Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-29

SealWacs: Delårsrapport 1 januari- 30 september 2015

Rättelse. Denna rapport offentliggjordes idag 08:10 men under fel
bolagsnamn.

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger
härmed delårsrapport för de första tre kvartalen 2015.

Sammanfattning perioden januari - september 2015

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
· Rörelseresultatet uppgick till - 1 134 kSEK (-56)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,49 SEK (-0,04)
· Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 1 875 kSEK (490)
· Produktutvecklingen löper planenligt och följer budget
· Samarbete med utvecklingsföretag och plastpåstillverkare
· Extra bolagsstämma, den 5 oktober 2015

Sammanfattning perioden april - juni 2015

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
· Rörelseresultatet uppgick till -278 kSEK (-48)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,12 SEK (-0,03)

VD-ord:
SealWacs utveckling av en sensor för övervakning av svetskvalitet i
samband med tillverkning av plastpåsar på rulle, har fortsatt att
löpa enligt plan. Kostnadsutvecklingen i projektet löper också
planenligt.

Ett slitagetest pågår i realistisk produktionsmiljö i samarbete med en
framträdande plastpåstillverkare. En specialrigg har tagits fram för
prototyptestning i laboratoriemiljö. Utveckling av kretskort med
integrerad detektor genomförs i samarbete med en underleverantör.

I nuläget fokuseras arbetet på att ta fram en fungerande
prototypsensor för fortsatt utvärdering.

Med tanke på att den nyemission, SealWacs genomförde för cirka 12
månader sedan, enbart inbringade likvida medel tillräckliga för att
finansiera det fortsatta utvecklingsarbetet men otillräckliga medel
för finansiering av den planerade framtida internationella
marknadsintroduktionen, kallade vi den 18 september 2015 till en
extra bolagsstämma. Syftet med den var att utverka ett bemyndigande
för styrelsen att besluta om ytterligare nyemission. En sådan extra
stämma har hållits efter periodens utgång, närmare bestämt den 5
oktober 2015 och styrelsen har bemyndigats att fatta beslut om
nyemission.

Utvecklingsprojekt
Under våren 2015 ingicks avtal med två specialistföretag, dels på
mekanikutveckling och prototypframtagning och dels på
elektronikutveckling. Samarbetet med dessa pågår sedan i våras. Det
har resulterat i framtagning av ett antal kritiska komponenter,
testriggar av olika slag, komponenter för slitagetester och ett antal
kretskort, som nu håller på att byggas ihop till ett slutligt kort.

SealWacs har tidigare rapporterat om ett pågående samarbete med en
ledande svensk plastpåstillverkare. Det är ett viktigt samarbete
eftersom motparten är en av aktörerna på Bolagets framtida marknad.
Viktiga mätningar, framförallt slitagetester, genomförs i syfte att
förbereda en optimal framtida montering av den sensorn. Projektet
kommer att pågå under stora delar av hösten och sannolikt ge god
vägledning om hur den industriella miljön och slitaget kommer att
påverka SealWacs Sensor.

Många tusentals tillverkare och sammantaget cirka 16 000
produktionslinjer används när miljarder plastpåsar dagligen
produceras. Höga kassationskostnader, på grund av svårigheter att
kontrollera svetsprocessen, är det ojämförligt största problemet i en
för övrigt väl fungerande tillverkning av plastpåsar på rulle,
baserat på avancerade tillverkningsmetoder och högt automatiserad
process.

All erfarenhet visar att, trots all avancerad teknik som används,
kommer det inte att gå att kontrollera hela tillverkningsförloppet,
främst beroende på att såväl plastfilmens kvalitet som flera ingående
steg i processen är svåra att styra över. De påverkas av yttre
omständigheter som exempelvis variationer i omgivningstemperaturen

SealWacs, liksom de plastpåstillverkare företaget varit i kontakt med,
inser att problemen inte går att lösa genom att öka kontrollen över
tillverkningsprocessen. Istället söker vi minimera konsekvenserna av
problemet genom att övervaka svetsprocessen i realtid och larma eller
slå stopp på produktionen, så fort svetsfogen blir undermålig.

I laboratoriemiljö har SealWacs fått bekräftat att det går att
kontrollera svetskvaliteten i realtid även i en tillverkningsprocess
som kännetecknas av hög produktionstakt. SealWacs arbetar nu med att
ta fram en produktionsfärdig detektor, "SealWacs Sensor", för
automatisk övervakning av svetsfogar.

En fullt validerad seriemässig sensor kommer enligt plan att finnas
framme under våren 2016. Bolagets planer är att introducera en
seriemässig sensor på marknaden under hösten 2016.

SealWacs marknad
Det är en väl etablerad erfarenhet att den största kostnaden, när man
introducerar en ny teknik på marknaden, är för att organisera och
driva marknadsföring och försäljning. Bolagets planer är att hålla
marknadsföringskostnaderna på en låg nivå genom att marknadsföra mot
cirka ett tiotals ledande aktörer, som förser plastpåsindustrin med
produktionsutrustning och svetsanläggningar. Genom att överlåta en
del av de framtida marginalerna på dessa aktörer kan SealWacs snabbt
nå den internationella marknaden till låga kostnader.

Den globala marknaden för tillverkning av plastpåsar på rulle är
gigantisk. Miljarder plastpåsar konsumeras dagligen i världen.
Tusentals tillverkare agerar på marknaden och många tusentals
tillverkningslinjer körs mer eller mindre dygnet runt för att
tillfredsställa det stora behovet av plastpåsar. Enligt bolagets
bedömning hade det inte varit realistiskt att bygga en
marknadsorganisation för direktbearbetning av alla dessa tusentals
aktörer i producentledet.

