Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-19

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Samhällsbyggnadsbolaget kompletterar bolagets finansiella mål, emitterar hybridoblig...

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("Samhällsbyggnadsbolaget"
eller "Bolaget") meddelar att Bolaget aktiverat arbetet med att få en
officiell kreditrating och kompletterar sina finansiella mål med
målet att senast vid utgången av 2018 uppfylla villkoren för en
investment grade-rating från ett av de ledande
kreditvärderingsinstituten. Som ett viktigt steg för att nå detta mål
har bolaget framgångsrikt emitterat hybridobligationer till ett värde
om 300 miljoner kronor. Tecknarna av obligationerna erhåller
vederlagsfritt teckningsoptioner som berättigar till teckning av
stamaktier av serie B i Samhällsbyggnadsbolaget till en teckningskurs
om 7,40 kronor per aktie.

"Efter en framgångsrik försäljning av byggrätter, fortsätter vi vårt
arbete med att stärka balansräkningen och vi är väldigt glada att
kunna attrahera ledande utländska institutioner att investera i våra
hybridobligationer. Vi får genom denna emission tillgång till
attraktivt prissatt eget kapital genom en bra räntenivå på
obligationerna och rimlig kurs på teckningsoptionerna", säger Ilija
Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget.

Emissionen av hybridobligationer uppgår till 300 miljoner kronor inom
ett rambelopp om 1 000 miljoner kronor och löper med en fast ränta på
7,5 %. Löptiden är evig med första inlösenmöjlighet från Bolagets
sida efter 5,5 år. Hybridobligationerna är efterställda Bolagets
utestående seniora icke säkerställda obligationer och förväntas
räknas som eget kapital av kreditgivare och ledande ratinginstitut.

Tecknare av hybridobligationerna är Phoenix Insurance Company, ett
ledande försäkringsbolag.

Styrelsen för Samhällsbyggnadsbolaget har även beslutat, med stöd av
bemyndigande från årsstämman den 27 april 2017, att emittera 35 000
000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptioner, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkommer tecknarna av
de efterställda, icke säkerställda hybridobligationerna som
Samhällsbyggnadsbolaget nu beslutat ge ut. Teckningsoptionerna ges ut
vederlagsfritt.

Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den dag
emissionen av teckningsoptioner registrerats vid Bolagsverket till
och med den dag som infaller fem år därefter till teckning av en
stamaktie av serie B i Samhällsbyggnadsbolaget till en teckningskurs
om 7,40 kronor. Vid fullt utnyttjande av optionerna kommer bolaget
att tillföras 259 miljoner kronor och aktiekapitalet kommer att öka
med 3,5 miljoner kronor, motsvarande en utspädning om cirka 4,5
procent av kapitalet respektive 1,3 procent av rösterna baserat på
dagens antal utestående aktier.

"Att ansöka om en rating från ett av de ledande
kreditvärderingsinstituten är ett naturligt steg för SBB och en
investment grade-rating skulle innebära ytterligare en
kvalitetsstämpel på vår verksamhet", säger Ilija Batljan, VD och
grundare av Samhällsbyggnadsbolaget.

Samhällsbyggnadsbolaget har sedan tidigare följande finansiella mål:

· Generera tillväxt i substansvärdet per stamaktie, exklusive
utdelning på stamaktier, som över en femårsperiod i genomsnitt uppgår
till minst 12 procent per år

· Generera en intjäning från försäljning av byggrätter som över tid
i genomsnitt uppgår till 250 till 400 Mkr per år

· Belåningsgrad lägre än 65%
· Säkerställd belåningsgrad lägre än 55% med start andra halvåret
2018

· Soliditet om minst 30%
· Räntetäckningsgrad om lägst 1,5 ggr
· Långsiktigt mål att dela ut 40% av det utdelningsgrundande
resultatet (inkl. utdelning på preferensaktier)

Rådgivare:

ABG Sundal Collier har varit finansiell rådgivare och Advokatfirman
Vinge har varit juridisk rådgivare i emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,
070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli
2017 kl. 11.25 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Samhällsbyggnadsbolagets B-aktie handlas på Nasdaq First North (symbol
SBB B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com).
Bolaget äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Norden och har
som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora
samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna
en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Mer information om bolaget
finns på www.sbbnorden.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/samhallsbyggnadsbolaget-i-norden-ab/r/samhalls...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.