Du är här

2014-05-07

Schibsted: Schibsted ASA (SCH) - Ordinær generalforsamling 7. mai 2014

Ordinær generalforsamling i Schibsted ASA ble avholdt 7. mai 2014 i selskapets
lokaler i Apotekergaten 10 i Oslo.

Godkjennelse av årsregnskap for 2013 (sak 4)
Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til resultatregnskap for 2013 og
balanse per 31. desember 2013 for Schibsted ASA og konsernet, herunder
styrets årsberetning for 2013. Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til
disponering av årets resultat. Styrets redegjørelse for foretaksstyring ble
behandlet.

Utbytte for 2013 (sak 5)
I tråd med styrets forslag ble det besluttet å utbetale utbytte for 2013 med
NOK 3,50 per aksje, aksjer i eget eie unntatt.

Revisors honorar (sak 6)
Generalforsamlingen vedtok revisors honorar med NOK 571.000.

Fornyelse av styrets fullmakt til erverv av egne aksjer (sak 7)
Generalforsamlingen vedtok å gi styret fornyet fullmakt til erverv av egne
aksjer i Schibsted ASA i henhold til Lov om allmennaksjeselskaper, på
følgende vilkår:

1 Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling i Schibsted
ASA i 20145 (dvs. senest 30. juni 2015).
2 Samlet pålydende verdi av de aksjer som erverves i henhold til fullmakten
kan ikke overstige NOK 10 800 361.
3 Minste beløp som kan betales for aksjene er NOK 30. Det høyeste beløp som
kan betales for aksjene er NOK 500.
4 Styret står fritt med hensyn til ervervsmåte og eventuelt senere salg av
aksjene.
5 Aksjene kan benyttes som vederlag eller kompensasjon i selskapets
langsiktige incentivprogram (LTI) og i selskapets aksjespareprogram (ESSP),
samt i forbindelse med fusjoner, fisjoner, oppkjøp og salg av virksomhet.
Fullmakten kan også benyttes i oppkjøpssituasjoner.

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende
ansatte i Schibsted ASA (Lederlønnserklæringen) i hht Allmennaksjelovens §
6-16 a (sak 9)
Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets retningslinjer for
lederlønnsfastsettelsen i Schibsted ASA, herunder retningslinjene for bruk av
aksjekjøpsprogram, slik dette er beskrevet i styrets erklæring.

Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer (sak 10)
Blommenholm Industrier har benyttet seg av sin rett i henhold til vedtektenes
§ 8 til å utpeke ett styremedlem direkte. Blommenholm Industrier har utpekt
Ole Jacob Sunde. Styret ble valgt for ett år, og styrets aksjonærvalgte
medlemmer består etter dette av følgende personer:

Ole Jacob Sunde (styreleder)
Eva Berneke
Christian Ringnes
Arnaud de Puyfontaine
Eugenie van Wiechen
Birger Steen
Tanya Cordrey

Styremedlemmene ble valgt for 1 år.

Styrehonorarer m.m. (sak 11)
Valgkomiteens forslag ble godkjent. Honorarene for perioden 2014-2015 ble
fastsatt som følger:

a)
Honorar til styremedlemmer
Styreleders honorar ble fastsatt til NOK 780.000 Honorar til styrets
øvrige medlemmer ble fastsatt til NOK 335.000. Honorar til utenbysboende kan
økes med inntil NOK 100.000 og er fastsatt til NOK 100.000 for utenbysboende
utenfor Norden og til 50.000 for utenbysboende i Norden. Honorar til
varamedlemmer ble fastsatt NOK 16.000 per fremmøte.
b)
Honorar til medlemmer av konsernstyrets kompensasjonsutvalg.
Honoraret er NOK 90.000 for utvalgets leder og NOK 60.000 for utvalgets øvrige
medlemmer.
c)
Honorar til medlemmer av konsernstyrets revisjonsutvalg.
Honoraret er NOK 133.000 for utvalgets leder og NOK 85.000 for utvalgets
øvrige medlemmer.

Honorar til valgkomiteens medlemmer (sak 12)
Honorar til Valgkomiteens medlemmer ble ikke endret og er NOK 16.000 per møte
for Valgkomiteens leder og NOK 11.000 per møte for øvrige medlemmer.

Fullmakt til konsernstyret i medhold av vedtektenes § 7 (sak 13)
Generalforsamlingen godkjente forslaget om å videreføre konsernstyrets
fullmakt til å utøve visse deler av vernet som ligger i § 7 i Schibsteds
vedtekter.

Fullmakten lyder som følger:
"I medhold av vedtektene § 7 tredje ledd gis styret fullmakt til å treffe
beslutning i følgende saker som omhandlet i vedtektene § 7 annet ledd bokstav
a:

a)
Stemmegivning vedrørende endring av vedtektene i datterselskaper.
b)
Beslutning om salg av aksjer eller virksomhet, herunder rettede emisjoner,
fusjoner eller fisjoner i datterselskaper, der netto vederlag (salgssum,
fisjons- eller fusjonsvederlag mv) etter finansielle justeringer ikke
overstiger NOK 1 mrd.

Styret kan innenfor rammen av konsernsjefens alminnelige fullmakt delegere sin
myndighet etter denne fullmakten videre til administrasjonen.

Styremedlem utpekt i medhold av vedtektene § 8 annet ledd kan kreve at
bestemte saker som omfattes av denne fullmakten likevel skal forelegges
generalforsamlingen til avgjørelse.

Denne fullmakten gjelder inntil førstkommende ordinære generalforsamling."

Se vedlagte oversikt for detaljer om stemmegivningen på hver sak.

Oslo, 7. mai 2014

Schibsted ASA
Rolv Erik Ryssdal
Konsernsjef

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Avstemningsprotokoll for Generalforsamling 2014
http://hugin.info/131/R/1783365/610718.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Schibsted via Globenewswire

HUG#1783365

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.