Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-21

Seafire AB: SEAFIRE AB (PUBL): KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Seafire AB (publ), org. nr 556540-7615, ("Bolaget")
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019, klockan
15.00 i Bolagets lokaler på Norrlandsgatan 14 i Stockholm.

Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 18 april 2019,
dels anmäla deltagande till Bolaget senast torsdagen den 18 april
2019 under adress Seafire AB (publ), Norrlandsgatan 14, 111 43
Stockholm, per tfn 070-749 56 59 eller via e-post info@seafireab.com.
Vänligen uppge namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav,
adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två)
och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som
låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan
förvaltare, inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin
förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 18 april 2019, då
sådan omregistrering ska vara verkställd.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete
skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt vid
stämman. Om två eller flera ombud utses ska det framgå av fullmakten
vilken andel av aktierna respektive ombud får utöva rätt för.
Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare
än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock
längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av
en juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den
juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats,
www.seafireab.com, samt skickas utan kostnad för mottagaren till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller
e-postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut:
1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

2. om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen

3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtill
valberedningens redogörelse för sina förslag

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Val av revisor
13. Beslut om valberedning
14. Beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet
aktier

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier,
konvertibler och teckningsoptioner

16. Stämmans avslutande
Styrelsens förslag till beslut

Resultatdisposition, punkt 8b

Styrelsens och den verkställande direktörens förslag är att ingen
utdelning ges för räkenskapsåret 2018 och att årets resultat överförs
till ny räkning.

Beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier,
punkt 14

Styrelsen föreslår att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier
ändras, innebärande att bolagsordningen ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse i bolagsordningens § 4:

"Aktiekapitalet skall lägst vara 500 000 kronor och högst 2 000 000
kronor.

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 2 976 326 och högst 11 905
304"

Föreslagen lydelse:

"Aktiekapitalet ska lägst vara 1.400.000 kronor och högst 5.600.000
kronor.

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 8.333.712 och högst
33.334.852."

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt denna punkt fordras att
beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler
och teckningsoptioner, punkt 15

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för
styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta
om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som
innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av högst det
antal aktier, och representerande det aktiekapital, som tillåts
enligt Bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen. Betalning får
ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller
i övrigt med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för att
ägandet i Bolaget ska kunna spridas eller för genomförande av förvärv
eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt denna punkt fordras att
beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen som består av Johan Bennarsten, Joachim Berner, och
Tord Lendau föreslår följande:

Val av ordförande vid stämman, punkt 2:

Valberedningen föreslår att Ola Lidström, advokat Bird & Bird , väljs
till ordförande vid stämman.

Antal styrelseledamöter samt val av styrelse och styrelseordförande,
punkt 9 och 11

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie
ledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår att följande väljs till styrelseledamöter för
tiden intill slutet av nästa årsstämma:

Joachim Berner (omval)

Lennart Jacobsson (omval)

Tord Lendau (omval)

Susanne Tillqvist (omval)

Till styrelseordförande föreslås Joachim Berner omväljas.

En kortfattad presentation av föreslagna ledamöter återfinns på
Bolagets webbplats www.seafireab.com.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, punkt 10

Valberedningen föreslår att följande arvoden ska utgå till av stämman
utsedda ledamöter:

Ordförande: 150 000 kronor

Envar övrig ledamot som inte är anställd i koncernen: 100 000 kronor

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt
löpande godkänd räkning

Val av revisor, punkt 12

Valberedningen föreslår att Ernst & Young Aktiebolag väljs till
revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Ernst & Young har meddelat att för det fall Ernst & Young väljs,
kommer Ernst & Young att utse Alexander Hagberg att fortsatt vara
huvudansvarig revisor.

Beslut om valberedning, punkt 13

Valberedningen föreslår att utseende av valberedning inför 2020 års
stämma ska ske enligt följande. Valberedningen ska bestå av
styrelsens ordförande och högst tre övriga ledamöter, som utses av
var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista
september 2019 som önskar utse en sådan ledamot.

Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår rätten att
utse en ledamot övergår rätten till den fjärde röstmässigt största
aktieägaren, och så vidare. Fler än två ytterligare aktieägare än de
tre största behöver inte kontaktas.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny
valberedning utsetts. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess
arbete är slutfört, och valberedningen anser att det finns behov att
ersätta sådan ledamot, ska valberedningen utse en ny ledamot.

Valberedningens ordförande ska utses av den röstmässigt största
aktieägaren som utsett en representant i valberedningen.

Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande på årsstämman,
förslag till arvode till var och en av styrelseledamöterna, förslag
till styrelse och styrelseordförande samt förslag till val av
registrerat revisionsbolag och revisorsarvoden. Vidare ska
valberedningen ta fram förslag till principer för utseende av
valberedning. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen
till stämma samt på Bolagets webbplats.

Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från Bolaget för
arbetet i valberedningen. Bolaget svarar dock för kostnader som är
förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att hållas
tillgängliga på Bolagets kontor samt på Bolagets webbplats,
www.seafireab.com, under minst tre veckor närmast före bolagsstämman.
Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 14-15 kommer att
hållas tillgängliga på Bolagets kontor samt på Bolagets webbplats,
www.seafireab.com, under minst två veckor närmast före bolagsstämman.
Valberedningens fullständiga förslag och dess motiverade yttrande
finns tillgängliga på Bolagets webbplats. Samtliga angivna handlingar
skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det
och uppger sin postadress eller e-postadress. Angivna handlingar
kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att
på bolagsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören
lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på
bedömningen av Bolagets eller koncernbolags ekonomiska situation.
Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för
Bolaget.

Stockholm i mars 2019

Styrelsen i Seafire AB (publ)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/seafire-ab/r/seafire-ab--publ--kallelse-till-...
https://mb.cision.com/Main/15787/2768139/1011069.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.