Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-20

SATO Oyj: SATO Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2016

SATO Oyj, Osavuosikatsaus, 20.10.2016 klo 15.10

SATO nostaa asiakasvetoisuuden strategiansa ytimeen
Yhteenveto ajalta 1.1.- 30.9.2016 (1.1.-30.9.2015)

* Liikevaihto oli 230,8 (244,8) milj. €, josta vuokratuotot olivat 194,8
(187,8) milj. €.
* Tulos ennen veroja oli 172,9 (102,5) milj. €. Tulosparannus perustui
vuokra-asuntojen käyvän arvon muutokseen 101,5 (26,4) milj. €.
* Osakekohtainen tulos oli 2,57 (1,60) euroa.
* Oma pääoma oli 1 206,5 (948,0) milj. €, 21,31 (18,65) €/osake.
* Oman pääoman tuotto oli 16,7 (11,8) %.
* Omavaraisuusaste oli 34,1 (31,2) %.
* Investoinnit vuokra-asuntoihin olivat 508,8 (195,0) milj. €.
* Vuokra-asuntoja hankittiin ja valmistui yhteensä 3 061 (960) asuntoa.
* Rakenteilla oli 1 428 (1 122) uutta vuokra-asuntoa.
* Vuokrausaste Suomessa oli 95,3 (96,6) %.

Yhteenveto ajalta 1.7.-30.9.2016 (1.7.-30.9.2015)

* Liikevaihto oli 72,5 (69,3) milj. €, josta vuokratuotot olivat 68,3 (62,8)
milj. €.
* Tulos ennen veroja oli 64,0 (9,4) milj. €. Tulokseen sisältyvä
vuokra-asuntojen käyvän arvon muutos oli 38,5 (-18,3) milj. €.
* Osakekohtainen tulos oli 0,90 (0,15) euroa.
* Investoinnit vuokra-asuntoihin olivat 64,0 (98,9) milj. €.
* Vuokrausaste Suomessa oli 96,0 (96,7) %.

Toimintaympäristö

Euroalueelle ennustetaan kasvua, mutta sitä varjostavat useat riskit. Maailman
taloudelliset, poliittiset ja turvallisuuteen liittyvät kriisit sekä Brexit
luovat epävarmuutta globaalisti ja erityisesti Euroopassa.

Näkymät Suomen taloudesta ovat kahtiajakoiset. Positiivisia signaaleja on
havaittavissa rakentamisen ja palvelujen sekä kuluttajien
luottamusindikaattoreissa, jotka ovat pitkän ajan keskimääräisellä tai sitä
korkeammalla tasolla. Näkymiä sen sijaan heikentää viennin tilanne, ja
joidenkin teollisuusalojen myönteisistä uutisista huolimatta yleisempi
elpyminen ei ole alkanut.

Epävarmuuden arvioidaan pitävän markkinakorot lähellä nollaa vielä pitkään.

Vuokra-asuntojen kysyntä on ollut vilkasta kesän ja alkusyksyn aikana.
Lisääntynyt tarjonta on tasapainottanut vuokra-asuntojen tarjonnan ja
kysynnän suhdetta useilla alueilla, mikä on lisännyt vaihtuvuutta koko
vuokra-asuntokannassa.

Venäjällä ostovoiman arvioidaan edelleen supistuvan ja kotitalouksien
ennustetaan käyttävän rahavaransa lainojen maksuun. Vaikka BKT oli
alkuvuodesta vain hieman vuodentakaista alempi, Suomen Pankki arvioi, että
tulevien vuosien kasvu saadaan kestävälle pohjalle vasta kun investoinnit
käynnistyvät Venäjällä.

Toimitusjohtaja
Saku Sipola:

- Heinä-syyskuun vilkas kysyntä ja toimenpiteemme vuokrausasteen
parantamiseksi näkyivät selvästi. Vuokrausaste nousi edellisen
vuosineljänneksen 95,1 prosentista tasan 96 prosenttiin kolmannella
vuosineljänneksellä. Vuokrausasteen koheneminen hyvän asiakastyön myötä on
tärkeä askel entistä asiakasvetoisemmassa toiminnassamme.
- Kaupungistuminen on valtava muutostrendi, jossa onnistuminen määrittää
pitkälti Suomen tulevan menestyksen. Suomi on tällä hetkellä hyvässä
vauhdissa kaupungistumiskehityksen edellyttämässä asuntorakentamisessa, ja
hyvästä tahdista on kyettävä pitämään huolta myös jatkossa. Vauhdissa
pysyminen edellyttää laajan toimijarintaman osallistumista. Strategiamme
mukaisesti SATOn rooli on lisätä vuokra-asuntotarjontaa pääkaupunkiseudulla,
Tampereella ja Turussa, joissa uusien asuntojen tarve on suurinta.

