Du är här

2016-02-10

Sampo Oyj: Sampo-konsernin tulos vuodelta 2015

SAMPO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 10.2.2016 klo 9.30

SAMPO-KONSERNIN TULOS VUODELTA 2015

Sampo-konsernin tulos ennen veroja parani kaikilla liiketoiminta-alueilla
vuonna 2015 ja oli ennätyksellinen 1 888 miljoonaa euroa (1 759).
Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos nousi 1 564
miljoonaan euroon (1 179). Vahinkovakuutustoiminta ja Nordea raportoivat
kaikkien aikojen suurimmat tuloksensa ennen veroja.

* Osakekohtainen tulos oli 2,96 euroa (2,75). Markkina-arvoin laskettu
osakekohtainen tulos nousi 2,79 euroon (2,11). Konsernin oman pääoman
tuotto nousi 14,0 prosenttiin (10,9) vuonna 2015. Osakekohtainen substanssi
31.12.2015 oli 23,79 euroa (22,63).
* Hallitus ehdottaa 21.4.2016 järjestettävälle yhtiökokoukselle osinkoa
jaettavaksi 2,15 euroa osakkeelta (1,95). Maksettavan osingon kokonaismäärä
on 1 204 miljoonaa euroa (1 092).
* Vahinkovakuutussegmentin tulos ennen veroja oli 960 miljoonaa euroa (931).
Koko vuoden 2015 yhdistetty kulusuhde aleni 85,4 prosenttiin (87,7).
Kertaluonteisista eristä puhdistettunakin yhdistetty kulusuhde 86,5
prosenttia oli kaikkien aikojen paras. Oman pääoman tuotto nousi 21,5
prosenttiin (18,1). Bruttomaksutulo kasvoi kiintein valuuttakurssein 0,4
prosenttia. Ifin osuus osakkuusyhtiö Topdanmarkin vuoden 2015 tuloksesta
oli 43 miljoonaa euroa (53).
* Sammon osuus Nordean vuoden 2015 nettotuloksesta oli 751 miljoonaa euroa
(680). Nordean oman pääoman tuotto nousi 12,3 prosenttiin (11,5) ja
ydinvakavaraisuussuhde vahvistui ennen siirtymäsäännösten huomioon
ottamista 16,5 prosenttiin (15,7). Segmenttiraportoinnissa osuus Nordean
tuloksesta sisältyy Omistusyhteisö-segmenttiin. Nordean hallitus ehdottaa
vuoden 2016 yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 0,64 euroa osakkeelta
(0,62). Yhtiökokouksen hyväksyessä osinkoehdotuksen Sampo Oyj saa 30.3.2016
Nordeasta osinkoa 551 miljoonaa euroa.
* Henkivakuutussegmentin tulos ennen veroja kohosi 181 miljoonaan euroon
(163). Oman pääoman tuotto oli 12,7 prosenttia (11,4). Omalla vastuulla
oleva maksutulo kasvoi 1 144 miljoonaan euroon (1 105). Vastuuvelan
korkotäydennyksiä kasvatettiin edelleen 109 miljoonalla eurolla vuoden 2015
kuluessa. Vastuuvelan diskonttaamisessa käytetty korko vuodelle 2016 on 1,0
prosenttia, vuoden 2017 korko 1,25 prosenttia ja vuoden 2018 korko 2,25
prosenttia.

--------------------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUVUT 2015 2014 Muutos, % Q4/2015 Q4/2014 Muutos, % |
| Milj. e |
| Tulos ennen veroja 1 888 1 759 7 413 447 -8 |
| Vahinkovakuutus 960 931 3 204 219 -7 |
| Osakkuusyhtiö Nordea 751 680 10 173 179 -3 |
| Henkivakuutus 181 163 11 48 50 -4 |
| Omistusyhteisö (pl. Nordea) -1 -12 -89 -13 -1 824 |
| Tilikauden tulos 1 656 1 540 8 364 391 -7 |
| Muutos Muutos |
| Tulos/osake, euroa 2,96 2,75 0,21 0,65 0,70 -0,05 |
| Tulos/osake markkina-arvoin, euroa 2,79 2,11 0,68 0,95 0,14 0,81 |
| Substanssi/osake, euroa 23,79 22,63 1,16 - - - |
| Keskim. henkilöstömäärä (FTE) 6 755 6 739 16 - - - |
| Konsernin vakavaraisuussuhde, % 192,6 187,4 5,2 - - - |
| Oman pääoman tuotto, % 14,0 10,9 3,1 - - - |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin.
Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2014 lopun tilanne, jollei toisin
ole ilmoitettu.

