Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-11

SAS: SAS omräknade siffror för räkenskapsåret 2012/2013 (november-oktober) på grund av den ändrade standarden IAS 19 Ersättningar till anställda

SAS koncernen tillämpar från den 1 november 2013 den ändrade
standarden för pensionsredovisning, IAS 19 Ersättningar till
anställda. Som del av implementeringen av den ändrade
redovisningsstandarden har rapporterade siffror för föregående
räkenskapsår (2012/2013) räknats om för att möjliggöra jämförelse med
räkenskapsåret 2013/2014. Effekterna av omräkningen på SAS
finansiella rapporter för 2012/2013 återfinns på www.sasgroup.net,
under Investor Relations/Reports and Presentations/Interim reports.

IAS 19 "Ersättningar till anställda" (ändringar) innebär bland annat
att det inte längre är tillåtet att skjuta upp redovisningen av vissa
avvikelser i uppskattningar utan samtliga avvikelser i uppskattningar
redovisas omedelbart i övrigt totalresultat (den så kallade
"korridormetoden" har tagits bort). Avvikelser kan exempelvis bero på
ändrade diskonteringsräntor, ändrade livslängdsantaganden och
skillnader mellan verklig avkastning på förvaltningstillgångarna och
diskonteringsräntan. Vidare ersätts räntekostnad och förväntad
avkastning på förvaltningstillgångar med ett "räntenetto", vilket
beräknas med diskonteringsräntan på den förmånsbestämda
pensionsskulden eller pensionstillgången, netto. SAS klassificerar
detta räntenetto som en personalkostnad och redovisar räntenettot
inom rörelseresultatet.

Effekter för räkenskapsåret 2012/2013 (omräknade siffror):

Alla historiska ej resultatförda estimatavvikelser samt planändringar
har redovisats mot eget kapital, vilket har inneburit en negativ
effekt om cirka 13,5 mdr SEK per 1 november 2012. Redovisningen av
estimatavvikelser och planändringar har också inneburit att
uppskjutna skatteskulder kopplat till pensioner har lösts upp i och
med att den temporära skillnaden mellan redovisningsmässigt och
skattemässigt värde har försvunnit. Effekten av upplösning av
uppskjutna skatteskulder kopplat till pensioner uppgår till cirka 1,5
mdr SEK vilket har påverkat SAS koncernens eget kapital positivt. De
kvarvarande pensionsordningarna i Sverige (Alectaplanen och Euroben)
redovisade ett överskott per 1 november 2012. Detta överskott kan
komma SAS tillgodo i form av framtida premiereduktioner varför
särskild löneskatt har redovisats på överskottet. Detta har ökat
pensionsmedel med cirka 1,2 mdr SEK, uppskjutna skatteskulder med
cirka 0,2 mdr SEK samt eget kapital med cirka 1 mdr SEK.

Estimatavvikelser samt planändringar som uppstått under räkenskapsåret
2012/2013 har redovisats i övrigt totalresultat med cirka 1,8 mdr
SEK. Rörelseresultatet har ökat med 144 MSEK under räkenskapsåret.
Realisationsresultatet avseende försäljning av 80% av aktieinnehavet
i Widerøe AS har justerats med cirka 1,1 mdr SEK.

Summerat innebär detta att pensionsmedel, netto, har minskat med 9 079
MSEK, latenta skatteskulder har reducerats med 1 202 MSEK och eget
kapital har reducerats med 7 877 MSEK per den 31 oktober 2013. En
omklassificering har också skett med 264 MSEK från latenta
skatteskulder till latenta skattefordringar.

Omräkningen har ingen påverkan på kassaflödet, förutom vissa
omklassificeringar mellan raderna i uppställningen.

Den ändrade standarden IAS 19 finns också beskriven i SAS
årsredovisning för räkenskapsåret 2012/2013.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, tel +46 8 797 2944

SAS Group Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om
värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella
instrument och motsvarande danska och norska lagstiftningar.
Informationen lämnades för offentliggörande den 11 mars 2014 kl.
08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sas/r/sas-omraknade-siffror-for-rakenskapsaret...
http://mb.cision.com/Main/290/9548717/218873.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.