Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-17

Saniona AB: Saniona har genomfört en riktad emission av aktier om 35 MSEK

PRESSMEDDELANDE

17 maj 2017

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT,
INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA,
SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA
PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DENNA PRESSRELEASE
UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I SANIONA.

Saniona AB:s (publ) ("Saniona
" eller "Bolaget
") (Nasdaq First North-kortnamn: SANION) styrelse har, med stöd av årsstämmans
bemyndigande från den 10 maj 2016, beslutat att emittera totalt 921 053 nya
aktier i Saniona genom en riktad emission till en grupp svenska och
internationella institutionella investerare ("Nyemissionen
"). Nyemissionen offentliggjordes den 16 maj 2017 och mottogs med stort
intresse av investerare.
Teckningskursen per ny aktie bestämdes genom ett book-building-förfarande till
38 SEK per aktie, vilket innebär att Saniona tillförs 35 miljoner SEK före
emissionskostnader. Teckningskursen innebär en rabatt om 13,6 procent jämfört
med stängningskursen för Sanionas aktie den 16 maj 2017.

Genom Nyemissionen kommer antalet aktier och röster i Saniona att öka med 921
053 från 20 841 467 till 21 762 520. De nyemitterade aktierna motsvarar cirka
4,2 procent av aktiekapitalet och rösterna i Saniona efter Nyemissionen.
Betalning av de tecknade aktierna skall ske senast den 18 maj 2017. Betalning
för aktierna skall erläggas kontant. Styrelsen äger rätt att besluta om
förlängning av betalningstiden.

Anledningen till Nyemissionen är att öka Bolagets buffert för att möjliggöra
ytterligare flexibilitet i Bolagets nuvarande affärsplan inför listflytten
till Nasdaq Stockholm som förväntas ske under 2017.
Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt i den riktade
nyemissionen är att bredda ägarbasen samt att en riktad nyemission innebär
lägre kostnader och en snabbare process, vilket sammantaget och med
tillräcklig styrka talar för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas
intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Pareto Securities agerade Sole Manager och Joint Bookrunner och Translution
Capital agerade Joint Bookrunner i samband med Nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona. Mobil: +45 2210 9957,
E-mail:tf@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
17 maj 2017 kl. 08:30 CET.

Om Saniona:

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för
sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska
sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av
potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen
är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och
kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar
med Boehringer Ingelheim GmbH. Proximagen Ltd., Productos Medix, S.A de S.V
och Luc Therapeutics. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en
forskningssite av hög internationell klass. Saniona är noterat på Nasdaq
First North Premier och har cirka 5 000 aktieägare. Pareto Securities är
Certified Adviser för Saniona. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer

www.saniona.com.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan
i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer
i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller
distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att
förvärva eller teckna, några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i
USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering
enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan
tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta
meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA,
Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore eller Sydafrika
eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller
distributionen av informationen skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Direktiv
2003/71/EG, såsom ändrat genom Direktiv 2010/73/EU. Bolaget har inte
auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i
någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att
tas fram i samband med den riktade nyemissionen.

20170517 - PR - Private Placement Completed - SWE
http://hugin.info/172499/R/2105349/799090.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Saniona AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.