Du är här

2017-05-29

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Erbjudandehandling avseende Samhällsbyggnadsbolagets budpliktsbud till preferensaktie...

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan,
Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet,
distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av
Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller
skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som
krävs enligt svensk lag.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("Samhällsbyggnadsbolaget"
eller "Bolaget") offentliggjorde den 18 april ett offentligt
uppköpserbjudande att förvärva samtliga preferensaktier och
teckningsoptioner i AB Högkullen (publ) ("Högkullen")
("Erbjudandet"). Den 27 april 2017 klargjordes av
Samhällsbyggnadsbolaget genom ett pressmeddelande att Erbjudandet
formellt ska anses utgöra ett budpliktsbud för att fullgöra den
budpliktsskyldighet som tidigare uppkommit för Bolagets dotterbolag
SBB i Norden AB (publ). Samhällsbyggnadsbolaget har idag
offentliggjort en erbjudandehandling avseende Erbjudandet
("Erbjudandehandlingen").

Erbjudandehandlingen och anmälningssedel finns tillgänglig på
Samhällsbyggnadsbolagets webbplats (www.sbbnorden.se) och Swedbanks
webbplats (www.swedbank.se/prospekt). Erbjudandehandlingen, en
förtryckt anmälningssedel och ett förfrankerat svarskuvert kommer att
sändas till preferensaktieägare och teckningsoptionsinnehavare i
Högkullen vars innehav är direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB
per den 26 maj 2017.

Acceptfristen för Erbjudandet löper från och med den 30 maj 2017 till
och med den 28 juli 2017. Förutsatt att acceptfristen avslutas den 28
juli 2017 förväntas utbetalning av vederlag ske under vecka 32, 2017.

Samhällsbyggnadsbolaget förbehåller sig rätten att, vid ett eller
flera tillfällen, förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att
senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.
Samhällsbyggnadsbolaget kommer att offentliggöra en eventuell
förlängning av acceptfristen för Erbjudandet genom ett
pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter. En
förlängning av acceptfristen för Erbjudandet kommer inte att försena
utbetalningar av vederlag till aktieägare som accepterar Erbjudandet
under den initiala acceptfristen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,
070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt
takeover-reglerna utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 29 maj 2017 kl. 19.45 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Bolagets B-aktie handlas på Nasdaq First North (symbol SBB B).
Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Bolaget äger
bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige och har som grundidé
att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora
samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna
en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Mer information om bolaget
finns på www.sbbnorden.se.

Samhällsbyggnadsbolaget i korthet

Samhällsbyggnadsbolaget grundades av Ilija Batljan i mars 2016 med
visionen om att bygga upp det bästa nordiska fastighetsbolaget för
bostäder och samhällsfastigheter. Bolagets strategi är att
långsiktigt äga, förvalta och utveckla bostäder i Sverige och
samhällsfastigheter i Norden samt bedriva ett aktivt
fastighetsutvecklingsarbete där kassaflödesfastigheter omvandlas till
byggrätter för bostäder. Fokus avseende förvärv är fastigheter i
attraktiva städer med underliggande tillväxt i Sverige och Norge. Per
den 31 mars 2017 uppgick Samhällsbyggnadsbolaget fastighetsbestånd
till 675 fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om 16,9 miljarder
SEK. 65 procent av bolagets fastighetsvärde är per samma datum
beläget i Sverige och resterande 35 procent i Norge.
Samhällsbyggnadsbolaget har för tillfället 9 anställda och hade under
räkenskapsåret 2016 en omsättning om 187 MSEK.
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB är ett svenskt aktiebolag med
organisationsnummer 556981-7660, med säte i Stockholms kommun och med
adressen Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Strandvägen 3, 114 51
Stockholm. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s B-aktie är noterad
på Nasdaq First North och har kortnamnet SBB B. För mer information,
se sbbnorden.se.

Högkullen i korthet

Högkullen är ett fastighetsbolag inriktat på att erbjuda kommuner och
privata omsorgsföretag flexibla lösningar för boenden och lokaler för
daglig verksamhet med särskild service i Sverige. Fastigheterna
inrymmer bostadslägenheter, gemensamma utrymmen samt lokaler för
daglig verksamhet och utbildning. Verksamheterna bedrivs av kommuner
och enskilda omsorgsföretag utifrån två centrala lagstiftningar; LSS
och SoL. Per den 31 december 2016 omfattade beståndet 816
omsorgsfastigheter i 72 kommuner med ett sammanlagt fastighetsvärde
om 1,9 miljarder SEK. De två största geografiska marknaderna, mätt i
fastighetsvärde, är Stockholmsregionen och Västra Götalands där 33
procent respektive 13 procent av bolagets fastighetsbestånd är
beläget. Högkullens preferensaktie är upptagen till handel på Nasdaq
First North. För mer information, se hogkullen.se.

Viktig information

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga
till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner.
Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte
skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller
sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste
personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte
begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är
underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och
iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att
göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan
jurisdiktion. Samhällsbyggnadsbolaget avsäger sig, i den mån det är
möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella
överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan,
Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet,
distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av
Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller
skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som
krävs enligt svensk lag.

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet,
utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis
kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses",
"förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad
information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den
avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i
framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från
vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen
på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom
Samhällsbyggnadsbolagets och Högkullens kontroll. All sådan
framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas
och Samhällsbyggnadsbolaget har ingen skyldighet (och åtar sig ingen
sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan
information på grund av ny information, framtida händelser eller
liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/samhallsbyggnadsbolaget-i-norden-ab/r/erbjudan...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.