Bolaget har redan etablerat kontakt med tillverkare av
produktionsutrustning och svetsanläggningar och fått bekräftat att
det är en framkomlig väg

SealWacs finansiella ställning och beslut från extra bolagsstämma den
5 oktober

SealWacs aktie är listad hos AktieTorget. Bolaget avslutade den 31
oktober 2014, en publik nyemission, vilken tillförde Bolaget 3 128
323 SEK före emissionskostnader, om cirka KSEK 400. Bolaget har
tidigare meddelat att det erhållna beloppet i nyemissionen är
tillräckligt stort för att färdigställa SealWacs Sensor, som ska
detektera felaktiga svetsar vid tillverkning av plastpåsar.
Utvecklingen av sensorn kommer att pågå under hösten 2015 och in på
våren 2016. Produkten ska enligt plan valideras i realistisk
produktionsmiljö under våren 2016. Målsättningen är att därefter
lansera sensorn på marknaden senare under hösten 2016.

Likvida medel har sedan utvecklingsprojektet startade i början av
detta år minskat från MSEK 2,87 med KSEK 990 till MSEK 1,88, vilket
innebär att utvecklingen kan fortsätta med nuvarande förbrukningstakt
i ytterligare cirka 15 månader, vilket i sin tur betyder att
utvecklingen av sensorn kommer att kunna fullföljas med de medel som
nu står till förfogande.

Som tidigare meddelats saknas medel för att finansiera en framtida
internationell marknadsintroduktion. Ytterligare likvida medel måste
tillföras.

Av den anledningen kallade styrelsen till extra bolagsstämma med
förslag om att bemyndiga styrelsen rätten att fatta beslut om
företrädesemission och/eller riktad emission inom nuvarande
aktiekapitalets gränser. Den 5 oktober hölls extra bolagsstämma i
Göteborg. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden
fram till nästa årsstämma och inom ramen för vid var tid gällande
bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, besluta om riktad
och/eller icke riktad nyemission av aktier och/eller emission av
teckningsoptioner berättigande till nyteckning av aktier och/eller
emission av konvertibler berättigande till utbyte mot aktier med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller
utan bestämmelse om betalning med apportegendom eller bestämmelse om
att aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler ska
tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att kunna
genomföra kapitalanskaffning utan att behöva kalla till extra
bolagsstämma samt skapa flexibilitet för styrelsen vid
kapitalanskaffning och vid upptagande och säkerställande av lån.

Det noteras att styrelsen, enligt 16 kap. aktiebolagslagen, inte kan
besluta om emissioner till styrelseledamöter, anställda m.fl. i
bolaget eller, i förekommande fall, i koncernen med stöd av
bemyndigandet.

Ytterligare ett syfte med att genomföra en nyemission är att sprida
ägandet av aktier i SealWacs.

För att minimera de finansiella riskerna i Bolaget, bedrivs allt
arbete i en liten organisation och med små medel. Overheadkostnader
och löner hålls på en mycket låg nivå. Bolagets likvida medel används
nästan uteslutande till att driva utvecklingsprojektet.

Listning hos AktieTorget
SealWacs aktie är listad för handel hos AktieTorget. För att
säkerställa en ändamålsenlig handel i aktien har Bolaget tidigare
tecknat ett avtal med Aktieinvest FK AB om likviditetsgaranti, vilket
innebär att Aktieinvest skulle se till att det löpande fanns köp- och
säljkurser i aktien.

Aktieinvest har dock meddelat att de avser att upphöra med tjänsten.
Styrelsen för av den anledningen diskussioner om vilka andra
alternativ som står tills buds.

Tillverkning av plastpåsar på rulle
Tillverkning av plastpåsar har sedan 1950-talet utvecklats till att
bli en högautomatiserad industri. Det är en utveckling som skett inom
all verkstadsindustri och där fokus ligger på att "bygga bort"
kvalitetsproblem genom kontinuerlig processförbättring.

Ur finansiell synvinkel kännetecknas plastpåsindustrin av
förhållandevis låga vinstmarginaler, normalt kring några enstaka
procent vilket har föranlett att industrin under lång tid har
eftersträvat att rationalisera tillverkningsprocessen. En hög
automatiseringsgrad innebär att det fysiska flödet sker mycket
snabbt. Ofta kan en maskinoperatör ansvara för uppåt sju
produktionslinjer samtidigt.

Industrin saknar en teknisk lösning för att övervaka och kontrollera
kvaliteten av svetsfogar i realtid, dvs. löpande under
tillverkningens gång. Istället sker normalt kontrollen genom att
maskinoperatören på stickprovsbasis blåser upp en plastpåse och
därefter pressar ihop påsen tills den brister. Maskinoperatörens
känsla för svetsfogens kvalitet i förhållande till presskraft på
påsen avgör om den håller önskad kvalitet. Stickproven sker oftast
med någon timmes intervall. Detta sätt att kontrollera svetsfogens
kvalitet ter sig närmast uråldrig i förhållande till den i övrigt
högautomatiserade tillverkningen. För denna del av
tillverkningsprocessen har dock industrin inte hittat någon bättre
teknisk lösning trots idoga försök under lång tid.

Konsekvensen av ovanstående blir en omfattande och kostsam kassation,
som avsevärt påverkar vinstmarginalen. Tillverkarna själva hävdar att
kassationskostnaden kan utgöra hela 10 procent ...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.