Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-28

SBAB Bank: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2016

SBAB:s delårsrapport 1 januari - 30 september 2016 finns nu
tillgänglig på www.sbab.se/ir.

Klas Danielsson, VD SBAB, kommenterar:

Vi redovisar för det senaste kvartalet återigen starka kvartalssiffror
i form av högt räntenetto, starkt resultat, låga kreditförluster,
lågt K/I-tal och god avkastning på eget kapital. Bolånemarginalerna
ligger kvar på höga nivåer drivet av en kombination av skäl. Några
exempel är ökade kapitalkrav, förväntningar om kommande ytterligare
ökade kapitalkrav, stark marknad för säkerställda obligationer, högt
sparande med starkt inflöde av inlåning, stark bostadsmarknad med hög
efterfrågan på bolån och stigande risker på fastighetsmarknaden med
en ökad återhållsamhet i bolånebankernas kreditgivning.

Vår utlåning ökade under tredje kvartalet med 2,3 mdkr till totalt
305,0 mdkr. Vår totala utlåning och marknadsandel för bolån kommer
dock att minska under det fjärde kvartalet, hänförligt till
samarbeten under avveckling, där den största påverkande faktorn är
att drygt 12 mdkr i bolån flyttades över till Swedbank under oktober
hänförligt till de sedan tidigare avslutade samarbetena med
Sparbanken Skåne och Sparbanken Öresund. Volymutvecklingen för bolån
exklusive samarbeten under avveckling är fortsatt god.

Vår starka volymtillväxt på inlåningssidan fortsätter. Under tredje
kvartalet ökade inlåningen med 5,4 mdkr till 93,4 mdkr. Vi erbjuder
en sparränta som är bland de högsta som erbjuds av svenska banker. I
en marknad där storbankerna inte ger någon ränta alls på sparmedel i
kombination med att svenska folkets sparande ligger på rekordnivåer,
får vi många nya sparkunder.

En modern IT-struktur
Under det tredje kvartalet tecknade vi avtal om att under en
treårsperiod byta ut våra bassystem. I detta projekt ingår också att
i övrigt förändra stora delar av vår befintliga IT-struktur. Som en
följd av detta kommer våra investeringar och utvecklingskostnader att
öka de kommande åren. Långsiktigt avser projektet att medföra ökad
effektivisering och lägre marginalkostnader inom ett flertal områden.

Vi arbetar för att skapa marknadens mest effektiva och digitala
bolåneprocess, samtidigt som vi arbetar med framtidens boende- och
boendeekonomitjänster. För att vi ska kunna uppnå vår vision - att
erbjuda Sveriges bästa bolån - genom att utveckla kundrelationen och
inte tappa mark i en snabbföränderlig omvärld till nya aktörer,
behöver vi vara snabbfotade och innovativa i vårt arbete och i våra
processer. En förutsättning för detta är en modern och flexibel
IT-struktur.

Bolånelicensiering - en självklarhet
Enligt bolånedirektivet, ett EU-direktiv från 2014, måste personal hos
aktörer som erbjuder kreditgivning, kreditförmedling eller rådgivning
i fråga om bostadskrediter till konsumenter ha viss kunskap och
kompetens. Som ett led i arbetet med bolånedirektivet har Svenska
Bankföreningen tillsammans med branschorganet SwedSec Licensiering AB
tagit fram ett särskilt kunskapstest för personal som arbetar med
bolån, vilket leder till licens att få arbeta med bolån. Det är bra
med ett ökat konsumentskydd på bolånemarknaden och vi tycker att det
är mycket bra med en branschgemensam standard med kunskapstest och en
licens för bolån. En överväldigande majoritet av SBAB:s anställda ska
licensieras för bolån. Bolånelicensieringen startade under det tredje
kvartalet.

De grundläggande problemen kvarstår på bostadsmarknaden
Den första juni i år infördes det nya amorteringskravet i syfte att
motverka stigande skuldsättning hos hushållen och indirekt dämpa
prisutvecklingen på bostäder genom lägre efterfrågan på bolån.
Amorteringskravet har hittills haft begränsade effekter på marknaden,
även om det ännu är för tidigt att dra för stora slutsatser. De
begränsade effekterna beror delvis på att många banker redan hade
infört olika typer av amorteringskrav, men kanske framförallt på att
vi fortfarande har en betydande bostadsbrist i Sverige. Det förblir
min uppfattning att vi behöver anpassa skattesystemet för att öka
rörligheten på bostadsmarknaden och för att använda befintligt
bostadsbestånd mer effektivt, samt att det behövs tas politiska
beslut för att underlätta, skynda på och öka byggandet.

Tredje kvartalet 2016 (andra kvartalet 2016)

· Utlåningen ökade till totalt 305,0 mdkr (302,7).
· Inlåningen ökade till totalt 93,4 mdkr (88,0).
· Rörelseresultatet ökade till 534 mnkr (490). Exklusive
nettoresultat av finansiella poster ökade det till 517 mnkr (486).

· Räntenettot ökade till 745 mnkr (692).
· Kostnaderna uppgick till 214 mnkr (224).
· K/I-talet till uppgick till 28 procent (31).
· Kreditförlusterna uppgick netto till 20 mnkr (positivt 1).
· Avkastning på eget kapital uppgick till 12,3 procent (11,8).
Exklusive nettoresultat av finansiella poster uppgick det till 12,0
procent (11,7).

· Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 28,5 procent (28,4).
Januari - september 2016 (januari - september 2015)

· Utlåningen ökade till totalt 305,0 mdkr (284,0).
· Inlåningen ökade till totalt 93,4 mdkr (71,5).
· Rörelseresultatet ökade till 1 463 mnkr (1 090). Exklusive
nettoresultat av finansiella poster och omstruktureringskostnader
ökade det till 1 423 mnkr (1 116).

· Räntenettot ökade till 2 067mnkr (1 795).
· Kostnaderna uppgick till 650 mnkr (574).
· K/I-talet uppgick till 30 procent (34).
· Kreditförlusterna uppgick netto till 20 mnkr (29).
· Avkastning på eget kapital uppgick till 11,9 procent (10,1).
Exklusive nettoresultat av finansiella poster och
omstruktureringskostnader uppgick det till 11,6 procent (10,4).

· Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 28,5 procent (25,6).
För mer information, vänligen kontakta:

Klas Danielsson, VD SBAB Telefon: 08-614 43 01, e-post:
klas.danielsson@sbab.se

Mikael Inglander, CFO SBAB Telefon: 08-614 43 28, e-post:
mikael.inglander@sbab.se

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och
sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och
fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska
staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet
medarbetare till cirka 450. SBAB har Sveriges nöjdaste bolånekunder
2014 och 2015, enligt SKI, Svenskt Kvalitetsindex. Läs mer på
www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sbab-bank/r/delarsrapport-1-januari---30-septe...
http://mb.cision.com/Main/462/2110700/581539.pdf
http://mb.cision.com/Public/462/2110700/99d8d782e792b19d.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.