Du är här

2017-09-18

SaltX Technology Holding AB: SaltX Technology förvärvar SunCool AB

- Effektiviserar bearbetandet av kinesiska marknaden - Betalar med
SaltX-aktier motsvarande ca 1 procents utspädning

· SaltX Technology, noterat på Nasdaq First North, meddelar i dag
sin avsikt att föreslå aktieägarna att bolaget SunCool och SaltX går
samman. Syftet med fusionen är att föra samman resurser som finns i
de två bolagen och enklare samverka med den strategiskt viktiga
kinesiska partnern Ningbo Shenggu Energy Conservation Technology Co.
Ltd. (NSECT). Efter ett samgående erhåller SaltX hela provisionen på
5 procent från NSECT.

· SunCool AB är idag ett separat bolag som 2015 förvärvade
rättigheterna för SunCool-applikation för den kinesiska marknaden
från SaltX (dåvarande ClimateWell AB).

· SaltX Technology betalar SunCools aktieägare med nyemitterade
SaltX-aktier. Värdet på SunCool har fastställts till cirka 24 mkr.
Emissionen motsvarar drygt 1 procents utspädning av antal aktier i
SaltX givet föreslaget utbytesförhållande och nuvarande kurs på
SaltX-aktien. Affären är villkorad av att två tredjedelars majoritet
vid SaltX extra bolagsstämma godkänner affären.

Styrelserna i de båda bolagen har tagit fram en fusionsplan som skall
registreras av Bolagsverket, vilket beräknas ske inom cirka en till
två veckor. Därefter avser bolagen att kalla till extra bolagsstämma,
som beräknas kunna äga rum i slutet av oktober i Stockholm.

"Genom att SaltX nu förvärvar SunCool uppnår vi en effektivare
bearbetning av den viktiga kinesiska marknaden. Samtidigt kan vi få
till synergier på marknader utanför Kina som Indien, Afrika och
Australien", säger Karl Bohman, VD för SaltX.

Åke Sund, SaltX styrelseordförande, fortsätter: "Affären är en
naturlig följd av SaltX utveckling. Sedan SunCool knoppades av 2015,
har SaltX noterats vid Nasdaq First North och förutsättningarna
förändrats vilket gör det logiskt att SaltX förvärvar SunCool för att
stärka bolagets position inom detta applikationsområde."

Om affären

· Aktieägarna i SaltX Technology Holding AB (SaltX) skall på extra
bolagsstämma godkänna styrelsens förslag till emission av maximalt
733 193 aktier SaltX i utbyte mot samtliga aktier i SunCool AB, en
(1) SaltX aktie mot tretusenfemhundra (3 500) SunCool-aktier.

· Baserat på nuvarande kurs på SaltX aktie, cirka 33 kronor,
motsvarar detta ett värde på SunCool på ca 24 mkr. De emitterade
aktierna i SaltX skulle utgöra drygt 1 procents utspädning.

· Aktieägare motsvarande 62 procent av ägandet i SaltX har uttryckt
att de kommer att rösta för ett godkännande av styrelsens förslag.
Beslutet kräver två tredjedelars-majoritet av närvarande röster vid
den extra stämman.

SunCools styrelse föreslår samtidigt aktieägarna i SunCool motsvarande
förslag om sammangående med SaltX. Frågan tas upp för godkännande på
extra stämma i SunCool som äger rum genast efter att stämman i SaltX
avslutats och givet ett positivt besked till styrelsens förslag.
Aktieägare motsvarande 75 procent av ägandet i SunCool har uttryckt
att de kommer att rösta för ett godkännande av styrelsens förslag.

Syfte

Syftet med fusionen är att föra samman de resurser som finns i de två
bolagen och enklare kunna samverka i arbetet med den kinesiska
partnern NSECT samt att få ut synergieffekter i bearbetning av
marknader utanför Kina såsom Indien, Afrika och Australien. Efter ett
samgående erhåller SaltX hela provisionen på 5 procent från NSECT.

