Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-03

Sampo Oyj: Sampo-konsernin tulos tammi - syyskuulta 2016

SAMPO OYJ OSAVUOSIRAPORTTI 3.11.2016 klo 9.45

SAMPO-KONSERNIN TULOS
TAMMI-SYYSKUULTA 2016

Sampo-konsernin tulos ennen veroja tammi-syyskuussa 2016 oli 1 343 miljoonaa
euroa (1 475). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos
nousi 1 212 miljoonaan euroon (1 031).

- Osakekohtainen tulos laski 2,11 euroon (2,31). Markkina-arvoin laskettu
osakekohtainen tulos nousi 2,16 euroon (1,84). Konsernin oman pääoman tuotto
oli 14,1 prosenttia (12,6) tammi-syyskuussa 2016. Osakekohtainen substanssi
oli syyskuun 2016 lopussa 21,81 euroa (23,79).

- Vahinkovakuutusliiketoiminnan tulos ennen veroja oli 660 miljoonaa euroa
(756). Yhdistetty kulusuhde parani edelleen 84,0 prosenttiin (84,6)
tammi-syyskuussa 2016. Ruotsin liikennevakuutuksen vastuuvelasta purettiin
vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä 72 miljoonaa euroa Ruotsin
vakuutusyhtiöiden keskusjärjestön suorittaman kuolevuustaulustoja koskeneen
tutkimuksen seurauksena. Ilman kertaluonteista vastuuvelan purkua yhdistetty
kulusuhde oli 86,3 prosenttia. Oman pääoman tuotto oli 22,3 prosenttia
(18,6). Topdanmarkin tammi-syyskuun 2016 nettotuloksesta kirjattava
tulososuus oli 35 miljoonaa euroa (37).

- Osakkuusyhtiö Nordean tammi-syyskuun 2016 nettotuloksesta kirjattiin
Sammolle 546 miljoonaa euroa (577).
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä
11 prosenttia vuoden takaisesta. Oman pääoman tuotto parani 1,2
prosenttiyksikköä 11,6 prosenttiin. Nordea-konsernin Basel III -säännösten
mukaan laskettu ydinvakavaraisuussuhde (CET1) kasvoi 17,9 prosenttiin
kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Segmenttiraportoinnissa Nordean
tulososuus on sisällytetty Omistusyhteisö-segmenttiin.

- Henkivakuutusliiketoiminnan tulos ennen veroja oli 157 miljoonaa euroa
(132). Oman pääoman tuotto nousi 18,0 prosenttiin (5,3). Omalla vastuulla
oleva maksutulo aleni 669 miljoonaan euroon (838).

- Sampo Oyj sai 7.9.2016 julkistamansa, Topdanmark A/S:n osakkeenomistajille
suunnatun pakollisen ostotarjouksen seurauksena 7 374 306 Topdanmarkin
osaketta, minkä myötä Sampo omisti 26.10.2016 kaikkiaan 41,1 prosenttia
Topdanmarkin osakkeista. Sampo aikoo esittää Topdanmarkin seuraavalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiön voitonjakopolitiikan muuttamista niin,
että osakkeiden takaisinoston sijaan alettaisiin maksaa osinkoa. Mikäli
Topdanmarkin yhtiökokous hyväksyy ehdotuksen, takaisinostot loppuvat
välittömästi vuoden 2017 yhtiökokouksen jälkeen. Ostotarjouksesta on
lisätietoja saatavilla Muut tapahtumat -osiossa.

- Mandatum Life päätti 20.10.2016 olla jatkamatta jakelusopimusta Danske
Bankin kanssa 31.12.2016 jälkeen. Sopimuksen mukaisesti Mandatum Lifelle
taattiin oikeus myydä Danske Bank Oyj:n Suomen palveluverkoston kautta myyty
vakuutuskantansa Danske Bankille. Mandatum Life päätti 27.10.2016 käyttää
kyseistä optiota. Lisätietoja on raportin Muut tapahtumat -osiossa.

