Du är här

2018-08-24

SealWacs: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger
härmed delårsrapport för första halvåret 2018.

Sammanfattning perioden januari - juni 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
· Rörelseresultatet uppgick till -1 460 kSEK (-1 432)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,24 SEK (-0,47)
· Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 2 984 kSEK (701)
· Utvärdering i löpande produktion hos ledande svensk tillverkare

Sammanfattning perioden april - juni 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
· Rörelseresultatet uppgick till -716 kSEK (-689)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,12 SEK (-0,22)

Händelser efter rapportperiodens utgång

· Utvärdering under realistiska produktionsförhållanden har pågått
löpande

· Problem och avbrott, som en följd av såväl felaktigt handhavande
som produktrelaterade fel, har upptäckts

· Korrigerande åtgärder har vidtagits
VD-kommentarer

- Sammanfattande analys av väsentliga händelser under första halvåret 2018

· Styrelsen har beslutat om en stegvis lansering av SealWacs Sensor.
Försäljningsaktiviteter riktas hittills enbart mot ett fåtal svenska
tillverkare av plastpåsar på rulle. Det nya systemet representerar
ett helt nytt sätt att kvalitetskontrollera svetsarna, vilket
nödvändiggör att användarna måste ändra sina rutiner. Genom att låta
en liten grupp användare få tidig erfarenhet av rutinmässig
användning av sensorn får bolaget nu in värdefull feedback på
produkten och önskemål om relevanta användargränssnitt.

· Ett komplett egenutvecklat sensor- och larmsystem har nu varit
installerat och i funktion i löpande produktion under våren och
sommaren. Systemet fungerade till att börja med utmärkt och helt
enligt förväntningarna. Ett avbrott, sannolikt som en följd av
vibrationen i produktionslinjen noterades. Det föranledde vissa
åtgärder och efter det har inga liknande problem uppstått.

· I den pågående utvärderingen i löpande produktion, som syftar till
att identifiera och lösa eventuella problem innan tekniken sprids
till fler kunder samt att säkerställa att signaler från såväl
godkända som underkända svetsfogar fångas av systemet har under
sommaren ett antal ytterligare problem med tekniken upptäckts.

· I vissa fall har komponent- och programmeringsfel identifierats.
Några av dessa har redan åtgärdats och återstoden tas om hand genom
pågående korrigerande åtgärder.

· I andra fall har det visat sig att operatörerna begått misstag.
Systemet ska inte tillåta att den typen av misstag kan förekomma.
Ytterligare justeringar krävs för att säkerställa att inställningen
alltid blir rätt.

· Sammanfattningsvis visar det inträffade att det var ett korrekt
beslut att begränsa introduktionen till några få svenska tillverkare.
Det har avsevärt underlättat att lösa problematiken.

· I övrigt visar utprovningen att systemet fungerar utmärkt och att
signalerna fångas helt enligt specifikation. Larmet kan dock
optimeras för att underlätta maskinoperatörernas arbete.

· Bolaget har erhållit ett positivt granskningsutlåtande beträffande
den svenska patentansökan. Patent har ännu inte beviljats.

Sedan slutet av förra året har vi varit igång med anpassning och
utprovning hos en av de tillverkare vi samarbetet med under
utvecklingen av vår sensor. Det arbetet har löpt på väldigt bra och
vi kan idag konstatera att vi fått en betydligt mer omfattande bild
av hur systemet kan anpassas efter tillverkarnas processer. Vi har
dessutom kommit långt i utprovningen av när systemet ska larma. Den
kunskapen kommer vi ha med oss när vi installerar hos nya kunder.

När vi fattade beslut om att avvakta med installationen hos den kund
vi slöt avtal med under 2017, var det sådana aspekter som vägde
tungt. Vi hade kunnat installera systemet och sen sätta igång med
utprovningen men då hade vi med all säkerhet konstaterat att vi
behövt anpassa larmsystemet och användarinterfacet efter
tillverknings- och styrprocesser. Nu har vi redan lärt oss en hel del
om tillverkarnas processer och önskemål och vi har fått betydligt mer
kunskap om vid vilka nivåer systemet ska larma.

De problem som hittills upptäckts under den pågående utprovningen är
samtliga av det slaget att de kan åtgärdas med relativt enkla
insatser men samtidigt är det viktigt att påpeka att utprovningen
måste fortsätta till dess att systemet fungerar utan avbrott.

Även om processerna varierar en del hos våra olika potentiella kunder
och möjligtvis även deras önskemål om absoluta larmnivåer och hur de
önskar använda den data, som systemet genererar, så kommer framtida
installationer att underlättas väsentligt av de pågående
utprovningarna, hos en av våra viktigaste samarbetsparter.

- Utvecklingsprojektet

De problem- och frågeställningar bolaget stod inför vid starten av
utvecklingsarbetet för snart 3 år sedan, har samtliga besvarats på
ett positivt sätt och lett fram till en innovativ teknisk lösning,
med vilken den högt ställda kravspecifikationen kunnat mötas. Att
fånga en stabil signal på extremt kort tid har varit den största
utmaningen i arbetet. Det är viktigt i det här sammanhanget att
påpeka att utvecklingsarbetet har lett fram till ny teknologi och en
innovation med verklig uppfinningshöjd.

