Du är här

2018-03-05

Sarsys: Kommuniké från extra bolagsstämma den 3 mars

KOMMUNIK FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 3 MARS

Aktieägarna i Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ)(Sarsys) 556557-7854 har lördagen den 3 mars genomfört extra bolagsstämma. Nedan följer en sammanfattning av stämmans beslut.

Beslut om förvärv av ASFT Industries med dotterbolagen ASFT Weather System AB samt ASFT Inc:
Extra bolagsstämman beslutade att godkänna förvärvet av ASFT Industries AB med dotterbolag i enlighet med styrelsens förslag och erlägger köpeskilling på tillträdesdagen den 9 mars 2018 på de villkor som anges nedan, a, 4 000 000 nyemitterade aktier genom apportemission till säljaren Tron Capital AB,

b, Kontant 1 000 000 kr,
c, 300 000 st. teckningsoptioner med ett lösenpris om 7 kr per st. Lösenperiod 2019 - 2021,

d, Tilläggsköpeskillingar:

1. Om ASFT Weather System AB når ett rörelseresultat efter finansnetto om lägst 1 mkr år 2018 utgår en tilläggsköpeskilling om 1 500 000 kr,

2. Om ASFT Weather System AB når ett rörelseresultat efter finansnetto om lägst 1 mkr år 2019 utgår en tilläggsköpeskilling om 1 500 000 kr.

Beslut om apportemission:
Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en apportemission av högst 4 000 000 st. aktier. Rätt att teckna aktierna tillkommer Tron Capital AB, org. nr. 559005-5272, Piledalsvägen 51, 271 73 Köpingebro i egenskap av ägare av samtliga aktier i ASFT Industries AB. 556616-1971. Teckning av aktier ska ske senast den 9 mars 2018 och betalning för tecknade aktier genom tillskjutande av apportegendom ska ske samtidigt som teckning. Aktiekapitalet i Sarsys ökar med 400 000 kr. Apportegendomens värde motsvarar en teckningskurs per aktie om 5 kr. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att aktierna registrerats hos Euroclear Sweden AB. Emissionen medför en utspädning om 37,8 procent.
Totalt antal aktier i Sarsys efter apportemissionen uppgår till 10 588 000 st.

Beslut om emission av teckningsoptioner till Tron Capital AB:
Extra bolagsstämman beslutade om emission av högst 300 000 st. teckningsoptioner till Tron Capital AB, org. nr 559005-5272, Piledalsvägen 51, 271 73 Köpingebro. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 9 mars 2018 och ges ut utan vederlag. Tilldelning förutsätter att teckning och betalning skett i apportemissionen enlig punkt 8. En teckningsoption berättigar under perioden 2019 - 01- 01 - 2021 - 12 - 31 till teckning av en ny aktie till en kurs om 7 kr per aktie. De aktier som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptioner berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att aktierna registrerats hos Euroclear Sweden AB. Fullt utnyttjande av teckningsoptionerna medför en aktiekapitalökning om 30 000 kr och en utspädning om 2,8 procent.

Beslut om förändring av styrelsen med anledning av ägarförändringen:
Stämman beslöt att välja in två nya ledamöter, Fredrik Graflind och Ulrica Graflind. Ordinarie ledamoten Christian Lienau Svensson lämnar sin plats i styrelsen.

Efter förändringen består styrelsen av följande ledamöter fram till nästa ordinarie årsstämma:

Stefan Nordström, ordförande
Tord Cederlund, ordinarie ledamot
Mikael Ehrman, ordinarie ledamot
Fredrik Graflind, ordinarie ledamot
Ulrica Graflind, ordinarie ledamot

Samtliga beslut på stämman var enhälliga.

Stämman avslutades

Trelleborg den 3 mars 2018
Mikael Ehrman
VD

Mer information om ASFT Industries AB finns att läsa i Informationsmemorandum ASFT på http://www.sarsys.se/extrabolagsstamma/ http://www.sarsys.se/extrabolagsstamma/

Sarsys - ASFT kommer att delta under 2018 i Aktiespararnas Event, Aktiedagen i Jönköping den 13 mars, Aktiekväll i Helsingborg den 26 mars, Aktiedag i Stockholm den 2 maj, stora Aktiedagen i Göteborg den 12 november och stora Aktiedagen i Stockholm den 26 november. Information om eventen kommer att publiceras allt efter hand på hemsidan.

Mer information om respektive bolag finns på www.sarsys.se http://www.sarsys.se och www.asft.se http://www.asft.se

måndag den 5 mars 2018

För mer information kontakta VD Mikael Ehrman på telefon +46 (0) 70 845 51 82 alternativt e-mail me@sarsys.se mailto:me@sarsys.se eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email stefan.nordstrom@nordstrominvest.se mailto:stefan.nordstrom@nordstrominvest.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2018 kl. 08:30.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Sarsys Kommunike fran- extra bolagssstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=22446

Scandinavian Airport and Road Systems AB är ett av de ledande bolagen i världen på att utveckla och tillverka utrustning inom flygsäkerhet. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och militären i olika länder. Verksamheten är global och av omsättningen går cirka 90 procent på export. Moderbolaget är listat på Nordic MTF sedan den 2 mars 2017. I gruppen finns även dotterbolaget Tradewind Aero AB. Mer information finns på www.sarsys.se http://www.sarsys.se och www.ngm.se http://www.ngm.se

Scandinavian Airport and Road Systems AB
Box 31
Se-231 21 Trelleborg
Sweden
Tel +46 (0) 410 46 110
Telefax +46 (0) 410 46 111
www.sarsys.se http://www.sarsys.se

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.