Bakgrund

SunCool AB var hösten 2015 ett vilande dotterbolag till ClimateWell.
ClimateWell är sedan 2016 ett dotterbolag till SaltX. Aktieägare i
ClimateWell erbjöds att kapitalisera upp SunCool genom förvärv av
nyemitterade aktier. ClimateWells aktier i SunCool återlöstes varvid
ägarförhållandet från ClimateWell upplöstes. SunCool förvärvade
marknadsrättigheter för SunCool-applikationen för den kinesiska
marknaden från ClimateWell och licenserade ut dessa rättigheter till
NSECT. Detta bolag är i färd med att starta upp produktion baserad på
denna applikation i en nyanlagd fabrik i Kina. SunCool har avtalat
med NSECT om royalty på intäkter från såld volym som SunCool i sin
tur delar med sig 50/50 av till ClimateWell.

SunCool ägs i dag till cirka 75 procent av de två största ägarna i
SaltX - Industrifonden och Skirner AB. När strukturen med NSECT
beslutades 2015 var förutsättningarna för ClimateWell och SunCool
väsentligt annorlunda än i dag. Genom noteringen på First North och
den mycket positiva utvecklingen för SaltX är bolaget
välkapitaliserat. SaltX har möjlighet och resurser att expandera och
aktivt utveckla alla de applikationer man i dag är verksam inom samt
identifiera och utveckla nya möjligheter. Detta gäller då även för
SunCool-applikationen såväl på den betydande kinesiska som flera
andra intressanta marknader.

SunCool har vare sig personella eller finansiella resurser att på egen
hand bistå NSECT eller invänta royaltybetalningar från NSECT. SunCool
skulle behöva ytterligare finansiering. Senast i februari 2017
tillsköt huvudägarna tillsammans aktieägartillskott om 3 mkr till
SunCool.

De gemensamma huvudägarna och de båda styrelserna i respektive SunCool
och SaltX har kommit fram till att SunCool och SaltX borde fusioneras
vilket nu föreslås aktieägarna i de båda bolagen.

Direkt efter fusionen kommer SaltX besluta om ett villkorat
aktieägartillskott av de tillgångar som kommit genom SunCool till
SaltX dotterbolag ClimateWell där all operativ verksamhet bedrivs. I
praktiken sammanförs, fusioneras, därmed verksamheterna i de båda
bolagen SunCool och ClimateWell till ett bolag.

Värdering av SunCool

Som grund för det antal aktier i SaltX som erbjuds ägare i SunCool,
har en marknadsvärdering av SunCool utförts av styrelserna i bolagen.
Styrelserna har låtit en oberoende tredje part granska värderingen
och den oberoende tredje parten anser att värderingen är finansiellt
skälig.

1) Värdet av SunCool är fastställt utifrån följande omständigheter.SunCools verksamhet består av förväntat flöde av royalty på av NSECT försålda volym

2) Endast en mindre del av likviden för de från ClimateWell förvärvade rättigheterna har betalts och 27 mkr med löpande ränta återstår att betala

3) SunCool förvärvade i samband med att strukturen med NSECT skapades även aktier och teckningsrätter i NSECTs moderbolag Zhong Fa Zhan Holdings Ltd (ZFZ). ZFZ är ett i Hongkong noterat bolag. Aktiekursen för ZFZ har inte utvecklats positivt sedan 2015 och nedskrivningar har också belastat SunCools finansiella ställning

4) Sammantaget har detta gjort att samtliga aktier i SunCool värderas till ungefär 24 mkr baserat på värdet av de aktier i SaltX som erbjuds i utbyte

5) Som grund för värderingen används samma kalkyl och bedömning om framtida volym som användes när SunCool skapades

6) Värdet motsvarar det då (2015) tillskjutna kapitalet och innebär att aktieägare i SunCool i princip får tillbaks investerat kapital

För ytterligare information kontakta:

Karl Bohman, VD SaltX Technology, tel: +46-705 600 268

Harald Bauer, CFO SaltX Technology, tel: +46-708 10 80 34

Denna information är sådan information som SaltX Technology är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 september, 2017 kl. 21.00 CET.

Om SaltX Technology

SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad
energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala
företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och
Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First
North. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer
information, besök www.saltxtechnology.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/saltx-technology-holding-ab/r/saltx-technology...
http://mb.cision.com/Main/11067/2349016/724236.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.