Slitagetester har genomförts, i samarbete med två olika svenska
tillverkare av plastpåsar på rulle och visat att sensorn kommer att
klara de normala påfrestningar som den kommer att utsättas för i
produktion. Den kommer å sin sida inte heller att påverka den löpande
produktionen eller utrustningen på något sätt. Initiala
stabilitetsproblem i signalen hos den förminskade seriemässiga
sensorn observerades under senvåren 2017. Problemen med signalens
minskade stabilitet löstes dock efter några månaders arbete.

Under hösten 2017 fokuserade arbetet på att ta fram ett larmsystem och
ett användarinterface som underlättar arbetet för maskinoperatörerna.
Dessa insatser bestod av mer normalt ingenjörsarbete och krävde inte
några direkta tekniska genombrott. Det pågående anpassnings- och
utvärderingsarbetet ställer dock stora krav på att anpassa systemet
så att det blir lättillgängligt och tillhandahåller produktionsdata
på ett lätt överskådligt och användbart sätt. Verksamheten har i stor
utsträckning inriktats mot att anpassa sensor + larm till
tillverkarnas produktionsprocesser och styrsystem.

SealWacs har hela tiden räknat med att detta skulle vara en
tidskrävande process, som ingår i utprovningen av det kompletta
sensorsystemet i syfte att fastställa gränser för godkända respektive
underkända svetsfogar.

Ett komplett system utvärderas nu i användartester på den svenska
marknaden hos en av landets ledande tillverkare av plastpåsar på
rulle. Först när anpassningen till tillverkarens processer har
genomförts tillfredställande, när det går att konstatera att sensor
och larmsystem fungerar väl tillsammans, när utprovning av gränser
för godkända och underkända larm har fastställts, när eventuella
problem har åtgärdats och det kan konstateras att användningen
minskar kassationsproblemen, kommer produkten att introduceras
bredare på marknaden.

Den processen är nu långt framskriden. Anordningen för infästning av
själva sensorn i produktionslinjen har förstärkts för att bättre stå
emot vibrationer i maskinen. Ett antal handhavandefel har lett till
avbrott i driften. I några fall har systemet larmat felaktigt, vilket
föranlett åtgärder från SealWacs. Viss anpassning av
larm/användarinterface behöver optimeras ytterligare. Dessa
arbetsinsatser beräknas ta ytterligare en tid. Därefter borde det
vara möjligt att fortsätta att köra systemet i kontinuerlig drift och
visa hur enkelt och användbart systemet är för en rationell
produktionsdrift.

En styrkefaktor är att SealWacs i det pågående arbetet samarbetar med
ledande svenska plastpåstillverkare, aktörer på bolagets framtida
marknad.

Åtgärderna för att förstärka infästningsanordningen och därigenom
förbättra sensorns förmåga att stå emot vibrationer,
produktionsberedning, kvalitetssäkring, tillverkning, stegvis
framtagning av larmfunktionen, anpassning till kundernas
tillverkningsprocesser och succesiva utprovningar har förbrukat ett
ökat antal ingenjörstimmar och inneburit högre materialkostnader.
Trots detta har de totala kostnaderna för utveckling och
verksamhetsdrift hållits nere på en tämligen låg nivå.

- SealWacs marknadsstrategi

Marknadsföring och försäljningsaktiviteter utgör den största kostnaden
vid introduktion av en ny teknik på marknaden. SealWacs styrelse har
noggrant analyserat marknaden och kommit fram till att den mest
lönsamma marknadsstrategin är att ingå allianser med företag som
redan har etablerade kontakter med plastpåstillverkarna. Genom att
marknadsföra sensorn mot det tiotal ledande aktörer, som förser
plastpåsindustrin med produktionsutrustning och svetsanläggningar,
kommer bolaget hålla marknadsföringskostnaderna på en låg nivå.
SealWacs kan snabbt nå den internationella marknaden genom att låta
dessa internationellt verksamma aktörer distribuera produkten till
slutanvändarna. Bolaget har redan etablerat kontakt med tillverkare
av produktionsutrustning och svetsanläggningar och fått bekräftat att
det är en framkomlig väg.

I inledningsfasen kommer dock bolaget att sälja sensorn direkt till
ett fåtal plastpåstillverkare, i syfte att få viktig feedback på
produkten. Framförallt behöver SealWacs få bättre kännedom om hur
kunderna önskar använda utsignalen från sensorn. Vill man få ett larm
om undermåliga svetsar eller föredrar man ett direktstopp av
produktionen? Förutom ökad kännedom om önskvärt presentationsformat
behöver vi lära oss mer om hur sensorn passar in i och påverkar de
normala tillverkningsrutinerna.

Den globala marknaden för tillverkning av plastpåsar på rulle är
gigantisk. Miljarder plastpåsar konsumeras dagligen i världen. I
sammanhanget är det viktigt att påpeka att utvecklingen snabbt går
mot införandet av miljövänliga nedbrytbara plastmaterial.
Tillverkningsprocessen är emellertid identisk för plastpåsar i dessa
material som för tidigare typer av material. Tusentals tillverkare
agerar på marknaden och många tusentals tillverkningslinjer körs mer
eller mindre dygnet runt för att tillfredsställa det stora behovet av
plastpåsar. Enligt bolagets bedömning är det inte realistiskt att
bygga en marknadsorganisation för direktbearbetning av alla dessa
tusentals aktörer i producentledet. Den valda strategin, att sälja
till "OEM-tillverkarna", kommer att kräva betydligt lägre ekonomiskt
risktagande från SealWacs sida.

-

Fördelar med SealWacs sensor
· SealWacs Sensor erbjuder en lösning på ett välkänt och kostsamt
kvalitetsproblem för tillverkare av ...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.