Du är här

2014-05-07

Sampo Oyj: Sampo-konsernin tulos tammi-maaliskuulta 2014

SAMPO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2014 klo 9.30

SAMPO-KONSERNIN TULOS TAMMI-MAALISKUULTA 2014

Sampo-konsernin tulos ennen veroja tammi-maaliskuussa 2014 nousi 396
miljoonaan euroon (370). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja
tulos aleni 374 miljoonaan euroon (490).

* Osakekohtainen tulos oli 0,63 euroa (0,57) ja markkina-arvoin laskettu
osakekohtainen tulos oli 0,66 euroa (0,88) ja konsernin oman pääoman tuotto
oli 13,7 prosenttia (19,1).
* Osakekohtainen substanssi nousi maaliskuun 2014 lopussa 24,06 euroon
(22,15) ja käyvän arvon rahasto vahvistui verojen jälkeen 1 026 miljoonaan
euroon (960).
* Vahinkovakuutussegmentin yhdistetty kulusuhde parani 90,3 prosenttiin
(90,9), joka on Ifin historian paras yhdistetty kulusuhde ensimmäisellä
vuosineljänneksellä. Tulos ennen veroja oli 194 miljoonaa euroa (204).
Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos aleni 209 miljoonaan
euroon (279) ja oman pääoman tuotto oli 27,5 prosenttia (39,2).
* Nordeaa on käsitelty Sammon konsernitilinpäätöksessä osakkuusyhtiönä.
Nordean tammi-maaliskuun 2014 nettotuloksesta kirjataan Sammolle 170
miljoonaa euroa (162).
* Henkivakuutussegmentin tulos ennen veroja oli 37 miljoonaa euroa (36).
Laskuperustekorkoisiin vakuutuksiin sovellettavaa diskonttokorkoa
alennettiin 2 prosenttiin vuodelle 2014 ja 2,25 prosenttiin vuodelle 2015.
Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos aleni 18 miljoonaan euroon
(66). Oman pääoman tuotto oli 6,1 prosenttia (22,4).

--------------------------------------------------------------
|AVAINLUVUT 1 1 Muutos-% |
| -3/2014 -3/2013 |
|Milj. e |
|Tulos ennen veroja 396 370 7 |
|Vahinkovakuutus 194 204 -5 |
|Osakkuusyhtiö (Nordea) 170 162 5 |
|Henkivakuutus 37 36 4 |
|Omistusyhteisö -4 -30 -87 |
|Tilikauden tulos 351 320 9 |
| Muutos |
|Tulos/osake, euroa 0,63 0,57 0,06 |
|Tulos/osake markkina-arvoin, euroa 0,66 0,88 -0,22 |
|Substanssi/osake, euroa*) 24,06 22,15 1,91 |
|Keskim. henkilöstömäärä (FTE) 6 731 6 787 -56 |
|Konsernin vakavaraisuussuhde, % *) 182,9 184,4 -1,5 |
|Oman pääoman tuotto, % 13,7 19,1 -5,4 |
--------------------------------------------------------------
*) Vertailuajankohta 31.12.2013

Osavuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä
vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien
vertailuajankohtana on vuoden 2013 lopun tilanne, jollei toisin ole
ilmoitettu.

Tuloslaskelmaerien muuntamisessa käytetty vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen
keskimääräinen EUR-SEK vaihtokurssi on 8,8598 ja taselukuihin sovellettu
tarkastelukauden lopun vaihtokurssi 8,9483. Tammi-maaliskuussa 2013 vastaavat
vaihtokurssit olivat 8,4955 ja 8,3553.

Sampo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta julkaisemalla
osavuosiraporttinsa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona.
Osavuosikatsaus on luettavissa myös osoitteessawww.sampo.com/tulos.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Vahinkovakuutus

Vahinkovakuutustoiminnan tammi-maaliskuun 2014 tulos ennen veroja aleni 194
miljoonaan euroon (204). Yhdistetty kulusuhde oli 90,3 prosenttia (90,9).
Riskisuhde aleni 0,1 prosenttiyksikköä ja toimintakulusuhde 0,5
prosenttiyksikköä. Aikaisempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua
korvausvastuuta purettiin 6 miljoonalla eurolla (14).

Oman pääoman tuotto käyvin arvoin aleni 27,5 prosenttiin (39,2).
Vahinkovakuutuksen käyvän arvon rahasto kasvoi vuoden 2013 lopusta maaliskuun
2014 loppuun mennessä 548 miljoonaan euroon (472).

