Du är här

2018-08-21

Seafire AB: Seafire AB (publ) delårsrapport 2 2018

Svagare försäljning men större förvärv och emission genomförd

Sammanfattning april-juni

· Total omsättning uppgick till 5,6 MSEK (7,1 MSEK) en minskning med
21%. Tillväxten i Hedén Group, 3% mot 2017, begränsades av brist på
produkter på grund av utfasningen av kontrollsystemet CARAT. Followit
minskade med ca 30% jämfört med motsvarande period 2017 beroende på
lägre intäkter för service och abonnemang

· Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) uppgick till
-1,5 MSEK (0,1 MSEK)

· Resultat per aktie uppgick till -0,38 SEK (-0,03 SEK)
· Koncernens soliditet uppgick 62% (44%)
Väsentliga händelser under kvartalet

· Seafire ingick avtal med ägarna till Lingua Communication Nordic
AB om förvärv av bolaget. Bolaget hade en omsättning på 32,2 MSEK
med en EBIT på ca 6 MSEK under första halvåret 2018. Proforma H1 2018
ger det en omsättning på 43,6 MSEK med en EBIT på 2,8 MSEK. Linguacom
förväntas utvecklas fortsatt väl under 2018.

· Bolaget ingår ett ramavtal om en långsiktig
förvärvskreditfacilitet om 50 MSEK med Scandinavia Credit Fund I

· Seafire genomför en företrädesemission om 2 873 106 nya aktier.
Emissionen tecknades till 146% och tillför Bolaget 13,2 MSEK före
emissionskostnader på 3,1 MSEK. Emissionen delregistrerades med 7,6
MSEK under kvartalet

· Hedén Group lanserar nya kontrollsystemet YMER för fokusstyrning
Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Seafire övertog Lingua Communication Nordic AB den 2 juli 2018 för
17 MSEK inklusive en nettokassa på 7 MSEK med förväntade
tilläggsköpeskillingar om ca 12 MSEK under 2019-2023. Linguacom
konsolideras från och med 2 juli 2018

· I juli upptogs ett lån på 12,0 MSEK i Seafire från en Scandinavian
Credit Fund för att finansiera förvärvet av Linguacom. Det seniora
banklånet om 4,7 MSEK i Hedén Group amorterades samtidigt i sin
helhet

· Hedén Group har erhållit förbeställningar på totalt över 1,5 MSEK
på det nya kontrollsystemet YMER

VD kommentar

Seafire lämnar en händelserik period bakom sig med ett tredje förvärv
genomfört, en långsiktig kreditfinansiering och en framgångsrik
nyemission med teckning om 146%, på plats, samt vändning i Hedén
Group till ett positivt operativt resultat.

Förvärvsarbetet har varit intensivt med flertalet pågående
diskussioner under våren. Vår pipeline av potentiella affärer i
segmentet 20 till 100 MSEK i omsättning är god. Med
kreditfinansieringsavtalet på 50 MSEK med Scandinavian Credit Fund
och genomförd nyemission ger det Seafire konkurrenskraft och goda
förutsättningar att fullfölja de förvärvsdiskussioner som pågått en
tid.

Under kvartalet ingicks avtal med ägarna till Lingua Communication
Nordic AB, att förvärva samtliga aktier i bolaget för en
upfrontbetalning på 17,0 MSEK inklusive en kassa på 7,0 MSEK samt med
årliga tilläggsköpeskillingar, uppskattningsvis totalt 12 MSEK under
perioden 2019-2023. Övertagandet skedde den 2 juli 2018 och
finansierades med en kreditfinansiering om 12,0 MSEK och genomförd
nyemission på 13,2 MSEK.

Linguacom är verksamt inom tolktjänster och översättning. Bolaget
etablerades 2011 och har vuxit sedan dess till att nå 47,4 MSEK med
en EBIT på 4,6 MSEK 2017. Utvecklingen under 2018 har fortsatt varit
god med en tillväxt på 40% under första halvåret 2018 till 32,2 MSEK,
jämfört med samma period 2017 (23,2 MSEK), och en EBIT på 6,0 MSEK
mot 2,6 MSEK H1 2017. Efterfrågan ser fortsatt god ut för innevarande
år. Arbetet inleds nu med att implementera affärsplanen med
digitalisering och breddning av kundbas och utbud av tjänster.

Hedén Group växte med 3% under kvartalet mot 2017 trots brist på
produkter på grund av utfasningen av kontrollsystemet CARAT och
lanseringen av nya systemet YMER. Bolaget sålde de sista CARAT
systemen i maj och påbörjar leveranserna av YMER i augusti.
Lanseringen av YMER har hittills gått över förväntan med
förbeställningar på över 1,5 MSEK. Under hösten börjar leveranserna
av de nya motorerna LM30 och CM55 vilket kommer bidra till en god
utveckling. Resultatmässigt så vände Hedén Group till vinst på EBITDA
nivå och med positiva utsikter för resterande del av 2018. Av
marknaderna ser bolaget en fortsatt stark efterfrågan i Asien och
Japan och viss återhämtning från Europa och USA.

Followit Sweden har haft en god orderingång under 2018 men har inte
levererat de förväntade resultaten. Omsättnings- och
resultatavvikelsen jämfört med 2017 härrör framför allt från
signifikant lägre intäkter för abonnemang och service. Antalet sålda
halsband för Wildlife är under första halvåret 2018 högre än för
samma period 2017 men till en något lägre snittintäkt per halsband på
grund av större enskilda ordrar med lägre pris per halsband än under
2017. Arbetet med nästa generations produkter för Wildlife, Tellus
3.0, påbörjas under hösten. Uppbyggnaden av Tracking & Security
segmentet fortsätter. Första produktversionen för jakt och stöldskydd
är klar och har börjat levereras. Organisationen har förstärkts med
en sälj- och marknadsföringsansvarig som börjar sin tjänst i
september. Utvecklingen av fler versioner mot olika affärssegment
pågår.

Med förvärvet av Linguacom och den erhållna kreditfinansieringen ser
vi goda förutsättningar att nå en kassaflödespositiv Koncern samt
genomföra ett antal av de förvärvsobjekt Seafire har i pipeline.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749
56 59

Peter Friberg, ekonomichef, peter.friberg@seafireab.com, tel. +46 76
175 10 10

Denna information är sådan som Seafire AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande
den 21 augusti 2018, kl. 08:30.

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar lönsamma mogna onoterade
bolag med en etablerad marknadsposition och skapar tillväxt genom
aktivt ledarskap och satsningar på bland annat produkt- och
tjänsteutveckling samt marknadsexpansion. Seafire fokuserar genom
dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med
utvecklingspotential. Förvärv görs till sunda värderingar och Seafire
vidareutvecklar de förvärvade bolagen med fokus på långsiktigt
värdeskapande. De förvärvade bolagen belånas till en låg grad och
genererar medel för att finansiera fortsatt tillväxt för
Seafire-koncernen i form av tillväxtsatsningar och ytterligare
förvärv. För mer information, besök www.seafireab.com. Augment
Partners AB, tel +46 8-505 651 72 eller +46 72-858 97 69, är Seafire
AB (publ):s Mentor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/seafire-ab/r/seafire-ab--publ--delarsrapport-2...
http://mb.cision.com/Main/15787/2596528/894807.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.