Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-23

Saniona AB: Kommuniké från årsstämma den 23 maj 2017 i Saniona AB (publ)

PRESSMEDDELANDE

23 maj 2017

Idag, den 23 maj 2017, hölls årsstämma i Saniona AB (publ). Nedan följer en
sammanfattning av de be-slut som fattades. Samtliga beslut fattades med
erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt
koncernresultat- och koncernbalans-räkning. Årsstämman beslutade även att
disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen
innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2016 samt
att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelse och VD

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2016.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av
styrelseledamöterna Claus Braestrup, Leif Andersson, Jørgen Drejer och Carl
Johan Sundberg. Claus Braestrup omvaldes som styrelse-ordförande.
Styrelsearvode ska utgå med 110 000 kronor till Carl Johan Sundberg medan
något styrelse-arvode inte ska utgå till övriga styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att
omvälja Deloitte AB som revisions-bolag samt att arvode till revisorn ska
utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning. Deloitte AB har meddelat
att auktoriserade revisorn Elna Lembrér Åström fortsatt kommer att vara
huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att en
valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska
bestå av tre ledamöter, vilka är representanter för de två största
aktieägarna per den siste september, jämte styrelsens ordförande. Vidare
antogs en instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Beslut om fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en
ersättningspolicy för bestämmande av lön och andra villkor för VD och andra
ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa
årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta
om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av
teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om
apport, kvittning eller annat villkor. I den mån bemyndigandet utnyttjas för
emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska antalet aktier
som ska kunna emitteras (alternativt kunna tillkomma vid konvertering av
konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) sammanlagt högst uppgå
till ett antal motsvarande 30 procent av totalt antal aktier i bolaget vid
tidpunkten för årsstämman samt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med
förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med
bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och
finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella
partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Beslut om (a) personaloptionsprogram; och (b) riktad emission av
teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett
personaloptionsprogram för vissa medarbetare och nyckelkonsulter som är
aktiva i Saniona-koncernen i Danmark och om riktad emission av
teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Programmet innebär att högst 38 750 personaloptioner ska erbjudas medarbetare
och nyckelkonsulter som är aktiva i Saniona-koncernen i Danmark.
Optionsinnehavarna ska kunna utnyttja tilldelade och intjänade
personaloptioner under 30 dagar från dagen efter offentliggörande av bolagets
kvartalsrapporter, eller såvitt avser helår, bokslutskommuniké, första gången
efter offentliggörande av kvartalsrapporten för första kvartalet 2021 och
sista gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten för tredje kvartalet
2022. Om bolaget inte avger kvartalsrapport eller bokslutskommuniké efter
utgången av något kalenderkvartal kan tilldelade och intjänade
personaloptioner istället utövas under sista månaden i efterföljande
kalenderkvartal, första gången i juni 2021 och sista gången i december 2022.
Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i
bo-laget till ett lösenpris uppgående till 100 procent av den genomsnittliga
slutkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Premier under tio
handelsdagar efter årsstämman 2017. Personaloptionerna ska tilldelas
vederlagsfritt och ska inte utgöra värdepapper, de ska inte heller kunna
överlåtas eller pantsättas.

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt
personaloptionsprogrammet beslutade årsstämman vidare att emittera högst 38
750 teckningsoptioner till ett dotterbolag i Saniona-koncernen.
Teckningsoptionerna ska därefter kunna överlåtas till deltagarna utan
vederlag i samband med att personaloptionerna utnyttjas. Syftet med
personaloptionsprogrammet är att säkerställa ett långsiktigt engagemang bland
medarbetare och nyckel-konsulter i Saniona-koncernen genom ett
ersättningssystem kopplat till bolagets framtida värdetillväxt. Vid fullt
utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i personaloptionsprogrammet kommer
totalt 38 750 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka
0,19 procent av bolagets aktiekapital och röster.

Malmö den 23 maj 2017

Saniona AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona. Mobil: +45 2210 9957,
E-mail:tf@saniona.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 maj 2017 kl. 17:40 CET.

Om Saniona:

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för
sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska
sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av
potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen
är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och
kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar
med Boehringer Ingelheim GmbH. Proximagen Ltd., Productos Medix, S.A de S.V
och Luc Therapeutics. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en
forskningssite av hög internationell klass. Saniona är noterat på Nasdaq
First North Premier och har cirka 5 000 aktieägare. Pareto Securities är
Certified Adviser för Saniona. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer

www.saniona.com.

20170523 - PR - AGM Bulletin - SWE
http://hugin.info/172499/R/2106455/800195.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Saniona AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.