Du är här

2017-05-23

Sdiptech AB (publ): Kallelse till årsstämma 2017

Pressmeddelanden

23 maj 2017, 17:30

Kallelse till årsstämma i Sdiptech AB (publ)

Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893, kallas härmed till
årsstämma tisdagen den 20 juni 2017 klockan 16.00 på
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skadels
vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 14 juni
2017,dels
anmäla sig för deltagande hos bolaget under adress Sdiptech AB, Stureplan 15,
111 45 Stockholm, via bolagets hemsidawww.sdiptech.comeller per
e-postanmalan@sdiptech.com.
Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 14 juni 2017. Vid
anmälan ska uppges aktieägarens namn, person/organisationsnummer samt
telefonnummer dagtid. Vid anmälan ska även anges antalet biträden (dock högst
två) som ska delta vid bolagsstämman. Aktieägare som företräds genom ombud
ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i
original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör
i god tid före stämman sändas till bolaget på ovanstående postadress.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig
under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt
på bolagets webbplats, www.sdiptech.com.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier (t.ex. aktier i depå hos bank)
måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att
delta på bolagsstämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos
Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 14 juni 2017. Kontakt bör därför tas
med förvaltaren i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Dagordningens godkännande
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut:
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen;
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
11. Val av styrelse och revisor samt fastställande av
valberedningsinstruktion
12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i huvudsak

Förslag under punkten 2; Val av ordförande vid stämman

Som ordförande vid stämman föreslås bolagets styrelseordförande Ashkan Pouya.

Förslag under punkt 8 b); Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst
enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till
preferensaktieägarna i enlighet med följande.

Av till stämmans förfogande stående medel, 331 448 248 kronor, ska 8 kronor
per preferensaktie, totalt 14 000 000 kronor, utbetalas kvartalsvis till
preferensaktieägarna med en fjärdedel av det totala beloppet (dvs. 2 kronor
per preferensaktie) per tillfälle. Förslaget baseras på samtliga utestående
preferensaktier per dagen för kallelsen.

Som avstämningsdagar för utdelningen föreslås:

1 den 15 september 2017;
2 den 15 december 2017;
3 den 15 mars 2018; och
4 den 15 juni 2018.

Utbetalning av de fyra utdelningarna kommer att ske den 21 juni 2017, 20
september 2017, 20 december 2017 och 20 mars 2018.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas på stamaktier av serie A eller
stamaktier av serie B utan att resterande vinstmedel om 317 448 248 kronor
balanseras i ny räkning, varav 240 394 593 kronor överförs till överkursfond.

Förslag under punkten 9; Fastställande av antalet styrelseledamöter och
revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås
att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Förslag under punkten 10; Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Som arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma föreslås 900 000
kronor, varav 200 000 kronor vardera till Mikael Lönn, Katarina Lundblad
Pinnekamp, Johnny Alvarsson och Jan Samuelson samt 50 000 kronor vardera till
resterande ledamöter.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag under punkten 11; Val av styrelse och revisor samt fastställande av
valberedningsinstruktion

Till styrelseledamöter föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
omval av Ashkan Pouya, Saeid Esmaeilzadeh, Mikael Lönn, Johnny Alvarsson,
Katarina Lundblad Pinnekamp och Jan Samuelson. Ashkan Pouya föreslås till
styrelseordförande.

Det föreslås omval av det registrerade och auktoriserade revisionsbolaget KPMG
AB som bolagets revisor med en mandatperiod om ett år, dvs. för tiden intill
slutet av nästa årsstämma. Om förslaget bifalls avser KPMG AB att utse den
auktoriserade revisorn Duane Swanson till huvudansvarig revisor.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga
på bolagets webbplats, www.sdiptech.com, och på bolagets huvudkontor,
Stureplan 15, 111 45 Stockholm senast från och med tisdagen den 30 maj 2017.
Handlingarna kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin
postadress samt framläggas på årsstämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och
verkställande direktören vid stämman i enlighet med 7 kap. 32 §
aktiebolagslagen (2005:551).
_____________
Stockholm i maj 2017
Sdiptech AB (publ)

Styrelsen

Sdiptech AB:s B-aktie handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod
SE0006758348.
Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Stockholm är Erik Penser
Bank. Mer information finns på bolagets hemsida:www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91,jakob.holm@sdiptech.com

Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57,cj.akesson@sdiptech.com
Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer.
Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att renovera och
bygga ut snabbväxande huvudstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 maj 2017 kl. 17:30.

PM Kallelse till årsstämma i Sdiptech AB
http://hugin.info/167230/R/2107173/800174.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Sdiptech AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.