AVAINLUVUT

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e 1-9/2016 1-9/2015 Muutos, % 7-9/2016 7-9/2015 Muutos, % |
| Tulos ennen veroja 1 343 1 475 -9 450 460 -2 |
| Vahinkovakuutus 660 756 -13 224 245 -9 |
| Osakkuusyhtiö Nordea 546 577 -5 182 159 14 |
| Henkivakuutus 157 132 18 53 52 3 |
| Omistusyhteisö (pl. Nordea) -19 12 - -9 5 - |
| Tilikauden tulos 1 179 1 292 -9 396 398 -1 |
| Muutos Muutos |
| Tulos/osake, euroa 2,11 2,31 -0,20 0,71 0,71 0 |
| Tulos/osake markkina-arvoin, euroa 2,16 1,84 0,32 1,08 -0,21 1,29 |
| Substanssi/osake, euroa*) 21,81 23,79 -1,98 - - - |
| Keskim. henkilöstömäärä (FTE) 6 769 6 739 30 - - - |
| Konsernin vakavaraisuussuhde, % *) 149 145 4 - - - |
| Oman pääoman tuotto, % 14,1 12,6 1,5 - - - |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Vertailuajankohta 31.12.2015

Osavuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä
vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien
vertailuajankohtana on vuoden 2015 lopun tilanne, jollei toisin ole
ilmoitettu.

Sampo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta julkaisemalla
osavuosiraporttinsa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona.
Osavuosiraportti on luettavissa myös osoitteessawww.sampo.com/tulos.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Osavuosikatsauksessa käytetyt vaihtokurssit 1-9/2016 1-6/2016 1-3/2016 1-12/2015 1-9/2015 |
| EUR 1 = SEK |
| Tuloslaskelma (keskikurssi) 9,3712 9,3023 9,3241 9,3534 9,3709 |
| Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 9,6210 9,4242 9,2253 9,1895 9,4083 |
| DKK 1 = SEK |
| Tuloslaskelma (keskikurssi) 1,2586 1,2486 1,2501 1,2542 1,2567 |
| Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 1,2912 1,2668 1,2381 1,2314 1,2612 |
| NOK 1 = SEK |
| Tuloslaskelma (keskikurssi) 0,9998 0,9875 0,9790 1,0475 1,0646 |
| Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 1,0706 1,0133 0,9799 0,9570 0,9878 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
VUODEN 2016 KOLMAS VUOSINELJÄNNES LYHYESTI

Sampo-konsernin vuoden 2016 kolmannen neljänneksen tulos ennen veroja oli 450
miljoonaa euroa (460). Osakekohtainen tulos oli 0,71 euroa (0,71).
Osakekohtainen tulos markkina-arvoin nousi 1,08 euroon (-0,21).

Osakekohtainen substanssi nousi vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä 2,98
euroa 21,81 euroon. Osakekohtaista substanssia kasvatti Nordean osakekurssin
myönteinen kehitys ja pääomamarkkinoiden yleisesti vahva kehitys.

Vahinkovakuutustoiminnan yhdistetty kulusuhde oli kolmannella
vuosineljänneksellä 84,6 prosenttia (83,8). Tulos ennen veroja laski 224
miljoonaan euroon (245). Osakkuusyhtiö Topdanmarkin tuloksesta kirjattiin
vahinkovakuutustoiminnan tulokseen 17 miljoonaa euroa (13).

Nordean kolmannen vuosineljänneksen 2016 nettotuloksesta kirjattiin Sammon
tulokseen 182 miljoonaa euroa (159).

Henkivakuutusliiketoiminnan tulos ennen veroja oli 53 miljoonaa euroa (52).
Maksutulo kasvoi 9 prosenttia 177 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 162
miljoonasta eurosta.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Vahinkovakuutus

Vahinkovakuutustoiminnan tammi-syyskuun 2016 tulos ennen veroja oli 660
miljoonaa euroa (756). Yhdistetty kulusuhde parani 84,0 prosenttiin (84,6) ja
riskisuhde 62,0 prosenttiin (67,1). Vuoden 2016 ensimmäisellä
vuosineljänneksellä Ruotsin vakuutusyhtiöiden keskusjärjestön suorittaman
kuolevuustaulustoja koskeneen tutkimuksen seurauksena liikennevakuutuksen
vastuuvelkaa purettiin 72 miljoonaa euroa. Tämä alensi tammi-syyskuun 2016
yhdistettyä kulusuhdetta 2,3 prosenttiyksiköllä. Vertailulukuun sisältyy
kaksi kertaluonteista erää: Norjan-toimintojen henkilöstön eläkejärjestelmän
muutos ja annuiteettien diskonttaamiseen Suomessa käytettävän koron lasku 2,0
prosentista 1,5 prosenttiin. Näiden yhteenlaskettu vaikutus paransi
yhdistettyä kulusuhdetta 1,5 prosenttiyksiköllä.

Aikaisempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta
purettiin 100 miljoonaa euroa tammi-syyskuussa 2016. Lukuun sisältyy aiempi
Ruotsin liikennevakuutuksen vastuuvelan purku. Vuotta aiemmin samana
ajanjaksona vastuuvelkaa vahvistettiin 83 miljoonalla eurolla, mikä selittyi
pääosin Suomessa annuiteettien diskonttaamiseen käytetyn koron alentamisella.
Oman pääoman tuotto nousi 22,3 prosenttiin (18,6). Vahinkovakuutuksen käyvän
arvon rahasto oli syyskuun 2016 lopussa 482 miljoonaa euroa (391).
Topdanmarkin tuloksesta yhdisteltävä osuus tammi-syyskuun 2016 tuloksesta oli
35 miljoonaa euroa (37).

Vakuutustekninen tulos oli 514 miljoonaa euroa (522). Vakuutusliikkeen tuotto
(vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin
vakuutusmaksutuottoihin) oli 16,1 prosenttia (16,0).

Ruotsin liikennevakuutukseen liittyvä vastuuvelan purku vuoden 2016
ensimmäisellä neljänneksellä paransi tammi-syyskuun 2016 tulosta. Suomen
vertailulukuja rasittaa vuoden 2015 toisella neljänneksellä toteutettu
diskonttokoron alennus. Suurasiakkaiden suurvahinkokehitys oli 22 miljoonaa
euroa odotettua parempi tammi-syyskuussa 2016. Ifin suurvahingoista maksamat
korvauskulut olivat raportointikaudella kokonaisuudessaan yhteensä 30
miljoonaa euroa odotettua alhaisemmat.

Ruotsissa annuiteettien diskonttaamiseen käytetty korko laski -0,31
prosenttiin syyskuun 2016 lopussa, mikä heikensi tammi-syyskuun tulosta 49
miljoonalla eurolla. Kolmannen vuosineljänneksen tuloksessa negatiivinen
vaikutus oli 10 miljoonaa euroa. Diskonttokorko oli vuoden 2015 lopussa 0,41
prosenttia. Suomen vastaava korko säilyi muuttumattomana 1,5 prosentissa.

Bruttovakuutusmaksutulo oli 3 565 miljoonaa euroa (3 659) tammi-syyskuussa
2016. Valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen maksutulo supistui 0,4
prosenttia. Maksutulo kasvoi Henkilöasiakkaat-liiketoiminnassa ja supistui
Yritys- ja Suurasiakkaissa sekä Baltiassa. Ruotsissa ja Tanskassa nähtiin
kasvua, mutta Suomessa ja Norjassa maksutulo supistui.

Toimintakulusuhde oli 22,1 prosenttia (17,6) ja liikekulusuhde 16,6 prosenttia
(11,8). Vertailulukuja alentaa 4,7 prosenttiyksiköllä Ifin Norjassa
toteuttama eläkejärjestelmän kertaluonteinen muutos. Kun jätetään ottamatta
huomioon kertaluonteiset erät, toimintakulusuhde oli 0,2 prosenttia alempi
tammi-syyskuussa 2016 kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana.

Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli 30.9.2016 yhteensä 12,3 miljardia euroa
(11,4). Tästä 76 prosenttia (74) oli sijoitettuna korkoinstrumentteihin, 11
prosenttia (12) rahamarkkinainstrumentteihin ja 12 prosenttia (13)
osakkeisiin. Sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat 120 miljoonaan euroon
(234). Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 2,4 prosenttia (0,9)
tammi-syyskuussa 2016. Korkosijoitusten duraatio oli 1,4 vuotta (1,2) ja
keskimääräinen maturiteetti 2,8 vuotta (2,6). Korkosalkun keski...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.