Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-21

Sdiptech AB: Sdiptech AB (publ) publicerar kvartalsrapport för det andra kvartalet (april - juni) 2018

Pressmeddelande

21 augusti 2018, 08:30

Sdiptech AB (publ) publicerar kvartalsrapport för det andra kvartalet (april
-
juni) 2018

Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida:www.sdiptech.com

God organisk tillväxt och fortsatt vinstlyft inom hiss

ANDRA KVARTALET

* Nettoomsättningen ökade med 58 procent till 377,8 Mkr (239,3) varav
jämförbara enheter ökade med 13 procent
* EBITA* ökade med 128 procent till 44,1 Mkr (19,3). EBITA* är koncernens
operativa resultat och motsvarar EBITA före förvärvskostnader om -4,4 Mkr
(0,0) och före resultat från omvärdering av villkorade köpeskillingar om
0,0 Mkr (0,0)
* Periodens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 27,4
Mkr (6,1), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 27,0 Mkr
(5,3)
* Periodens resultat efter skatt för koncernen uppgick till 29,7 Mkr (2,9),
varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 28,7 Mkr (2,4)
* Resultat per stamaktie för kvarvarande verksamhet efter avdrag för
minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 0,78 SEK (0,07)
* Resultat per stamaktie för koncernen efter avdrag för minoritet och
utdelning till preferensaktier uppgick till 0,83 SEK (-0,04)
* Under perioden slutfördes förvärv av KSS Klimat-&Styrsystem AB
* Den 31 maj slutfördes försäljningen av supportverksamheten
* Efter periodens slut, den 2 juli, förvärvades Rogaland Industri Automasjon
AS

FÖRSTA HALVÅRET

* Nettoomsättningen ökade med 52 procent till 715,9 Mkr (469,5) varav
jämförbara enheter ökade med 10 procent
* EBITA* ökade med 65 procent till 78,4 Mkr (47,5). EBITA* är koncernens
operativa resultat och motsvarar EBITA före förvärvskostnader om -16,3 Mkr
(-1,4) och före resultat från omvärdering av villkorade köpeskillingar om
0,0 Mkr (0,0)
* Periodens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 44,6
Mkr (25,5), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 43,6 Mkr
(23,8)
* Periodens resultat efter skatt för koncernen uppgick till 121,6 Mkr (23,0),
varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 76,8 Mkr (21,3)
* Resultat per stamaktie för kvarvarande verksamhet efter avdrag för
minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 1,21 SEK (0,71)
* Resultat per stamaktie för koncernen efter avdrag för minoritet och
utdelning till preferensaktier uppgick till 2,31 SEK (0,60), i vilket
resultat från försäljning av InsiderLog ingår med 25,8 Mkr
* Kassaflöde från den löpande kvarvarande verksamheten uppgick till 12,1 Mkr
(21,5)
* Under första halvåret slutfördes fem förvärv; Multitech Site Services
Limited, Optyma Security Systems Limited, Aviolinx Communication and
Services AB, Centralmontage i Nyköping AB och KSS Klimat-&Styrsystem AB

VD KOMMENTAR:

God organisk tillväxt och fortsatt vinstlyft inom hiss

Det andra kvartalet representerar en stark fortsättning på året. Den organiska
tillväxten för koncernens nettoomsättning uppgick till 10 procent för
halvåret och 13 procent för det senaste kvartalet. För vår hissverksamhet
fortsätter förbättringsprogrammet och lönsamheten inom hiss förbättras nu för
andra kvartalet i rad.

Under det första halvåret har nettoomsättningen på rullandetolvmånadersbasis
vuxit med 24 procent från 1 045 Mkr (31 december 2017) till 1 291 Mkr (30
juni 2018). Rörelsevinsten på rullandetolvmånadersbasis växte under samma
period med 25 procent från 153 Mkr till 123 Mkr. Därmed var rörelsevinsten
under årets andra kvartal nära nog lika stor som under de två första
kvartalen förra året. Koncernen besitter starka nischade marknadspositioner
och vi ser goda förutsättningarna för fortsatt vinsttillväxt under årets
kommande kvartal.

KVARTALET

Årets andra kvartal understryker koncernens positiva trend och tillväxt. Under
kvartalet steg koncernens nettoomsättning med 58 procent till 378 Mkr jämfört
med föregående år och den organiska omsättningstillväxten i kvartalet uppgick
till 13 procent. EBITA-resultatet före förvärvskostnader (EBITA*) ökade med
128 procent till 44 Mkr. Utöver en god omsättningstillväxt förbättras även
koncernens lönsamhet och vinstmarginalen för EBITA* uppgick i kvartalet till
11,7 procent att jämföras med 8,0 procent motsvarande period föregående år.

Installation

För installationsverksamheten steg EBITA* under årets andra kvartal med 96
procent till 18,2 Mkr. Installationssidan genomgår en tydlig
lönsamhetsförbättring tack vare pågående åtgärdsprogram för vår
hissverksamhet. Åtgärderna har god effekt, det positiva trendskiftet från
föregående kvartal består och lönsamheten fortsätter att förbättras.
Internationellt råder fortsatt hög aktivitet inom nyinstallation, vilket
leder till fortsatt hög personalomsättning och ökade lönekostnader.
Efterfrågan är dock stark och våra åtgärder är inriktade mot prishöjningar
och vi möts av en god förståelse för detta hos våra kunder. I Sverige, där vi
primärt är inriktade mot renoveringsmarknaden, ser vi positiva tecken till
att efterfrågan stärks som en följd av ett uppdämt renoveringsbehov när
nybyggnation under en längre tid har prioriterats på bekostnad av renovering.
Detta är förstås positivt, men vi kan inte utesluta en förlängning av
åtgärdsprogrammet för att stärka lönsamheten ytterligare då potential finns
för ytterligare marginalförstärkning.

