Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-04

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden lämnar ett partiellt offentligt uppköpserbjudande ...

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB" eller "Bolaget")
lämnar härmed ett partiellt erbjudande till preferensaktieägarna i
Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) ("Karlbergsvägen 77") om att
förvärva samtliga preferensaktier i Karlbergsvägen 77 mot betalning i
nyemitterade stamaktier av serie D i SBB ("Erbjudandet"). Erbjudandet
innebär att SBB erbjuder, för varje preferensaktie i Karlbergsvägen
77, 2,7742[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1) stamaktier av
serie D i SBB och Erbjudandet motsvarar maximalt 14,6 procent av det
totala antalet aktier och 1,7 procent av det totala antalet röster i
Karlbergsvägen 77.[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftn2)

Erbjudandet i sammandrag

· SBB erbjuder, för varje preferensaktie i Karlbergsvägen 77, 2,7742
stamaktier av serie D i SBB.[3] (http://connect.ne.cision.com#_ftn3)

· Erbjudandet innebär en premie om, baserat på ett uppskattat värde
om 31,00 kronor per nyemitterad stamaktie av serie D i SBB,
motsvarande ett pris per preferensaktie om cirka 86 kronor per
preferensaktie i Karlbergsvägen 77;

· 72 procent jämfört med stängningskursen om 50,00 kronor för
Karlbergsvägen 77:s preferensaktie på Nasdaq First North den 3
oktober 2018, den sista handelsdagen innan Erbjudandets
offentliggörande,

· 79 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om
48,01 kronor för Karlbergsvägen 77:s preferensaktie på Nasdaq First
North under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med 3 oktober
2018, och

· 72 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 50,14
kronor för Karlbergsvägen 77:s preferensaktie på Nasdaq First North
under de senaste 90 handelsdagarna fram till och med 3 oktober 2018.

· Erbjudandet är baserat på 2 230 000 utestående preferensaktier i
Karlbergsvägen 77. För det fall Karlbergsvägen 77 skulle betala någon
utdelning eller företa någon annan värdeöverföring innan slutförande
av Erbjudandet, ska priset per preferensaktie i Erbjudandet minskas i
motsvarande utsträckning.

· Det sammanlagda värdet för erbjudandet för samtliga
preferensaktier i Karlbergsvägen 77 uppgår till cirka 191,8 miljoner
kronor, vilket motsvarar maximalt 14,6 procent av det totala antalet
aktier och 1,7 procent av det totala antalet röster i Karlbergsvägen
77.[4] (http://connect.ne.cision.com#_ftn4)

· SBB bjuder även in till samtal med ägarna av stamaktier i
Karlbergsvägen 77 för en förhandlad affär som inte kommer att vara
mer fördelaktig än Erbjudandet.

Erbjudandet är villkorat av bland annat att SBBs aktieägare på extra
bolagsstämma godkänner de beslut som krävs för Erbjudandet, vilket
omfattar beslut om att ändra bolagsordningen, varigenom ett nytt
aktieslag (stamaktier av serie D) införs samt beslut om bemyndigande
för styrelsen att besluta om emission av aktier i SBB av serie D som
vederlag för förvärvet av aktier i Karlbergsvägen 77 enligt
Erbjudandet. Mer information om villkoren för Erbjudandet finns under
avsnittet "Villkor för fullföljande av Erbjudandet".

En erbjudandehandling, vilken redogör för Erbjudandet och den
planerade emissionen, förväntas offentliggöras omkring den 6 november
2018. Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 7
november 2018 och avslutas omkring den 28 november 2018. Utbetalning
av vederlag beräknas ske omkring den 5 december 2018.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Nedgången i marknaden för nyproducerade bostadsrätter i SBB, har
inneburit att fastigheten Karlbergsvägen 77 är i behov av att finna
annat användningsområde än utveckling av bostäder. SBB har i linje
med sin strategi att utveckla samhällsfastigheter, därför
identifierat Karlbergsvägen 77 som en fastighet med potential att
bedriva skolverksamhet i. Efter att under några månader analyserat
förutsättningar för utbildningsverksamhet är SBB övertygade om att
Karlbergsvägen 77, efter vissa anpassningar, lämpar sig väl för just
den typen av verksamhet.

SBB har fört diskussioner med företrädare för Karlbergsvägen 77 för
att möjliggöra en affär och som ett led i detta lämnas detta
Erbjudande. SBB bjuder även in till samtal med ägarna av stamaktier i
Karlbergsvägen 77 för en förhandlad affär som inte kommer att vara
mer fördelaktig än Erbjudandet.

Kommentar från SBB

"SBB är idag Nordens ledande aktör inom samhällsfastigheter. Därför är
detta ett naturligt steg att gå in och bidra till att det skapas
funktionella utbildningslokaler i centrala Stockholm. Vidare bidrar
betalning med D-aktier att fortsatt stärka SBBs justerade soliditet
som redan innan budet uppgår till cirka 40%" säger bolagets
verkställande direktör, Ilija Batljan.

Erbjudandet

SBB erbjuder, för varje preferensaktie i Karlbergsvägen 77, 2,7742[5]
(http://connect.ne.cision.com#_ftn5) stamaktier av serie D i SBB.[6]
(http://connect.ne.cision.com#_ftn6)

Erbjudandet är baserat på 15 230 000 utestående aktier i
Karlbergsvägen 77, varav 9 750 000 A-aktier, 3 250 000 B-aktier och 2
230 000 preferensaktier. För det fall Karlbergsvägen 77 skulle betala
någon utdelning eller företa någon annan värdeöverföring innan
slutförande av Erbjudandet, ska priset per preferensaktie i
Erbjudandet minskas i motsvarande utsträckning.