Osakkuusyhtiö Topdanmarkin tuloksesta yhdisteltävä tulososuus Sammon
tammi-maaliskuun 2014 tuloksesta oli 11 miljoonaa euroa (16). If omisti
31.3.2014 kaikkiaan 31 476 920 Topdanmarkin osaketta eli yli 25 prosenttia
kaikista osakkeista. Kaikki Sampo-konsernin omistamat Topdanmarkin osakkeet
ovat If Skadeförsäkring Holding AB (publ):in hallussa.

Leudon talven ansiosta vahinkofrekvenssit olivat yleisesti ottaen matalia.
Suurasiakkaiden yhdistetty kulusuhde heikkeni kahden Ruotsissa sattuneen
omaisuusvahingon vuoksi. Kaiken kaikkiaan suurvahingot heikensivät
Suurasiakkaiden yhdistettyä kulusuhdetta yli 7 prosenttiyksikköä. Tanskassa
yhdistetty kulusuhde kehittyi suotuisasti suurvahinkojen vähentymisen ja
parantuneen kustannustehokkuuden ansiosta. Baltia-liiketoiminnassa leuto
talvi vähensi vahinkofrekvenssiä. If-konsernin suurvahingoista koituneet
kulut olivat tammi-maaliskuussa 2014 kaiken kaikkiaan odotusten mukaiset.

Bruttovakuutusmaksutulo aleni 1 714 miljoonaan euroon (1 775)
valuuttakurssivaihteluiden vuoksi. Valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen
maksutulo kasvoi 1,7 prosenttia. Maksutulo kasvoi kaikkialla muualla paitsi
Suurasiakkaat-liiketoiminnassa. Toimintakulusuhde parani 0,5
prosenttiyksikköä 22,8 prosenttiin ja liikekulusuhde parani 0,2
prosenttiyksikköä 16,8 prosenttiin.

Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli 31.3.2014 yhteensä 11,9 miljardia euroa
(11,7). Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 81 miljoonaa euroa (92).
Sijoitusten tuotto käyvin arvoin tammi-maaliskuussa 2014 oli 1,7 prosenttia
(1,4). Korkosijoitusten duraatio oli 1,2 vuotta (1,3) ja keskimääräinen
maturiteetti 2,2 vuotta (2,3). Korkosalkun keskimääräinen tuotto oli
eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) 2,8
prosenttia (3,4).

Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB

Sampo Oyj omisti maaliskuun 2014 lopussa 860 440 497 Nordean osaketta, joka
vastaa 21,2 prosentin omistusosuutta. Osakkeista maksettu keskihinta oli 6,46
euroa ja kirja-arvo konsernitaseessa oli 7,78 euroa osakkeelta. Nordean
päätöskurssi 31.3.2014 oli 10,26 euroa. Nordeaa on käsitelty Sammon
konsernitilinpäätöksessä osakkuusyhtiönä.

Alla oleva teksti perustuu Nordean 29.4.2014 julkaistuun osavuosikatsaukseen
tammi-maaliskuulta 2014.

Rahoituskate pieneni 2 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä ja oli 1 362
miljoonaa euroa. Pääasiallinen syy rahoituskatteen pienenemiseen oli se, että
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli kaksi pankkipäivää vähemmän kuin
edellisellä vuosineljänneksellä. Paikallisissa valuutoissa laskien
rahoituskate aleni 1 prosentin.

Nettomääräiset palkkiotuotot säilyivät edellisneljänneksen tasolla 704
miljoonassa eurossa säästämisen tuotteiden ja palvelujen vakaan, vahvan
tuoton sekä luottoihin liittyvien palkkioiden kasvun ansiosta.

Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä kasvoi edellisestä
neljänneksestä 23 prosenttia 411 miljoonaan euroon.

Kulut yhteensä olivat 1 237 miljoonaa euroa. Kulut pienenivät paikallisissa
valuutoissa laskettuna 3 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä pääosin
kausivaihtelun vuoksi. Tehostamisohjelma eteni ensimmäisellä
vuosineljänneksellä suunnitelmien mukaisesti. Ensimmäisellä neljänneksellä
kulusäästöjen bruttovaikutus vuositasolle muunnettuna oli 45 miljoonaa euroa
ja vuoden 2013 alusta alkaen 255 miljoonaa euroa.

Jatkuvien toimintojen luottotappioiden nettomäärä oli 158 miljoonaa euroa ja
luottotappiotaso oli 18 pistettä (edellisellä vuosineljänneksellä 180
miljoonaa euroa tai 21 pistettä).

