Du är här

2014-05-01

Scandinavian Private Equity A/S: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Scandinavian Private Equity A/S

Selskabsmeddelelse nr. 5 2014/15
København, den 1. maj 2014

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Scandinavian Private Equity A/S
Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) afholder ordinær generalforsamling mandag den 26. maj 2014, kl. 16.00 (adgang fra kl. 15.30) på adressen Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K med følgende

Dagsorden:

1 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2 Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
3 Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2014/15
4 Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
5 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud Bestyrelsen
foreslår årets overskud på DKK 47,7 mio. overført til næste regnskabsår.
Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på DKK 2.800 pr. aktie a
nominelt DKK 10.000.
6 Bemyndigelse til opkøb af egne aktier Bestyrelsen foreslår, at
generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste
ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet
selskabets samlede beholdning af egne aktier i selskabet efter erhvervelsen
ikke må overstige 20 pct. af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier
må ikke afvige med mere end 10 % fra den officielle kurs noteret på NASDAQ
OMX Copenhagen A/S på erhvervelsestidspunktet.
7 Forslag fra bestyrelsen 1) Nedsættelse af aktiekapitalen Bestyrelsen
foreslår, at aktiekapitalen nedsættes fra DKK 500.500.000 til DKK
446.970.000 ved annullering af selskabets beholdning af egne aktier til en
nominel værdi på i alt DKK 53.530.000, svarende til 5.353 stk. aktier à DKK
10.000. Efter kapitalnedsættelsen vil selskabets aktiekapital beløbe sig
til DKK 446.970.000 fordelt på 44.697 aktier à DKK 10.000. 2) Bemyndigelse
til uddeling af ekstraordinært udbytte Bestyrelsen foreslår, at
generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at træffe en eller flere
beslutninger om uddeling af ekstraordinært udbytte, og at denne
bemyndigelse indsættes i selskabets vedtægter. 3) Ændring af vedtægternes
pkt. 10.1 Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes pkt. 10.1, der har følgende
ordlyd: "Selskabet ledes af en bestyrelse på fire-seks medlemmer, der
vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad
gangen, og genvalg kan finde sted. Intet medlem kan have sæde i bestyrelsen
længere end til den ordinære generalforsamling i det kalenderår, hvor
bestyrelsesmedlemmet fylder 67 år." erstattes med følgende ordlyd:
"Selskabet ledes af en bestyrelse på tre-fire medlemmer, der vælges af
generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen, og
genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmer skal fratræde på den første
ordinære generalforsamling efter bestyrelsesmedlemmets fyldte 70 år." 4)
Godkendelse af vederlagspolitik og overordnede retningslinjer for
incitamentsaflønning Forslag til vederlagspolitik samt overordnede
retningslinjer for incitamentsaflønning findes som bilag til de
fuldstændige forslag og påwww.speas.dk.
8 Valg af bestyrelse Alle selskabets generalforsamlingsvalgte
bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Henning
Kruse Petersen, Niels Heering og Henrik Østenkjær Lind. En beskrivelse af
kandidaternes baggrund og ledelseshverv kan findes i årsrapporten for
2013/14 samt som bilag til de fuldstændige forslag. De opstillede
kandidater anses alle for uafhængige.
9 Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab.
10 Bemyndigelse til dirigenten
11 Eventuelt

Vedtagelseskrav

Punkterne 7.1), 7.2) og 7.3) på dagsordenen kræver tiltrædelse af 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital. De øvrige forslag på dagsordenen kan vedtages med simpel majoritet.

Selskabskapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør DKK 500.500.000, fordelt på aktier à DKK 10.000 eller multipla heraf. Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 10.000 giver én stemme.

Registreringsdatoen er mandag den 19. maj 2014.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Bestilling af adgangskort

Adgangskort kan bestilles senest torsdag den 22. maj 2014 på følgende måder:
* ved elektronisk tilmelding påwww.vp.dk/gf,
* ved henvendelse til selskabet på tlf. 70 25 10 55 eller på adressen Sankt
Annæ Plads 13, 3., 1250 København K, eller
* ved at ringe til VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 89 93.

Fuldmagt

Stemmeret på generalforsamlingen kan udøves i henhold til fuldmagt. Fuldmagt
kan afgives elektronisk påwww.vp.dk/gfsenest torsdag den 22. maj 2014.
Fuldmagtsblanket kan også downloades fra selskabets hjemmesidewww.speas.dk.
Den skal i udfyldt og underskrevet stand sendes til VP Investor Services A/S
pr. post til adressen Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, pr.
fax til 43 58 88 67 eller som scannet version tilvpinvestor@vp.dk, således at
blanketten er VP Investor Services A/S i hænde senest torsdag den 22. maj
2014.
Brevstemme

Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev senest fredag den 23. maj 2014 kl.
12.00. Brevstemmen kan afgives elektronisk påwww.vp.dk/gf.
Brevstemmeblanket kan også downloades fra selskabets hjemmesidewww.speas.dk.
Den skal i udfyldt og underskrevet stand sendes til VP Investor Services A/S
pr. post til adressen Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, pr.
fax til 43 58 88 67 eller som scannet version tilvpinvestor@vp.dk, således at
blanketten er VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 23. maj 2014
kl. 12.00.
Dagsorden med fuldstændige forslag samt årsrapport mv.

Følgende oplysninger er fra den 1. maj 2014 tilgængelige for aktionærerne på
selskabets hjemmesidewww.speas.dk: Indkaldelsen med dagsordenen, de
fuldstændige forslag, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen
for indkaldelsen, årsrapporten 2013/14, samt fuldmagts- og
brevstemmeblanketten, der skal anvendes ved afgivelse af fuldmagt eller
skriftlige stemmer.
Spørgsmål fra aktionærer

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål om
forhold, som er af betydning for bedømmelsen af årsrapporten og selskabets
stilling i øvrigt eller om punkter, hvorom beslutning skal træffes på
generalforsamlingen, ved skriftlig henvendelse til Scandinavian Private
Equity A/S, Sankt Annæ Plads 13, 3., 1250 København K.

Med venlig hilsen
Scandinavian Private Equity A/S
Bestyrelsen

GF2014 Indkaldelse
http://hugin.info/137825/R/1781934/609859.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Scandinavian Private Equity A/S via Globenewswire

HUG#1781934

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.