Produkter&Tjänster

Medan vinsterna inom installationssidan genomgår ett tydligt lyft, bidrar
affärsområdet Nischade Produkter&Tjänster fortsatt med en stabil
vinsttillväxt. Dotterbolagen i affärsområdet har starka nischade
marknadspositioner och EBITA* steg under årets andra kvartal med 62 procent
till 28,7 Mkr. Bolag som förvärvas utvecklas väl i Sdiptechs regi och
förvärvade vinster rullas in i koncernen i enlighet med vår affärsmodell.

FÖRVÄRV

Under och strax efter utgången av det andra kvartalet slutförde vi två förvärv
varav ett i Sverige och ett i Norge.

Fastighetsautomation och energieffektivisering

Genom KSS Klimat-&Styrsystem AB etablerar vi oss inom energieffektivisering
och fastighetsautomation vilket är ett segment inom infrastruktur vi bedömer
har god långsiktig potential. Avancerad styrning av inomhusklimat är tydligt
kopplat till såväl energieffektivisering som kostnadsreduktion och vi bedömer
att efterfrågan kommer att öka och vara god i såväl hög- som lågkonjunktur.

Vatten- och avloppsrening

I början av juli förvärvade vi Rogaland Industri Automasjon AS som är
specialiserat på automationssystem för vatten- och avloppsrening. Genom
förvärvet expanderar vi Sdiptech-koncernens erbjudande inom segmentet vatten
till Norge. Sdiptechs lösningar fyller en viktig funktion i framtida
infrastrukturer och marknaden för rening av vatten, mark och luft förväntas
öka i takt med att striktare miljöregleringar införs, och ett allmänt ökat
fokus på miljöfrågor.

Pågående förvärvsprocesser

Förvärvsarbetet fortsätter oförtrutet och för närvarande har vi
intentionsavtal avseende ytterligare ett förvärv och budsamtal pågår avseende
ytterligare ett par bolag. Det finns ett flertal intressanta bolag i pipen
med inriktning mot infrastruktur och det är som vanligt svårt att förutsäga
när förvärvsprocesserna avslutas och nya fina bolag gör oss sällskap i
koncernen.

UTSIKTER

Vi ser fortsatt goda förutsättningar för vinsttillväxt under årets kommande
kvartal, dels genom lönsamhetsförbättringen inom hiss, dels genom att övrig
verksamhet fortsätter att gå planenligt bra. Dessutom förväntar vi att nya
intressanta förvärvade bolag ska bidra med fina resultat.

Fortsatt vinstlyft inom hiss

Vi genomför ett åtgärdsprogram inom hissverksamheten som tydligt stärker
lönsamheten. Under årets första kvartal kunde vi efter tre kvartal med
fallande vinster konstatera att botten var passerad. Den positiva
utvecklingen fortsätter och vinsten för andra kvartalet är nu högre än
motsvarande period förra året.

God omsättningsökning och nu fokus på fortsatt marginalförbättring

När vi nu börjar få ordning på lönsamheten inom hiss utvecklas hela koncernen
planenligt och bra. Helårssiffror för nettoomsättningen de senaste 2,5 åren
är 750 Mkr (2016), 1 045 Mkr (2017) samt 1 291 Mkr (RTM juni 2018). Om vi
dessutom tar hänsyn till de under de senaste 12 månaderna förvärvade bolagens
årsomsättning så taktar koncernen på drygt 1 500 Mkr i omsättning.
Marginalutvecklingen för samma period är 14,3 procent (2016), 11,7 procent
(2017) samt 11,9 procent (RTM). Potential finns för ytterligare
marginalförstärkning och vi jobbar aktivt för att förbättra denna genom olika
förbättringsåtgärder.

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka våra aktieägare för ert fortsatta
stöd och välkomna alla nya ägare till Sdiptech.

Telefonkonferens

De presentationsbilder som används kommer att finnas tillgängliga under
telefonkonferensen och kommer därefter även att publiceras på bolagets
hemsida, www.sdiptech.com. För att delta i telefonkonferensen, var god använd
följande nummer,

SE: +46 850 556 453

UK: +44 203 008 98 08

US: +1 855 831 59 44

Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa
in, och registrera dig för att kunna ställa frågor, några minuter innan
konferensen börjar.

Presentationen webbsänds

En länk till Sdiptechs webcast kommer att finnas tillgänglig på bolagets
hemsida. Sändningen går även att nå via följande länk:

https://tv.streamfabriken.com/sdiptech-q2-2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91,jakob.holm@sdiptech.com

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00,bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer.
Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att såväl bygga
ut som att renovera snabbväxande storstäder. Bolaget har sitt säte i
Stockholm.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod
SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med
ISIN-kod SE0006758348. Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North
Stockholm är Erik Penser Bank. Mer information finns på bolagets hemsida:
www.sdiptech.com

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande
den 21 augusti 2018 kl. 08:30.

180821 - Sdiptech AB (publ) publicerar kvartalsrapport Q2 2018
http://hugin.info/167230/R/2212053/862311.pdf
sdiptech Q2-2018
http://hugin.info/167230/R/2212053/862313.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed b...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.