Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-14

Scandi Standard: Kallelse till Extra Bolagsstämma i Scandi Standard AB (Publ)

Aktieägarna i Scandi Standard AB (publ), organisationsnummer
556921-0627, kallas till extra bolagsstämma som äger rum tisdagen den
15 augusti 2017 klockan 15.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan
i Stockholm. Inpassering och registrering börjar klockan 14.00.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

(a) vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken onsdagen den 9 augusti 2017, och

(b) anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast onsdagen den 9
augusti 2017.

Anmälan om deltagande kan göras per telefon på 08-402 90 55 vardagar
mellan klockan 09:00 och 16:00 eller på bolagets webbplats,
www.scandistandard.com.

Anmälan kan även göras skriftligen till:
Scandi Standard AB (publ)
c/o Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm

I anmälan ska det uppges namn eller firma, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall,
antalet biträden (högst två).

Bolagsstämman hålls på svenska.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier, utöver att anmäla sig, låta
registrera aktierna i eget namn så att han eller hon är registrerad i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 9 augusti
2017. Sådan registrering kan vara tillfällig. Observera att detta
förfarande även kan gälla beträffande aktier som ligger på vissa
investeringssparkonton (ISK).

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin
rätt vid bolagsstämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och
daterad fullmakt.

Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den
juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid
bolagsstämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på ovanstående adress
senast onsdagen den 9 augusti 2017.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman
ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman
genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till
bolagsstämman.

Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns på bolagets webbplats,
www.scandistandard.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier

7. Stämmans avslutande
BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Advokat Björn Svensson utses till ordförande
vid stämman.

Punkt 6: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier

Scandi Standard AB (publ) har ingått ett avtal om förvärv av Manor
Farm och en del av betalningen ska bestå av sex miljoner aktier i
Scandi Standard. Fullföljandet av avtalet är villkorat av att
bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av dessa
aktier.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
nyemission av sammanlagt högst sex miljoner aktier i bolaget riktad
till säljarna av Manor Farm i syfte att slutföra förvärvet av Manor
Farm. Styrelsen får fatta beslut om att emissionen ska ske med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och om att aktierna,
utöver att betalas i pengar, får betalas med apportegendom, genom
kvittning eller med villkor som anges i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.
Bemyndigandet får utnyttjas fram till bolagets nästa årsstämma.
Styrelsen, eller den person styrelsen utser, ska ha rätt att göra de
smärre ändringar i beslutet som kan behövas i samband med
registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

SÄRSKILDA MAJORITETSREGLER

För giltigt beslut enligt ovanstående punkt 6 krävs att beslutet
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala
antalet aktier och röster i bolaget till 60 060 890. Bolagets eget
innehav av aktier i bolaget uppgår till 663 612 aktier, vilket
motsvarar 663 612 röster.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska
tillhandahållas inför bolagsstämman enligt aktiebolagslagen kommer
att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats,
www.scandistandard.com, senast tre veckor innan dagen för
bolagsstämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär
det och uppger sin postadress.

Stockholm i juli 2017
Styrelsen

To English speaking shareholders: The notice to attend the
extraordinary general meeting is available in English on
www.scandistandard.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scandi-standard/r/kallelse-till-extra-bolagsst...
http://mb.cision.com/Main/7156/2307862/700505.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.