· Erbjudandet innebär en premie om, baserat på ett uppskattat värde
om 31,00 kronor per nyemitterad stamaktie av serie D i SBB,
motsvarande ett pris per preferensaktie om cirka 86 kronor per
preferensaktie i Karlbergsvägen 77;

· 72 procent jämfört med stängningskursen om 50,00 kronor för
Karlbergsvägen 77:s preferensaktie på Nasdaq First North den 3
oktober 2018, den sista handelsdagen innan Erbjudandets
offentliggörande,

· 79 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om
48,00 kronor för Karlbergsvägen 77:s preferensaktie på Nasdaq First
North under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med 3 oktober
2018, och

· 72 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om
50,10 kronor för Karlbergsvägen 77:s preferensaktie på Nasdaq First
North under de senaste 90 handelsdagarna fram till och med 3 oktober
2018.

Det sammanlagda värdet på Erbjudandet uppgår till cirka 191,8 miljoner
kronor.[7] (http://connect.ne.cision.com#_ftn7)

Courtage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet.

Finansiella effekter för SBB

Proforma finansiell information för SBB vid full anslutning till
Erbjudandet presenteras i korthet nedan. Informationen bygger på
antagandet att SBB även förvärvar samtliga utestående stamaktier i
Karlbergsvägen 77 till ett värde som inte är mer fördelaktigt än
Erbjudandet. Informationen baseras vidare på en emissionskurs för de
nyemitterade stamaktierna av serie D om 31 kronor samt information
från SBBs och Karlbergsvägen 77:s delårsrapporter för perioden
januari till juni 2018 samt annan offentliggjord information efter
periodens utgång.

Vid full anslutning till Erbjudandet kommer SBBs fastighetsbestånd att
öka i värde från 25,6 miljarder kronor till 26,1 miljarder kronor och
den justerade soliditeten öka från 38,5 procent till 38,6 procent.

SBB äger inga aktier i Karlbergsvägen 77

SBB äger eller kontrollerar för närvarande inte några aktier i
Karlbergsvägen 77. SBB har inte förvärvat eller åtagit sig att
förvärva några aktier i Karlbergsvägen 77, eller andra finansiella
instrument som skulle innebära en finansiell exponering motsvarande
aktieägande i Karlbergsvägen 77, under den sexmånadersperiod som
föregick Erbjudandets offentliggörande.

SBB kan förvärva, eller ingå arrangemang för att förvärva, aktier i
Karlbergsvägen 77 utanför Erbjudandet. Sådana förvärv eller
arrangemang måste ske i enlighet med tillämplig lag, inklusive men
inte begränsat till svensk lag och Takeover-reglerna (så som
definierat nedan), och kommer att offentliggöras i enlighet med
tillämpliga regler.

Villkor för fullföljande av Erbjudandet

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:

1. att SBBs aktieägare godkänner, på extra bolagsstämma i SBB, de
beslut som krävs för Erbjudandet, inklusive att (i) besluta att ändra
bolagsordningen, varigenom ett nytt aktieslag (stamaktier av serie D)
införs, och (ii) besluta om bemyndigande för styrelsen att beslut om
emission av stamaktier av serie D i SBB som vederlag för förvärvet av
aktier i Karlbergsvägen 77 enligt Erbjudandet,

1. att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva
aktier i Karlbergsvägen 77 på villkor som för SBBs aktieägare är
förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet,

1. att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Karlbergsvägen 77
erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från
myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har
erhållits på för SBB acceptabla villkor,

1. att varken Erbjudandet eller förvärvet av Karlbergsvägen 77 helt
eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av
lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande,
myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, som föreligger eller
kan förväntas, och som SBB inte rimligen hade kunnat förutse vid
tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande,

1. med undantag för vad Karlbergsvägen 77 offentliggjort eller
meddelat SBB innan dagen för offentliggörande av Erbjudandet, att
ingen information som offentliggjorts av Karlbergsvägen 77 eller
lämnats av Karlbergsvägen 77 till SBB är felaktig, ofullständig eller
vilseledande i något väsentligt avseende, och att Karlbergsvägen 77
har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts,

1. att inga omständigheter, som SBB inte hade kännedom om vid
tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande, har inträffat som
väsentligt negativt påverkar, eller kan förväntas väsentligt negativt
påverka, Karlbergsvägen 77:s resultat, likviditet, eget kapital eller
tillgångar, och

1. att Karlbergsvägen 77 inte vidtar några åtgärder som är ägnade att
försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller
genomförande.

Erbjudandet är inte villkorat av finansiering men är beroende av att
extra bolagsstämman i SBB beslutar i enlighet med lagda förslag för
att möjliggöra emission av vederlagsaktierna.

SBB förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det
står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan
uppfyllas. Ett sådant återkallande får dock endast ske om den
bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för SBBs förvärv av
Karlbergsvägen 77.

SBB förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett, flera
eller samtliga av ovanstående villkor.

Extra bolagsstämma i SBB

För att kunna genomföra Erbjudandet har styrelsen i SBB sammankallat
en extra bolagsstämma den 5 november 2018. Vid den extra
bolagsstämman kommer styrelsen i SBB föreslå att bolagsstämman (...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.