Du är här

2017-05-17

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas företrädesemission övertecknad

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) ("Bolaget") har
slutfört den företrädesemission av aktier som styrelsen, med stöd av
bemyndigande, beslutade om den 12 april 2017
("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har tecknats till 100
procent, motsvarande cirka 23,4 MSEK. De större aktieägare som lämnat
lån till Bolaget om totalt 16 MSEK har påkallat, och styrelsen har
medgivit, kvittning av sina lån i Företrädesemissionen, motsvarande
cirka 70 procent av Företrädesemissionen.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN,
KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR
LEGALA RESTRIKTIONER.

Företrädesemissionen tecknades till 85 procent med stöd av
teckningsrätter och till resterande del, 15 procent, utan stöd av
teckningsrätter. Totalt tecknades nästan 7,1 miljoner aktier vilket
innebär en överteckning om cirka 1,1 miljoner aktier.

Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 6 006 177
aktier till 107 098 839 aktier och Bolagets aktiekapital ökar med
cirka 1 201 236 SEK till cirka 21 419 769 SEK.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom ramen
för företrädesemissionen har skett i enlighet med de principer som
anges i investeringsmemorandumet som offentliggjordes den 18 april
2017. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds
till respektive tecknare som tilldelats aktier. Tilldelade aktier ska
betalas senast den dag som anges på avräkningsnotan.

Tillsammans med den riktade emissionen som registrerades 25 april 2017
så kommer bolaget i och med Företrädesemissionen tillföras brutto
66,3 MSEK i eget kapital.

- "Vi är väldigt nöjda med utfallet av de båda emissionerna och ser det som en bra utgångspunkt för den planerade noteringen av aktien på en lämplig marknadsplats. Medlen kommer att användas till att stärka koncernens likviditet samt till utestående investeringar, framförallt i anläggningen i Södertörn." säger VD och koncernchef Matti Vikkula.

För mer information, vänligen kontakta:
Matti Vikkula
VD Scandinavian Biogas
070-597 99 38
matti.vikkula@scandinavianbiogas.com

Kort om Bolaget:
Scandinavian Biogas är idag en av Sveriges största privata producenter
av biogas som fordonsbränsle. Bolaget driver även en
produktionsanläggning för förbehandling av matavfall och industriellt
organiskt avfall, samt en anläggning för produktion av rå biogas i
Sydkorea.

Information:
Denna information är sådan information som Scandinavian Biogas Fuels
International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj
2017 kl. 14:00 CET.

Viktig information
Företrädesemissionen riktar sig inte till personer med hemvist i USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore,
Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle
kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av
svensk rätt.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras
eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt
eller delvis strider mot tillämpliga lagar eller regler.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana lagar eller regler. Underlåtenhet att efterkomma denna
anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933
eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scandinavian-biogas-fuels-international-ab--pu...
http://mb.cision.com/Main/1925/2267613/675773.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.