Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-15

Samtrygg Group AB: Kallelse till årsstämma i Samtrygg Group AB (publ)

Samtrygg Group AB (publ), org. nr. 556942-0911, kommer tisdagen den 19
mars 2019 utfärda kallelse till årsstämma genom annonsering i Post
och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett
kommer samma dag annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen kommer ha
nedan innehåll.

Kallelse till årsstämma i Samtrygg Group AB (publ)

Aktieägarna i Samtrygg Group AB (publ), org. nr. 556942-0911, kallas
härmed till årsstämma.

Tid: Torsdagen den 25 april 2019, kl 16.00 - 18.00

Plats: Bolagets huvudkontor, Brahegatan 9, Stockholm

Rätt till deltagande och anmälan

Aktieägare, som önskar att delta i årsstämman, skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda
aktieboken den 17 april 2019,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget, skriftligen till Samtrygg
Group AB (publ), Brahegatan 9 SE- 114 37 Stockholm, eller via e-post
till ir@samtrygg.se senast den 17 april 2019.

Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress samt
telefonnummer (dagtid) anges. Om aktieägaren avser att medföra
biträde till bolagsstämman, skall antal (högst två) och namn på
biträde anmälas hos bolaget enligt ovan. Om aktieägaren avser att
låta sig företrädas genom ombud skall skriftlig, daterad fullmakt,
utfärdas för ombudet. Fullmakten i original bör insändas till bolaget
på ovan adress så att bolaget erhåller fullmakten senast 23 april
2019. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, skall en
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling sändas till bolaget. Observera att aktieägare som
företräds genom fullmakt också måste anmäla sig enligt ovan.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.samtrygg.com. Aktieägare
som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att
delta i årsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos
Euroclear. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast den 17
april 2019 och skall därför begäras hos förvaltaren i god tid före
detta datum.

Antal aktier och röster

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 7 685 416
aktier och 22 138 372 röster fördelade på 1 605 884 A-aktier (10
röster) och 6 079 532 B-aktier (1 röst).

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om följande.
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda

balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och till revisorerna.
9. Val till styrelsen och av revisorer.
10. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

11. Övriga frågor.
1. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut

Val av ordförande (p.1)

Till årsstämmans ordförande föreslås jur.kand. Linus Löfgren.

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda

balansräkningen. (p. 7b)
Föreslås att årets resultat överföres i ny räkning.

Arvode till styrelse och revisor samt val till styrelsen och revisorer
(p. 9-10)

p. 9:

Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå med ett prisbasbelopp
för 2019 (46 500 kr) i arvode till var och en av ledamöterna i
styrelsen. Arvode skall ej utgå till styrelseledamot som är anställd
i bolaget. Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och
avtal.

p. 10:

Till styrelsen föreslås omval av Marcus Lindström, Bernt-Olof
Gustafsson, Linda Hellqvist och Vishal Nanda för tiden till slutet av
nästa årsstämma. Styrelsen avser utse Marcus Lindström till
styrelseordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Till revisor och revisorssuppleant föreslås omval av Jenny Gentele
(revisor) och Martin Feldtenborn (revisorssuppleant).

Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler. (p. 10)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta
beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.
Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med
villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.
Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med
avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse
om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt
ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser,
för att kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa
kapital till bolaget eller, med avseende på teckningsoptioner, för
att besluta om incitamentsprogram för anställda och andra ledande
befattningshavare.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet
biträds av aktieägare med

minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som
är företrädda vid

stämman.

Övrig information

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation.

Fullständiga förslag till ovanstående beslut, jämte
redovisningshandlingar och revisionsberättelse, kommer från och med
den 11 april 2019 att finnas tillgängliga på bolagets kontor.
Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär
det och som uppger sin adress. Handlingarna kommer även att hållas
tillgängliga vid stämman.

__________________________

Stockholm i mars 2019

Samtrygg Group AB (publ)

Styrelsen

Kontakt

Viktor Nilsson, VD, Samtrygg Group AB (publ)
viktor@samtrygg.se
+46735-44 19 17

Om Samtrygg

Omsättning 2018: ca 118 MSEK, varav 19 MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: ca 120 000 st

CAGR för perioden 2013-2018: ca 91 %

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/samtrygg-group-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i...
https://mb.cision.com/Main/15183/2764176/1007946.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.