Du är här

2017-10-03

SealWacs: Kallelse till extra bolagsstämma i SealWacs AB (publ)

Aktieägare i Sealwacs AB (publ), org nr 556890-8486, kallas härmed
till extra bolagsstämma torsdagen den 19 oktober 2017, kl 16:00 på
restaurang John Scott's Pub, Kungsportsavenyn 15 i Göteborg.

Rätt att delta i stämman och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 13 oktober 2017 och

· anmäla sig till bolaget per post under adress: SealWacs AB,
Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen, per telefon 0706-00 73 94 eller
genom e-post info@sealwacs.se senast måndagen den 16 oktober 2017. I
anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt
bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde
(högst 2) lämnas.

Fullmakt i original samt registreringsbevis bör i god tid före stämman
insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
fredagen den 13 oktober 2017, vilket innebär att aktieägare som
önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i
god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.sealwacs.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna
kallelse till 3 080 270 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av en eller två justerare.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Godkännande av styrelsen beslut om företrädesemission.

7. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Godkännande av styrelsen beslut om företrädesemission (punkt 6)

Styrelsen förslår att stämman godkänner styrelsens beslut om
företrädesemission av högst 3 080 270 aktier. För varje befintlig
aktie erhålls en teckningsrätt. En teckningsrätt berättigar till
teckning av en ny aktie. Vid fulltecknad emission tillförs
aktiekapitalet 954 883,70 kronor. Avstämningsdag för fastställande av
vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i
emissionen skall vara den 26 oktober 2017. Även annan kan teckna i
emissionen. För varje tecknad aktie skall erläggas 2,00 kronor
kontant.

Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 31
oktober 2017 till och med den 14 november 2017. Teckning med stöd av
företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning
som görs utan stöd av teckningsrätter skall ske på särskild
teckningslista och betalning skall erläggas senast fjärde bankdagen
efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen
skall ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag
för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt
ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp,
besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan
stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare
därvid skall ske.

I första hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd
av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya
aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var
aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att
tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske
pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats
för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.

I andra hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av
teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan
ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det
antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan
ske, genom lottning.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, handlingar enligt 13 kap.
6 § aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att hållas
tillgängliga på bolagets kontor, Göteborgsvägen 74 i Göteborg samt på
bolagets webbplats (www.sealwacs.se) och skickas till de aktieägare
som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32
§ aktiebolagslagen (2005:551).

Göteborg i oktober 2017

SealWacs AB (publ)

STYRELSEN

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post:
info@sealwacs.se

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av
bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings- och
kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom
att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation,
kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år
vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som
uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sealwacs/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-...
http://mb.cision.com/Main/11645/2359054/730857.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.