Du är här

2018-09-04

ScandiDos: ÅRSSTÄMMA Scandidos AB (publ)

Aktieägarna i ScandiDos AB (publ), org.nr 556613-0927 ("Bolaget")
kallas härmed till årsstämma tisdagen den 2 oktober 2018 klockan
18:00, hos Advokatfirman Lindahl, Vaksalagatan 10, Uppsala

Kallelsen har offentliggjorts genom införande av den fullständiga
kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar. Kallelsen finns även
tillgänglig hos Bolaget under adress Dag Hammarskjölds väg 52A, 752
37 Uppsala, och på Bolagets webbplats www.scandidos.com. Kallelsen
skickas utan kostnad med post till de aktieägare som begär det och
uppger sin adress.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den
26 september 2018. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina
aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn, så att
sådan omregistrering är verkställd den 26 september 2018.

Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats
www.scandidos.com och kommer även att sändas till de aktieägare som
begär det. Fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på
Bolagets webbplats samt på Bolagets kontor och skickas utan kostnad
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Om ScandiDos

ScandiDos har med sin produkt Delta4Phantom, numera ersatt av Delta4
Phantom+, tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och
kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med den senaste
produkten Delta4 Discover stärker ScandiDos denna position genom att
på ett unikt sätt möjliggöra stråldosverifiering även under
behandling, vilket ökar kvaliteten och säkerheten i behandlingen.
ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare,
fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade
behandlingen kan levereras och har levererats såsom ordinerats.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a.
produktutvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA
,Kina, Frankrike och direkt i Norden samt via återförsäljare i drygt
45 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de två största
terapiföretagen Varian och Elekta som har ScandiDos produkter inlagt
i sina säljsystem.

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm
under koden SDOS. Erik Penser Bank, www.penser.se
(http://www.redeye.se), anlitas som Certified Adviser.

För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com
(http://www.scandidos.com)

Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 4 september 2018 kl. 08:36 CET.

Uppsala den 4 september 2018

ScandiDos AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scandidos/r/arsstamma-scandidos-ab--publ-,c260...
http://mb.cision.com/Main/9290/2607676/902477.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.