Du är här

2017-08-29

SBB i Norden AB: SBB i Norden AB (publ): Delårsrapport januari - juni 2017

Delårsrapporten avser SBB i Norden AB (publ), org, nr 559053-5174,
nedan benämnt SBB.

Perioden i korthet

- Hyresintäkterna för
perioden var 529,6 mkr
(10,7) och för
kvartalet 330,7 mkr
(10,7).
Förvaltningsresultatet
uppgick till 122,7 mkr
(1,0) för perioden och
91,8 mkr (1,0) för
kvartalet. Periodens
resultat efter skatt
uppgick till 1 606,5
mkr (353,8) och för
kvartalet var resultat
efter skatt 1 006,2 mkr
(353,8).

- Under kvartalet
tecknades kontrakt
avseende försäljning av
byggrätter motsvarande
220 000 kvm ljus BTA i
Stockholm och Nyköping.
Försäljningarna bedöms
påverka
fastighetsvärderingarna
och därmed resultatet
med 300 mkr.

- SBB genomförde under
perioden
fastighetsförvärv för
ca 3,5 mdkr. Förvärven
avser 35
samhällsfastigheter
från Hemsö i södra och
mellersta Sverige, ett
fastighetsbestånd med
14 bostäder och
samhällsfastigheter i
Västerås och
Hallstahammar, en
portfölj med 7
samhällsfastigheter i
Kristiansand i Norge,
en portfölj med 12
samhällsfastigheter i
Karlskrona samt en
samhällsfastighet i
Värmdö.

Händelser efter
periodens slut

- Efter balansdagen har
SBB genomfört några
fastighetsförvärv.
Förvärven avser dels en
fastighet i Falun med
ett värde om 316 mkr
och dels en kommersiell
fastighet i Uppsala med
ett värde om 65 mkr.
Fastigheten i Falun är
en bostadsfastighet med
463 lägenhet och
förvärvas från det
kommunala bolaget.
Fastigheten i Uppsala
utgör en del i SBBs
framtida
utvecklingsportfölj.

- SBB emitterade under
juli ytterligare 150
mkr på tidigare
upptaget obligationslån
med en ram om upp till
1,5 mdkr. Rambeloppet
är därmed fullt
utnyttjat.
Obligationerna
emitterades till en
kurs på 101,25 procent,
vilket motsvarar en
kupongränta om Stibor 3
m + 5,95 procent.

- I april gick
moderbolaget
Samhällsbyggnadsbolaget
i Norden AB (publ) ut
med ett
uppköpserbjudande till
innehavarna av
preferensaktier och
teckningsoptioner i
dotterbolaget AB
Högkullen (publ).
Acceptfristen löpte ut
i augusti. Erbjudandet
har accepterats i sådan
utsträckning att
Samhällsbyggnadsbolaget
efter fullgörandet
kommer att kontrollera
77,95 procent av
aktierna, 96,09 procent
av rösterna och 97,46
procent av
teckningsoptionerna i
Högkullen.

BILAGA: Delårsrapport januari - juni 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,
070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som SBB i Norden AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 augusti 2017 kl. 12.30 CET.

Om SBB i Norden AB (publ)

SBB i Nordens obligationer handlas på marknaden för
företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm (symbol SBBIN 001 och SBBIN
002). Bolaget är ett helägt dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget
i Norden AB (publ). SBB i Norden äger bostads- och
samhällsfastigheter i hela Sverige samt även samhällsfastigheter i
Norden. Bolagets affärsidé är att vara en naturlig och pålitlig
samarbetspartner till den offentliga sektorn i Norden genom att
långsiktigt äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. Bolaget
ska också långsiktigt äga, förvalta och utveckla bostäder samt som
samhällsbyggare och långsiktig samarbetspartner till kommuner,
landsting och statliga myndigheter bedriva ett aktivt arbete i syfte
att skapa byggrätter för bostäder. Mer information om bolaget finns
www.sbbnorden.se/sbb-norden-ab.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sbb-i-norden-ab/r/sbb-i-norden-ab--publ--delar...
http://mb.cision.com/Main/16038/2335002/715138.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.