Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-16

SAS: SAS AB (PUBL) emitterar hybridobligationer om SEK 1 500 miljoner

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT,
I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN, ELLER I ANNAT LAND DÄR
PUBLICERINGEN, DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE VARA OTILLÅTEN
ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

SAS AB (publ), ("SAS" eller "Bolaget") har framgångsrikt emitterat en
SEK denominerad efterställd hybridobligation med evig löptid, som kommer
behandlas som eget kapital i SAS redovisning, till ett belopp om SEK 1 500
miljoner. Hybridobligationerna kommer ha en rörlig ränta om STIBOR tre månader
plus 825 bps med första inlösendag den 23 oktober 2024.

SAS avser att ansöka om upptagande till handel av hybridobligationen på Nasdaq
Stockholms företagsobligationslista.

SAS kommer använda nettolikviden från emissionen av hybridobligationerna för
sina allmänna företagsändamål, inklusive refinansiering av finansiell skuld och
finansiering av flygplansförvärv.

Danske Bank, Nordea, SEB and Swedbank agerade som Joint Lead Managers och Joint
Bookrunners för transaktionen.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta börsmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de
jurisdiktioner där detta börsmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats
bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta börsmeddelande
utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några
värdepapper i SAS AB (publ) i någon jurisdiktion.

SAS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Michel Fischier
Vice President Investor Relations
Telefon: +46 70 997 0673

Denna information är sådan information som SAS AB(publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen , lämnades
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den Oktober 16,
2019 kl. 17:45 CET.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan
avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av
SAS AB (publ) ("Bolaget") i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan
inbjudan skulle vara olaglig.

Detta dokument och informationen häri får inte distribueras i eller till USA.
Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende
ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har
inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande
amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas
eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller
avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities
Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i
USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material
avseende värdepapperen som här omnämns, endast till, och en investering eller
investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig
för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (enligt
definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act
2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör
investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i
artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 ("Föreskriften")

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/487190

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.