Sampo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta julkaisemalla
tilinpäätöstiedotteensa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona.
Tilinpäätöstiedote on luettavissa myös osoitteessawww.sampo.com/tulos.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Tilinpäätöksessä käytetyt vaihtokurssit 1-12/2015 1-9/2015 1-6/2015 1-3/2015 1-12/2014 |
| EUR 1 = SEK |
| Tuloslaskelma (keskikurssi) 9,3534 9,3709 9,3416 9,3805 9,1011 |
| Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 9,1895 9,4083 9,2150 9,2901 9,3930 |
| DKK 1 = SEK |
| Tuloslaskelma (keskikurssi) 1,2542 1,2567 1,2530 1,2593 1,2205 |
| Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 1,2314 1,2612 1,2352 1,2437 1,2616 |
| NOK 1 = SEK |
| Tuloslaskelma (keskikurssi) 1,0475 1,0646 1,0809 1,0746 1,0893 |
| Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 0,9570 0,9878 1,0482 1,0674 1,0388 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
VUODEN 2015 VIIMEINEN NELJÄNNES LYHYESTI

Sampo-konsernin loka-joulukuun 2015 tulos ennen veroja oli 413 miljoonaa euroa
(447). Osakekohtainen tulos oli 0,65 euroa (0,70). Markkina-arvoin laskettu
osakekohtainen tulos oli 0,95 euroa (0,14). Osakekohtainen substanssi nousi
23,79 euroon (22,63).

Vahinkovakuutustoiminnan yhdistetty kulusuhde oli vuoden viimeisellä
neljänneksellä 87,7 prosenttia (87,1). Tulos ennen veroja aleni 204
miljoonaan euroon (219). Osakkuusyhtiö Topdanmarkin tuloksesta kirjattiin
osuutena 6 miljoonaa euroa (9).

Sammon osuus Nordean loka-joulukuun 2015 tuloksesta oli 173 miljoonaa euroa
(179). Nordea-konsernin ydinvakavaraisuussuhde nousi 31.12.2015 ennen
siirtymäsäännösten huomioon ottamista 16,5 prosenttiin (15,7).

Henkivakuutusliiketoiminnan tulos ennen veroja oli 48 miljoonaa euroa (50).
Matalan korkotason vuoksi Mandatum Life jatkoi vastuuvelkansa vahvistamista.
Maksutulo laski 333 miljoonasta eurosta 306 miljoonaan euroon.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Vahinkovakuutus

Vahinkovakuutustoiminnan tammi-joulukuun 2015 tulos ennen veroja nousi 960
miljoonaan euroon (931). Yhdistetty kulusuhde parani 85,4 prosenttiin (87,7),
ja riskisuhde heikkeni 66,6 prosenttiin (65,1). Kertaluonteisten erien
vaikutus pois ottaen vuoden 2015 yhdistetty kulusuhde oli 86,5 prosenttia.
Osakkuusyhtiö Topdanmarkin osuus vuoden 2015 tuloksesta oli 43 miljoonaa
euroa (53).

Aiempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta
kasvatettiin 61 miljoonalla eurolla tammi-joulukuussa 2015 (korvausvastuuta
purettiin vertailuajankohtana 2 miljoonalla eurolla). Oman pääoman tuotto
nousi 21,5 prosenttiin (18,1). Käyvän arvon rahasto aleni joulukuun 2015
loppuun mennessä 391 miljoonaan euroon (507).

Vakuutustekninen tulos nousi 657 miljoonaan euroon (588). Vakuutusliikkeen
tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin
vakuutusmaksutuottoihin) parani 15,1 prosenttiin (13,2).