Jatkuvien toimintojen tulos kasvoi 10 prosenttia 1 106 miljoonaan euroon.
Kaikkien toimintojen tulos säilyi jotakuinkin ennallaan 831 miljoonassa
eurossa.

Basel III -säännösten mukaan laskettu konsernin ydinvakavaraisuussuhde koheni
14,6 prosenttiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, kun viimeisellä
vuosineljänneksellä ydinvakavaraisuussuhde oli 13,9 prosenttia.
Ydinvakavaraisuuden vahvistumista tukivat vahva tulos ja
valvontaviranomaisilta saatu lupa soveltaa ns. advanced IRB -mallia
pohjoismaisiin yritysluottoihin.

Lisätietoja Nordea Bank AB:sta ja yhtiön tammi-maaliskuun 2014 tuloksesta on
saatavilla yhtiön internetsivustolta osoitteessawww.nordea.com.

Henkivakuutus

Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja tammi-maaliskuussa 2014 oli 37
miljoonaa euroa (36). Laskuperustekorkoisten sopimusten vastuuvelan
diskonttaamiseen käytettävä korko laskettiin 2 prosenttiin vuodelle 2014 ja
2,25 prosenttiin vuodelle 2015. Vuoden 2014 ensimmäisellä korkotäydennysten
määrää lisättiin 12 miljoonalla eurolla. Vastuuvelkaa on täydennetty matalan
korkotason vuoksi kaikkiaan 158 miljoonalla eurolla.

Oman pääoman tuotto (RoE) oli 6,1 prosenttia (22,4). Markkina-arvojen
muutokset huomioiva henkivakuutustoiminnan laaja tulos oli 18 miljoonaa euroa
(66).

Maksutulo aleni 7 prosenttia 244 miljoonaan euroon (262) ja
kokonaismarkkinaosuus Suomessa putosi 15,8 prosenttiin (18,2).

Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin tammi-maaliskuulta 2014 oli 1,1
prosenttia (2,3). Käyvän arvon rahasto aleni 480 miljoonaan euroon (492).
Maaliskuun 2014 lopussa korkosijoitusten duraatio oli 1,8 vuotta (1,8) ja
keskimääräinen maturiteetti 2,1 vuotta (2,2). Korkosalkun keskimääräinen
tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield)
oli 3,7 prosenttia (4,4) erääntyvien sijoitusten tilalle tehtyjen uusien
sijoitusten pienemmän tuoton vuoksi.

Kustannusliikkeen tulos jatkoi vuoden 2014 ensimmäisellä vuosineljänneksellä
suotuisaa kehitystään noustessaan 4 miljoonaan euroon (1). Riskiliikkeen
tulos laski samanaikaisesti 4 miljoonaan euroon (7).

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi
ilmoittivat 19.3.2014 sopineensa Suomi-yhtiön laskuperustekorkoisen
ryhmäeläkekannan luovutuksesta Mandatum Lifelle. Kannanluovutuksen
suunniteltu ajankohta on 30.12.2014. Siirtyvän omaisuuden lopullinen määrä
selviää kannanluovutuksen yhteydessä, mutta sen arvioidaan 31.12.2013 olleen
noin 1,3 miljardia euroa. Kannanluovutus edellyttää molempien yhtiöiden
yhtiökokousten hyväksyntää sekä Finanssivalvonnan suostumusta. Mandatum Lifen
ja Suomi-yhtiön yhtiökokoukset pidetään 7.5.2014.

Omistusyhteisö

Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja oli 166 miljoonaa euroa (132),
josta 170 miljoonaa euroa (162) tuli Nordean tammi-maaliskuun 2014 tuloksesta
kirjattavasta Sammon osuudesta. Ilman osuutta Nordean tuloksesta
omistusyhteisö teki -4 miljoonan euron tuloksen (-30). Rahoituskulujen
aleneminen johtui Ruotsin kruunun heikkenemisestä ja swap-korkojen laskusta.

Sampo Oyj:llä oli 31.3.2014 velkarahoitusta 2 009 miljoonaa euroa (2 027) ja
korkoa kerryttäviä omaisuuseriä pankkitalletukset mukaan lukien 1 176
miljoonaa euroa (980). Korkoa kerryttäviin omaisuuseriin sisältyvät
pankkitilit, rahamarkkinainstrumentit sekä 352 miljoonaa eu...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.