Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-08

Saltängen Property Invest: Kallelse till årsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 12 april 2019 klockan 15.00 i Hestia Fastighetsförvaltnings lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr, i Stockholm

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i stämman

ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 6 april 2019 (eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag måste således aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5 april 2019), och

ska senast måndagen den 8 april 2019 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmälan görs skriftligt till Saltängen Property Invest AB (publ), Att: Maarit Nordmark, c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB, Box 3394, 103 68 Stockholm, eller via e-post: maarit.nordmark@hestia.se mailto:maarit.nordmark@hestia.se . Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis för juridisk person och fullmakt för ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast lördagen den 6 april 2019, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren (eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag innebär detta att aktieägare måste ombesörja sådan registrering senast fredagen den 5 april 2019).

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets hemsida, www.saltangenpropertyinvest.se http://www.saltangenpropertyinvest.se , och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Biträden

Aktieägare eller ombud för aktieägare får medföra högst två biträden. Biträde får medföras endast om aktieägaren eller ombudet för aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande.

Förslag till dagordning
• Stämmans öppnande
• Val av ordförande vid stämman
• Upprättande och godkännande av röstlängd
• Godkännande av dagordning
• Val av en eller två justeringspersoner
• Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
• Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
• Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. avstämningsdag för det fall att bolagsstämman beslutar om utdelning
d. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
• Beslut om antal ledamöter och eventuella suppleanter
• Beslut om styrelsearvode
• Val av styrelse och styrelseordförande
• Beslut om revisorsarvode
• Val av revisionsbolag eller revisorer
• Beslut om valberedning
• Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
• Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
• Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 8.b och 8.c)

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 7 kr 35 öre per aktie dvs. sammanlagt 33 810 000 kr för räkenskapsåret 2018. Utbetalningen av utdelningen ska fördelas på tre kvartal med tre lika stora delar. Detta betyder att varje utbetalning ska vara 2 kr 45 öre per aktie, dvs. sammanlagt 11 270 000 kr per utbetalningstillfälle. Det föreslås att avstämningsdagarna för utdelning ska vara 17 juli 2019, 16 oktober 2019 samt 3 januari 2020.

Styrelse och revisor (ärendena 9 - 13)

Styrelsen ska bestå av tre ledamöter och ingen suppleant (ärende 9).

Styrelsearvode på sammantaget 440 000 kr för kommande mandatperiod fördelat enligt följande: Ordföranden 180 000 kr samt övriga två ledamöter 130 000 kr vardera (ärende 10).

Omval av Mikael Igelström, Ulf Clacton och Anders Melin till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma; Mikael Igelström föreslås väljas om till styrelsens ordförande (ärende 11).

Arvode till revisorn enligt godkänd räkning (ärende 12). Omval av Deloitte AB. Deloitte AB har meddelat att Malin Lning kommer att utses till huvudansvarig revisor (ärende 13).

Valberedning (ärende 14)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om principer för tillsättande av valberedning och om valberedningens uppgifter enligt nedan.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Valberedningen ska utgöras av de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna i bolaget baserat på Euroclear Sweden AB:s ägarstatistik per den 31 augusti året före det år då årsstämma hålls.

Styrelsens ordförande ska i storleksordning kontakta de tre största aktieägarna eller ägargrupperna, och uppmana dem att utse en ledamot var. Om någon eller några av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande i turordning erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen (det vill säga först till den fjärde röstmässigt största aktieägaren, därefter till den femte röstmässigt största aktieägaren). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av tre ledamöter, dock ska högst fem aktieägare eller ägargrupper kontaktas. Om endast två av de största aktieägarna utser en ledamot var, ska styrelsens ordförande fylla den tredje platsen.

Valberedningens mandatperiod ska löpa fram till dess att ny valberedning utsetts.

Den verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot i bolaget ska inte vara valberedningens ordförande.

Uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen ska publiceras senast sex månader före årsstämman på bolagets webbplats. Om en ledamot utsetts av viss ägare eller ägargrupp ska ägarens eller ägargruppens namn anges.

Styrelsens ordförande ska sammankalla till valberedningens första sammanträde.

Om det blir känt att någon av de största aktieägarna, som utsett en ledamot till valberedningen, inte längre tillhör de största aktieägarna på grund av förändringar i ägarens eller andra ägares aktieinnehav, ska - om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta ledamoten - den ledamot som ägaren utsett avgå och ersättas av ny ledamot som ska utses av den ägare eller ägargrupp som, baserat på Euroclear Sweden AB:s ägarstatistik vid tidpunkten, är den i storleksordningen största aktieägaren och som inte tidigare har utsett ledamot till valberedningen.

Om en ledamot lämnar valberedningen av annan anledning innan valberedningens arbete är avslutat ska - om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta ledamoten - ny ledamot utses i enlighet med principerna ovan.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska snarast möjligt publiceras på bolagets webbplats. På webbplatsen ska även information publiceras om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämma där styrelse eller revisorsval ska äga rum och på bolagets webbplats.

Valberedningen ska inför nästa årsstämma lägga fram förslag till ordförande vid årsstämman, antal styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, arvode och i tillämpliga fall annan ersättning för utskottsarbete till var och en av styrelseledamöterna och styrelseordföranden, arvode till revisor(er), val av styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisionsbolag eller revisorer samt principer för tillsättande av valberedningen inför nästa årsstämma.

Bolaget ska kunna ersatta ledamöterna i valberedningen för skäliga kostnader som valberedningen bedömt vara nödvändiga för genomförandet av valberedningens uppdrag.

Smärre justeringar (ärende 15)

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid årsstämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 4 600 000 aktier, motsvarande 4 600 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Dokumentation

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 och övriga handlingar inför bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast från och med den 22 mars 2019, adress c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB, Tegnérgatan 8, 2 tr, Box 3394, 103 68 Stockholm, på www.saltangenpropertyinvest.se http://www.saltangenpropertyinvest.se samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-... https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-...

Stockholm den 8 mars 2019

SALTÄNGEN PROPERTY INVEST AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Björkqvist, VD
+46 70-415 84 18
stefan.bjorkqvist@hestia.se mailto:stefan.bjorkqvist@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.saltangenpropertyinvest.se http://www.saltangenpropertyinvest.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Saltangen Property Invest Kallelse till arsstamma.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25404

Saltängen Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Saltängen 1 i Västerås kommun. Fastigheten är en äganderätt med en lager- och kontorsbyggnad, byggd 1975 och därefter utbyggd i två omgångar 1990 och 2003, och en total uthyrbar area om ca 104 726 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till ICA Fastigheter Sverige AB till 30 september 2023. Saltängen Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som Certified Adviser. E-mail: info@wi...

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.