Du är här

2017-08-18

SealWacs: SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2017

Sammanfattning perioden januari - juni 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
· Rörelseresultatet uppgick till -1 432 kSEK (-1 112)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,47 SEK (-0,36)
· Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 701 kSEK (3 339)
· SealWacs Sensor CE-märkt
· Första sensorn installeras hos svensk plastpåstillverkare

Sammanfattning perioden april - juni 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
· Rörelseresultatet uppgick till -689 kSEK (-430)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,22 SEK (-0,14)

Händelser efter rapportperiodens utgång

· Teckningsoptionsprogram, TO1, avslutades 30 juni 2017. Endast 11
000 teckningsoptioner har utnyttjats till teckning av sammanlagt 5
500 aktier. Totalt tillförs bolaget 55 kSEK före emissionskostnader

· Ett flertal svenska tillverkare har visat intresse för sensorn
· Uppkomna stabilitetsproblem har åtgärdats
· Inga ytterligare väsentliga händelser har inträffat efter
rapportperiodens utgång.

VD-kommentarer

- Sammanfattning

Under våren 2017 tecknades en första order om leverans av SealWacs
Sensor i en produktionslinje hos en av landets ledande tillverkare av
plastpåsar på rulle. SealWacs Sensor ska monteras direkt i
produktionslinjen för övervakning av svetskvaliteten i realtid, så
att tillverkaren får omedelbart larm när svetsprocessen inte längre
fungerar tillfredställande. På så vis kan höga kassationskostnader på
grund av undermåliga bottensvetsar, minska avsevärt. Den 11 maj
meddelade vi att installationen hade påbörjats och att den kommer att
genomföras stegvis. Den 22 maj publicerades pressmeddelande som
klargjorde att sensorn hade CE-märkts.

Vi hoppades tidigare att vi skulle kunna arbeta ikapp de två månader
som projektet försenats med under senhösten 2016 men under våren 2017
uppstod oväntade tekniska problem som omöjliggjorde detta. Den
förminskade seriemässiga sensorn visade inledningsvis inte upp samma
stabilitet som den tidigare testade funktionsprototypen. Problemen
har nu åtgärdats men med ytterligare cirka två månaders förseningar
som följd. Fortsatta utprovningar har sedan visat att den
seriemässiga sensorn förmår fånga signalen från svetsen i
tillräckligt höga hastigheter och att signalen är helt stabil. Som en
följd av de tidigare problemen har dock marknadsintroduktionen och
installationen hos kund försenats med totalt cirka fyra månader.

Under augusti månad ska själva larmsystemet färdigställas och kopplas
till sensorn. Därefter kan leveransen slutföras. I samarbete mellan
SealWacs och kunden, tillverkaren av plastpåsar, fastställs sedan
optimala larmnivåer. Sensorn är känslig och noterar minsta avvikelse
och det är naturligtvis mycket viktigt att systemet larmar först när
avvikelserna är så stora att svetsen är undermålig. Enligt den
reviderade tidsplanen ska installationen vara genomförd i september
2017.

Liknande utvärderingar av larmnivåer kommer att behöva göras för ett
antal olika materialkvaliteter och produktionslinjer med varierande
produktionsteknik men när gränserna väl har fastställts kommer det
att generera värdefull kunskap om de framtida kundernas behov, som
kan tillämpas vid samtliga framtida installationer.

Behovet att få in viktig feedback är anledningen till att SealWacs har
valt att begränsa lanseringen till ett antal producenter i
närområdet, vilka redan uttryckt sina intressen för att använda den
nya tekniken.

Under våren har vi träffat ytterligare ett antal av de svenska
tillverkarna och fått klara besked om deras behov av en lösning på
problemet med undermåliga svetsar. De höga kassationskostnaderna som
uppstår som en konsekvens av att man inte vet hur länge svetsen
håller måttet, är det största problemet man brottas med inom
plastpåsindustrin. De svenska tillverkarna vill naturligtvis invänta
besked om att SealWacs genomfört en lyckad installation hos den
första kunden men samtliga har svarat att de därefter vill vara med
och utvärdera funktionen. De inser de stora fördelarna med en sensor,
som monteras direkt i produktionslinjen för omedelbart larm när
svetsprocessen inte längre fungerar tillfredställande. Tiden för
produktionsstopp, utredningsarbete, kassationshantering, omgörning
och kostnaderna för kassation på grund av undermåliga bottensvetsar,
minimeras därigenom.

