Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-27

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Kallelse till årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Aktieägarna i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), org. nr
556981-7660, kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 april 2019,
kl. 15:00. Årsstämman kommer att avhållas på Näringslivets hus, lokal
Styrelserummet, Storgatan 19 i Stockholm.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag
den 23 april 2019;

dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 23
april 2019, under adress Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Att:
Årsstämma 2019, Strandvägen 3, 1tr, 114 51 Stockholm, e-post:
event@sbbnorden.se. Vid anmälan bör uppges namn,
person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i
stämman. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear
Sweden AB senast den 23 april 2019 och bör begäras i god tid före
denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Aktieägare kan närvara vid årsstämman personligen eller genom
befullmäktigat ombud och får åtföljas av högst två biträden.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste
vara tillgängliga vid stämman, och bör, för att underlätta
inpassering vid stämman, ha kommit bolaget tillhanda senast den 23
april 2019. Fullmakt måste visas upp i original. Fullmakt får inte
vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i
fullmakten (högst fem år). Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär
på webbplatsen www.sbbnorden.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören

12. Fastställande av antal styrelseledamöter, revisorer och
suppleanter

13. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
15. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning och
instruktion till valberedningen

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier m.m.

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av egna aktier

18. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 10)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas till preferensaktieägarna
med ett belopp om 35 kr per Preferensaktie (Preferensutdelning), 0,25
kr per Stam A- och Stam B-aktie samt 2 kr per Stam D-aktie.

Avstämningsdagar för Preferensutdelning ska vara den 5 juli 2019
(utbetalningsdag 10 juli 2019), 7 oktober 2019 (utbetalningsdag 10
oktober 2019), 7 januari 2020 (utbetalningsdag 10 januari 2020) samt
6 april 2020 (utbetalningsdag 9 april 2020), med ett belopp om 8,75
kr per utbetalningsdag.

Avstämningsdag för vinstutdelning till Stam A-aktie och Stam B-aktie
föreslås vara den 2 maj 2019. Om stämman beslutar i enlighet med
förslaget, beräknas utdelning utbetalas genom Euroclear Sweden ABs
försorg den 7 maj 2019.

Avstämningsdagar för vinstutdelning till Stam D-aktie ska vara den 28
juni 2019, 30 september 2019, 30 december 2019 samt 31 mars 2020 med
ett belopp om 0,5 kr per utbetalningsdag. Utbetalning av
vinstutdelning genom Euroclear Sweden ABs försorg beräknas ske tre
bankdagar efter respektive avstämningsdag.

Val av stämmoordförande, styrelse och revisor m.m. (punkterna 2,
12-14)

Valberedningen föreslår att Lennart Schuss väljs till ordförande vid
stämman.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan
suppleanter. Valberedningen föreslår omval av Lennart Schuss, Ilija
Batljan, Sven-Olof Johansson, Hans Runesten, Anne-Grete
Strøm-Erichsen, Fredrik Svensson och Eva Swartz Grimaldi som
ordinarie ledamöter.

Valberedningen föreslår att Lennart Schuss omväljs som styrelsens
ordförande.

Valberedningen föreslår att Ernst & Young AB omväljs som revisorer i
bolaget, för tiden fram till slutet av årsstämman 2020, vilket
förslag revisionsutskottet (det vill säga styrelsen i dess helhet)
rekommenderar. Ernst & Young har meddelat att auktoriserade revisorn
Ingemar Rindstig kommer att vara huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 2 250 000 kr,
varav ordföranden erhåller 450 000 kr och övriga av stämman valda
ledamöter erhåller 300 000 kr vardera. För utskottsarbete i
ersättningsutskottet föreslås ett totalt arvode om 60 000 kronor att
fördelas med 30 000 kronor per ledamot. För revisionsutskottet, som
består av styrelsens ledamöter, föreslås arvode för deltagande ingå i
ordinarie styrelsearvode. Arvode till revisorerna föreslås utgå
enligt godkänd räkning.

Fastställande av principer för tillsättande av valberedning och
instruktion till valberedningen (punkt 15)

Det föreslås att årsstämman fattar beslut om att följande principer
och instruktioner ska gälla för tillsättande av valberedningen.

Valberedningen ska bestå av representanter för upp till tre större
aktieägare samt styrelsens ordförande.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt
största registrerade aktieägarna per den 30 september 2019 och be dem
utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av dessa
aktieägare ej önskar utse en ledamot, tillfrågas ytterligare
aktieägare i storleksordning om att utse representant till
valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna
enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet
största aktieägaren. Ordföranden ska ha utslagsröst. Namnen på
valberedningens ledamöter ska publiceras i bolagets delårsrapport för
årets tre första kvartal.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att
ny valberedning tillträtt. Om väsentlig förändring sker i
ägarstrukturen efter det att valberedningen konstituerats ska
valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna
ovan. Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag
till ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga
ledamöter i bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan
ordförande och övriga ledamöter samt principerna för eventuell
ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor och
revisorssuppleant (i förekommande fall) samt beslut om principer för
utseende av ny valberedning. Valberedningen ska ha rätt att belasta
bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra
kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra
sitt uppdrag. Ersättning ska inte utgå för arbetet i valberedningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier m.m. (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om
nyemission av samtliga i bolagsordningen förekommande aktieslag samt
teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att
teckna/konvertera till samtliga i bolagsordningen förekommande
aktieslag. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om
att betalning ska erläggas kontant och/eller genom apport och/eller
genom kvittning och/eller tecknas med andra villkor. Antalet stam-
och/eller preferensaktier, teckningsoptioner eller konvertibler som
ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på
annat sätt an vad som följer av vid var tid gällande bolagsordnings
gränser för aktiekapital och antal aktier.

Syftet med bemyndigandet och, i förekommande fall, skälet till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra
anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för
bolagets rörelse.

Emissionskursen ska fastställas med beaktande av rådande
marknadsförhållanden.

Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de
smärre justeringar av detta beslut som kan visa sig erforderliga i
samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund
av andra formella krav.

Detta beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen är giltigt om det
har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av egna aktier (punkt 17)

Styrelsen för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("Bolaget")
föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att,
under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse
av Preferensaktier samt av Stamaktier av serie B och serie D i
Bolaget, enligt styrelsens bestämmande, under förutsättning att
Bolagets Preferensaktier samt Stamaktier av serie B och serie D har
tagits upp till handel på Nasdaq Stockholm vid tidpunkten för
transaktionen, varvid följande villkor ska gälla:

1. Förvärv av aktier i Bolaget får endast ske genom handel på Nasdaq
Stockholm eller genom förvärvserbjudande mot kontant vederlag till
Bolagets samtliga aktieägare.

2. Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolagets egna innehav
vid var tid ej överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i
Bolaget.

3. Förvärv av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris
inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade
kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och
lägsta säljkurs.

4. Förvärv av aktier i enlighet med förvärvserbjudande mot kontant
vederlag till Bolagets samtliga aktieägare får endast ske till ett
pris som vid tiden för förvärvserbjudandet ej understiger aktiernas
marknadsvärde och som maximalt överstiger marknadsvärdet med 30
procent.

5. Överlåtelse enligt bemyndigandet får ske av samtliga egna aktier
som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

6. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett
pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade
kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och
lägsta säljkurs.

7. Överlåtelse av aktier får även ske utanför Nasdaq Stockholm i
samband med företagsförvärv, med e...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.