- Pelkkä asuntojen määrän lisäys ei riitä, sillä kaupunkien kasvun rinnalla
ihmisten arvostukset muuttuvat ja yksilöllistyvät - siksi
asumisratkaisujenkin on muututtava aiempaa monipuolisemmaksi. SATOn roolina
on yhdessä yhteistyökumppaniverkoston kanssa mullistaa asuminen - tarjota
monimuotoista asumista ja elämää helpottavia palveluja - paljon enemmän kuin
vain seinät.

KATSAUSKAUSI 1.1. - 30.9.2016 (1.1. - 30.9.2015)

Strategia

SATOn hallitus on hyväksynyt yhtiölle täsmennetyn strategian, strategiset
tavoitteet ja osinkopolitiikan.

Globalisaatio, digitalisoituminen ja kestävä kehitys kiihdyttävät
kaupungistumista ja vaikuttavat ihmisten arvoihin ja toimintaan. Myös
asumisen on muututtava. Visiomme mukaan kukoistavissa kaupungeissa asuu
hyvinvoivia ihmisiä. Meidän tehtävämme on mullistaa asuminen, tarjota
asiakkaillemme enemmän kuin seinät.

Luomme toimivan yhteistyöverkoston tarjotaksemme erilaistuviin tarpeisiin
monimuotoista asumista ja palveluja, joista asiakkaamme saavat hyötyjä.
Kasvuinvestointimme kohdistamme pääkaupunkiseudulle, Tampereelle ja Turkuun,
joissa asuntojen kysyntä on suurinta.

Rahoituksen rooli kasvuedellytysten luomisessa on korostunut ja olemme
nostaneet strategiseksi tavoitteeksemme vahvistuvan Investment
grade-luottoluokituksen (nyt Moody's Baa3). Oman pääoman tuottotavoite
strategiajaksolla säilyy ollen 12 prosenttia. Lisäksi strategisena
tavoitteena on jatkuvasti paraneva asukkaidemme nettosuositteluhalukkuus NPS.

Uuden osinkopolitiikan mukaan vuosittaiset osingot ovat markkinatilanteesta,
investointitasosta, omavaraisuusasteen kehityksestä ja luototusasteesta
riippuen korkeintaan 40 prosenttia operatiivisesta kassavirrasta.

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto pieneni tammi-syyskuussa 5,7 prosenttia vertailujaksoon
nähden ja oli 230,8 (244,8) miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku johtui
omistusasuntomyynnin vähentämisestä strategiamuutoksen mukaisesti.
Liikevaihdosta vuokratuottoja oli 194,8 (187,8) miljoonaa euroa. Vuokratuotot
kasvoivat 3,7 prosenttia.

Liikevoitto kasvoi 59,3 prosenttia ja oli 208,0 (130,5) miljoonaa euroa.
Liikevoitto ilman käyvän arvon muutosta oli 106,4 (104,1) miljoonaa euroa.
Alkuvuoden arvonmuutokseen 101,5 (26,4) miljoonaa euroa vaikuttivat
pääasiassa joidenkin kohteiden rajoitusten päättyminen, osan asuntokantaa
tuottovaateiden päivittäminen ulkopuolisen arvioitsijan ohjeistuksen
perusteella sekä asuntojen myyntihintojen nousu toiminta-alueellamme.
Arvioitsijan näkemys tuottovaateiden muutokseen perustuu vakaan tuoton
asuntosijoitusten kiinnostavuuteen, mikä nostaa asuntojen arvoja.

Tulos ennen veroja kasvoi 68,7 prosentilla ja oli 172,9 (102,5) miljoonaa
euroa. Tulosparannus perustui pääosin vuokra-asuntojen positiiviseen
arvonmuutokseen. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta (kassaperusteinen
tulos verojen jälkeen ilman käyvän arvon muutosta) oli tammi-syyskuussa 57,6
(54,9) miljoonaa euroa.

Taloudellinen asema ja rahoitus

Konsernin taseen loppusumma oli syyskuun lopussa yhteensä 3 540,6 (3 034,4)
miljoonaa euroa. Oma pääoma oli 1 206,6 (948,1) miljoonaa euroa.
Osakekohtainen oma pääoma oli 21,31 (18,65) euroa. Kesäkuussa järjestetyillä
kahdella osakeannilla SATO Oyj:n omaa pääomaa vahvistettiin yhteensä 112,9
miljoonalla eurolla.

Konsernin omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 34,1 (31,2) prosenttia.
Tavoitteena on vähintään 30 prosentin omavaraisuusaste.

Konsernin oman pääoman tuotto oli vuositasolle suhteutettuna 16,7 (11,8)
prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli 9,5 (6,7) prosenttia.

Korollinen vieras pääoma oli syyskuun lopussa 1 971,6 (1 777,9) miljoonaa
euroa, josta markkinaehtoisten lainojen määrä oli 1 469,5 (1 450,3) miljoonaa
euroa. Lainakannan keskikorko oli 2,6 (2,4) prosenttia. Nettorahoituskulut
olivat yhteensä 35,1 (28,1) miljoonaa euroa.

