Du är här

2017-05-16

Saniona AB: Saniona offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier

PRESSMEDDELANDE

16 maj 2017

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT,
INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA,
SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA
PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DENNA PRESSRELEASE
UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I SANIONA.

Saniona AB (publ) ("Saniona
" eller "Bolage
t") (Nasdaq First North-kortnamn: SANION) avser att genomföra en riktad
nyemission på upp till 25-35 miljoner SEK ("Nyemissionen"). Den eventuella
Nyemissionen är riktad till svenska och internationella institutionella
investerare och bland annat villkorad av att styrelsen för Saniona
("Styrelsen") fattar ett emissionsbeslut efter genomförandet av det
accelererade bookbuilding-förfarande som kommer att genomföras av Pareto
Securities AB ("Pareto Securities
") och Translution Capital A/S ("Translution Capital
").

Teckningskursen för aktierna och det totala antalet aktier som ska emitteras i
Nyemissionen kommer att fastställas genom bookbuilding-förfarandet.
Bookbuilding-förfarandet kommer att påbörjas tidigast kl. 17.31 (CET) den 16
maj 2017 och avslutas före Nasdaq First Norths öppning den 17 maj 2017. Den
minsta ordern kommer att fastställas till det antal aktier som motsvaras av
100 000 euro. Bookbuilding-förfarandet kan, om Bolaget så beslutar, komma att
förkortas eller förlängas och kan när som helst avslutas av vilken anledning
som helst.

Anledningen till Nyemissionen är att öka Bolagets buffert för att möjliggöra
ytterligare flexibilitet i Bolagets nuvarande affärsplan inför listflytten
till Nasdaq Stockholm som förväntas ske under 2017.

Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt i den riktade
nyemissionen är att bredda ägarbasen samt att en riktad nyemission innebär
lägre kostnader och en snabbare process, vilket sammantaget och med
tillräcklig styrka talar för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas
intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Pareto Securities har blivit utsedd till Sole Manager och Joint Bookrunner och
Translution Capital har blivit utsedd till Joint Bookrunner i samband med
Nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona. Mobil: +45 2210 9957,
E-mail:tf@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
16 maj 2017 kl. 17:31 CET.

Om Saniona:

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för
sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska
sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av
potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen
är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och
kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar
med Boehringer Ingelheim GmbH. Proximagen Ltd., Productos Medix, S.A de S.V
och Luc Therapeutics. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en
forskningssite av hög internationell klass. Saniona är noterat på Nasdaq
First North Premier och har cirka 5 000 aktieägare. Pareto Securities är
Certified Adviser för Saniona. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer

www.saniona.com.

VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan
i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer
i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller
distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att
förvärva eller teckna, några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i
USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering
enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan
tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta
meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA,
Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore eller Sydafrika
eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller
distributionen av informationen skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Direktiv
2003/71/EG, såsom ändrat genom Direktiv 2010/73/EU. Bolaget har inte
auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i
någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att
tas fram i samband med den riktade nyemissionen.

20170516 - PR - Private Placement - SWE
http://hugin.info/172499/R/2105236/799029.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Saniona AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.