Suomessa toisella vuosineljänneksellä toteutettu diskonttokoron alennus
heikensi vuonna 2015 kaikkien vahinkovakuutustoiminnan liiketoiminta-alueiden
tuloksia ja erityisesti tulosta Suomessa. Suurasiakkaat-liiketoiminta kärsi
myös odotettua enemmän suurvahingoista vuoden neljännellä vuosineljänneksellä
erityisesti Norjassa, minkä seurauksena liiketoiminta-alueen suurvahingot
olivat 45 miljoonaa euroa odotettua suuremmat ja yhdistetty kulusuhde 10,4
prosenttiyksikköä edellisvuotta heikompi. Suurvahingoista maksettiin Ifissä
korvauskuluja vuonna 2015 yhteensä 32 miljoonaa euroa odotettua enemmän.

Ruotsissa yhdistetty kulusuhde parani 7,8 prosenttiyksikköä edellisvuoteen
verrattuna suotuisan suurvahinkokehityksen myötä. Annuiteettien
diskonttaamiseen Ruotsissa käytettävä korko laski joulukuun 2015 loppuun
mennessä 0,41 prosenttiin. Tämä heikensi tulosta Ruotsissa koko vuodelta 2015
yhteensä 12 miljoonalla eurolla, mutta paransi neljännen vuosineljänneksen
tulosta miljoonalla eurolla.

Bruttovakuutusmaksutulo aleni 4 559 miljoonaan euroon (4 634) vuonna 2015.
Valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen maksutulo kasvoi hienoisesti.
Maksutulo kasvoi Henkilöasiakkaat- ja Baltia-liiketoiminnoissa, mutta laski
Yritys- ja Suurasiakastoiminnoissa. Maantieteellisesti katsottuna
bruttovakuutusmaksutulo kasvoi 5 prosenttia Ruotsissa, laski hivenen Norjassa
ja Tanskassa ja pysyi edellisvuoden tasolla Suomessa.

Toimintakulusuhde parani 18,8 prosenttiin (22,5) ja liikekulusuhde 13,0
prosenttiin (16,7). Molempia kulusuhteita vahvisti Ifin Norjassa vuoden 2015
toisella neljänneksellä kirjaama kertaluonteinen eläkejärjestelmän muutos.
Kyseinen kertaluonteinen erä pois lukien toimintakulusuhde oli 22,3
prosenttia ja liikekulusuhde 16,6 prosenttia.

Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli 31.12.2015 yhteensä 11,4 miljardia euroa
(11,5). Tästä korkoinstrumentteihin oli sijoitettuna 74 prosenttia (75),
rahamarkkinainstrumentteihin 12 prosenttia (13) ja osakkeisiin 13 prosenttia
(12). Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 304 miljoonaa euroa (353).
Sijoitusten tuotto käyvin arvoin vuonna 2015 laski 1,5 prosenttiin (4,1)
markkinoiden korkosijoituksilta vaatiman riskilisän noustua vuoden
loppupuolella. Korkosijoitusten duraatio oli 1,2 vuotta (1,0) ja
keskimääräinen maturiteetti 2,6 vuotta (2,4). Korkosalkun keskimääräinen
tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield)
oli 1,8 prosenttia (2,4).

Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB

Sampo Oyj omisti 860 440 497 Nordean osaketta 31.12.2015, mikä vastaa 21,25
prosentin omistusosuutta. Yhdestä osakkeesta maksettu hinta oli keskimäärin
6,46 euroa, ja Sammon konsernitilinpäätöksessä näytettävä kirjanpitoarvo oli
8,49 euroa osakkeelta. Nordean osakkeen päätöskurssi oli 10,15 euroa
30.12.2015.

Nordean hallitus ehdottaa vuoden 2016 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
osinkoa maksetaan 0,64 euroa osakkeelta (0,62). Hallitus on myös päättänyt
uusista osingonjakoperiaatteista. Nordea pyrkii pitämään pääomarakenteensa
vahvana konsernin pääoman hallinnan periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on
kasvattaa osakekohtaista osinkoa vuosittain.

Jos varsinainen yhtiökokous hyväksyy hallituksen osinkoehdotuksen, Sampo Oyj
saa Nordealta osinkoa 551 miljoonaa euroa 30.3.2016.

Vuosi 2015 oli haastava. Tilanteeseen vaikuttivat poikkeuksellisen matalat
korot, markkinoiden myllerrykset ja geopoliittiset jännitteet. Näissä
markkinaolosuhteissa Nordeat tuotot kasvoivat 3 prosenttia paikallisissa
...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.