Maaliskuussa SATO laski liikkeeseen 300 miljoonan euron eurooppalaisille
sijoittajille tarjotun vakuudettoman joukkovelkakirjalainan, jolla on
Moody'sin Baa3 -luottoluokitus. Lainan maturiteetti on 5 vuotta ja sille
maksetaan kiinteää 2,375 prosentin vuotuista korkoa. Luototusaste (LTV) oli
katsauskauden lopussa 55 (57) prosenttia.

Korkosuojausten markkina-arvon muutosten laskennallinen vaikutus omaan
pääomaan oli -12,4 (3,6) miljoonaa euroa ja tulokseen ennen veroja 0,0 (0,4)
miljoonaa euroa.

Asunto-omaisuus ja käypä arvo

Vuokra-asuntojen arvon kehityksellä on keskeinen merkitys SATOlle.
Asunto-omaisuus on keskitetty asuntokokoluokkiin ja alueille, joilla
asuntokysyntä pitkällä tähtäimellä kasvaa. Kiinteistöjen korjausten
kohdistaminen perustuu elinkaarisuunnitelmiin ja korjaustarvemäärityksiin.

SATOn omistuksessa oli 30.9.2016 yhteensä 25 681 (23 992) asuntoa.
Vuokra-asuntoja hankittiin ja niitä valmistui 3 061 asuntoa. Realisoituja
vuokra-asuntoja ja asukkaiden lunastamia osaomistusasuntoja oli 810.

Vuokra-asuntojen käypä arvo oli syyskuun lopussa 3 335,7 (2 697,1) miljoonaa
euroa. Käyvän arvon muutos, johon sisältyy katsauskauden aikana hankitut ja
myydyt vuokra-asunnot, oli 582,8 (169,1) miljoonaa euroa.

Kesäkuun lopussa asuntojen arvosta noin 80 prosenttia on pääkaupunkiseudun
työssäkäyntialueella ja yhteensä noin 12 prosenttia Tampereella ja Turussa
sekä noin 4 prosenttia Oulussa ja Jyväskylässä. Pietarin asuntokanta edustaa
noin 4 prosenttia arvosta.

Investoinnit ja realisoinnit

Investointitoiminnalla luodaan edellytykset kasvulle. SATO on 2000-luvulla
investoinut vuokra-asuntoihin yhteensä noin 2,5 miljardia euroa.
SATO hankkii ja rakennuttaa omistukseensa sekä kokonaisia vuokrataloja että
yksittäisiä vuokra-asuntoja.

Investointitoiminta keskitetään jatkossa pääkaupunkiseudulle, Tampereelle ja
Turkuun. Katsauskaudella investoinnit vuokra-asuntoihin olivat 508,8 (195,0)
miljoonaa euroa. Katsauskauden investoinneista 66 prosenttia kohdistui
pääkaupunkiseudulle. Investoinneista kohdistettiin 21 prosenttia
uudisasuntoihin.

Syyskuun lopussa Suomessa oli lisäksi sitovia hankintasopimuksia 125,7 (115,9)
miljoonan euron arvosta.

Katsauskauden aikana vuokra-asuntoja realisoitiin Suomessa 662 (1 078)
yhteisarvoltaan 31,4 (52,3) miljoonaa euroa.

Vuokraus

Tehokkaalla vuokraustoiminnalla varmistetaan asunnontarvitsijoille nopea
asunnon hankinta. Vuokrauspalvelu hoidetaan pääasiassa SATOn
vuokraustoimipisteissä. Lisäksi asiakkaan on helppo löytää sopiva koti SATOn
sähköisissä kanavissa.

Vuokratuotot kasvoivat 3,7 prosenttia ja olivat 194,8 (187,8) miljoonaa euroa.
Asuntojen taloudellinen vuokrausaste Suomessa oli keskimäärin 95,3 (96,6)
prosenttia ja vuokra-asuntojen vaihtuvuus 41,9 (40,5) prosenttia.
Vaihtuvuuden lisääntymiseen ja vuokrausasteen laskuun on vaikuttanut
markkinoille viimeisen vuoden aikana vuokraukseen valmistuneiden asuntojen
suuri määrä ja siten voimistunut kilpailu. Vuokramarkkinat ovat tällä
hetkellä monin paikoin tasapainossa.

SATOn vuokra-asuntojen keskineliövuokrat Suomessa olivat keskimäärin 16,37
(15,71) euroa/m2/kk ja osaomistusasuntojen 8,84 (8,69) euroa/m2/kk.
Keskivuokraa nostavat investoinnit pieniin asuntoihin kasvukeskuksissa ja
fokusalueen ulkopuolella olevien edullisempien vuokra-asuntojen realisoinnit.
Vuokrankorotukset olivat aiempia vuosia maltillisempia.

Asuntojen nettovuokratuotto oli 125,4 (118,4) miljoonaa euroa ja
nettovuokratuottoprosentti vuositasolle laskettuna oli 5,7 (6,2).

Kiinteistökehitys

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.