Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-17

Scandinavian Private Equity A/S : Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 14 2019/20
København, den 17. september 2019

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Scandinavian Private Equity A/S afholder ekstraordinær generalforsamling
onsdag den 9. oktober 2019, kl. 16.00 på adressen Axel Towers, Axeltorv 2,
1609 København V (Gorrissen Federspiel).

Dagsorden og fuldstændige forslag

1. Forslag om at selskabet træder i frivillig solvent likvidation
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at træffe beslutning
om at afvikle selskabet ved frivillig solvent likvidation, således at
selskabet træder i likvidation den 9. oktober 2019 efter regler om
likvidation i kapitel 14 i lov om aktie- og anpartsselskaber
(?selskabsloven?).

Som led i ovennævnte forslag fremsætter bestyrelsen endvidere forslag
om at ændre vedtægterne, således at selskabets navn tilføjes ?i
likvidation?.

Vedtægternes pkt. 1.1. vil herefter have følgende ordlyd:

?Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S i likvidation.
Selskabet driver tillige virksomhed under navnet Scandinavian Private
Equity Partners A/S.?

Derudover ændres vedtægternes pkt. 12.1. til følgende ordlyd:

?Selskabet tegnes af likvidator.?

Baggrunden for forslaget er, som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 8 af
11. juni 2019; nr. 10 af 10. juli 2019; nr. 12 af 30. august 2019
samt nr. 13 af 1. september 2019, at salget af selskabets private
equity portefølje nu er endeligt gennemført. Bestyrelsen forventer,
at der efter afholdelse af anslåede omkostninger mv. kan udloddes et
samlet beløb på yderligere ca. DKK 950 pr. aktie som
likvidationsprovenu.

Likvidationsprovenuet vil blive fordelt blandt aktionærerne i henhold
til deres aktiebesiddelse i selskabet på likvidationstidspunktet.
Udlodning af likvidationsprovenuet vil ske i det kalenderår, hvori
selskabet endeligt opløses.

Likvidationen kan tidligst gennemføres efter udløbet af en lovpligtig
proklamaperiode på 3 måneder, hvori selskabets kreditorer kan anmelde
eventuelle krav. Efter proklamaperiodens udløb vil der blive indkaldt
til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor gennemførelse af
likvidationen endeligt kan vedtages. Likvidationen forventes
gennemført inden for 6 måneder.

Hvis forslaget vedtages, forventes selskabet at anmode om sletning
fra handel og notering på Nasdaq Copenhagen A/S. Dette kan tidligst
gennemføres efter udløb af den lovpligtige proklamaperiode og den
efterfølgende ekstraordinære generalforsamling.

Hvis forslaget om frivillig likvidation vedtages, indstiller
bestyrelsen endvidere til, at advokat Anders Ørjan Jensen, Gorrissen
Federspiel Advokatpartnerselskab, Axeltorv 2, 1609 København V,
udnævnes til likvidator i selskabet.
 

Vedtagelseskrav
Dagsordenens punkt kræver tilslutning fra mindst 2/3 såvel af de afgivne
stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital.

Selskabskapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
Selskabets aktiekapital udgør DKK 43.486.000, fordelt på aktier à DKK 1.000
eller multipla heraf. Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 1.000 giver én
stemme.

Registreringsdatoen er onsdag den 2. oktober 2019.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret
til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere
betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet
nedenfor.

Bestilling af adgangskort
Adgangskort kan bestilles senest fredag den 4. oktober 2019 på følgende
måder:

* ved elektronisk tilmelding på ,
 
* ved at sende en e-mail til info@speas.dk med
oplysning om navn, adresse, telefonnr. og VP-kontonr. samt navn på
eventuel ledsager eller
 
* ved at ringe til VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 93.

Fuldmagt
Aktionærer kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand senest
fredag den 4. oktober 2019.

Fuldmagt kan afgives elektronisk på www.vp.dk/gf

.

Fuldmagtsblanket kan også downloades fra selskabets hjemmeside
www.speas.dk

. Den skal i udfyldt og underskrevet stand sendes til VP Investor Services
A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller som scannet version til
vpinvestor@vp.dk

.

Brevstemme
Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev senest tirsdag den 8. oktober
2019 kl. 12.00.

Brevstemme kan afgives elektronisk på www.vp.dk/gf

.

Brevstemmeblanket kan også downloades fra selskabets hjemmeside
www.speas.dk. Den skal i udfyldt og underskrevet stand sendes til VP
Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller som
scannet version til vpinvestor@vp.dk

.

Dagsorden med fuldstændige forslag samt årsrapport mv.
Følgende oplysninger er fra den 17. september 2019 tilgængelige for
aktionærerne på selskabets hjemmeside www.speas.dk: Indkaldelsen med
dagsordenen med de fuldstændige forslag, det samlede antal aktier og
stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, årsrapporten 2018/19 samt
fuldmagts- og brevstemmeblanketten, der skal anvendes ved afgivelse af
fuldmagt eller skriftlige stemmer.

Spørgsmål fra aktionærer
Frem til dagen for generalforsamlingen kan aktionærerne ved skriftlig
henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen eller til
dokumenterne til brug for generalforsamlingen.

Persondata
For nærmere information om, hvordan Scandinavian Private Equity A/S
indsamler og behandler personoplysninger henvises til selskabets hjemmeside
(http://speas.dk/ir-politik/generalforsamling/

), hvor selskabets politik for behandling af personoplysninger i
forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger er tilgængelig.

 

Med venlig hilsen
Scandinavian Private Equity A/S

 

 

Bestyrelsen

Vedhæftet fil

* EGM 2019 indkaldelse og fuldstændige forslag

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.