En fördel med att vi varit tvungna att lösa ett antal tekniska problem
i samband med den pågående installationen är att det kommer att gå
betydligt snabbare att genomföra kommande installationer.

Ytterligare två tillverkare har ställt sig positiva till liknande
upplägg som den första kunden. Vi kommer därigenom att få
tillräckligt underlag för att optimera funktioner som
presentationsformat och larmnivåer.

Med undantag för de förseningar som uppstått under våren 2017 har
SealWacs produktutveckling, sedan starten i början av 2015, löpt
planenligt. Kostnaderna för utvecklingsprojektet har också följt
plan. En konsekvens av att bolaget har fått fokusera på att lösa
stabilitetsproblemen hos den seriemässiga sensorn är att
patentansökan ännu inte hunnits färdigställas. Det är emellertid inte
mycket arbete som återstår innan en sådan kan lämnas in och bolaget
beräknar att det ska kunna ske snarast efter det att den första
installationen har genomförts. Den valda tekniska lösningen hålls
hemlig och det finns enligt våra undersökningar inga nyhetshinder för
patent.

Genom den valda marknadsstrategin, som går ut på att enbart bearbeta
det lilla fåtal företag, som levererar svetsstationer till
plastpåstillverkarna (något tiotal sådana företag försörjer den
globala marknaden och tusentals plastpåstillverkare med
svetsmaskiner), räknar vi med att kunna nå marknaden och de framtida
användarna av SealWacs sensor, till låga kostnader. Bolagets planer
är att inledningsvis direktbearbeta marknaden med en säljare.

En preliminär överenskommelse har ingåtts med en mycket branscherfaren
säljare, som enligt planerna ansluter sig under hösten.

- Utvecklingsprojektet

De problem- och frågeställningar bolaget stod inför vid starten av
utvecklingsarbetet för cirka 2,5 år sedan, har samtliga besvarats på
ett positivt sätt. Att fånga en stabil signal på extremt kort tid har
varit den största utmaningen i arbetet. Utvecklingsarbetet under
hösten 2015 och våren 2016 ledde fram till en innovativ teknisk
lösning, med vilken den högt ställda kravspecifikationen kunde mötas.
Signalkvaliteten och stabiliteten är till och med betydligt bättre än
vad som någonsin uppnåddes med den ursprungliga versionen i
laboratoriemiljö.

Det är viktigt i det här sammanhanget att påpeka att
utvecklingsarbetet har lett fram till ny teknologi och en innovation
med verklig uppfinningshöjd.

När väl en förminskad seriemässig sensor togs fram uppvisade den sämre
stabilitet än vad som uppnåddes med funktionsprototypen. Efter cirka
två månaders fokuserat arbete kunde problemen med den försämrade
stabiliteten avhjälpas och nu visar den seriemässiga sensorn samma
goda stabilitet som funktionsprototypen och dessutom har ytterligare
förbättrad känslighet uppnåtts.

Sedan tidig höst 2015 har viktiga slitagetester, med syftet att
förbereda en optimal framtida montering och ge information om hur
slitaget kan påverka sensorn, genomförts i samarbete med två olika
svenska tillverkare av plastpåsar på rulle.

De genomförda testerna visade att SealWacs Sensor kommer att klara de
normala påfrestningar som den kommer att utsättas för i produktion.
Sensorn påverkar inte heller den löpande produktionen eller
utrustningen på något sätt.

Höstens arbete inriktades mot att färdigställa en seriemässig sensor
och på produktionsberedning av denna samt att kvalitetssäkra dess
funktioner. Det är nödvändigt att säkerställa att de goda
egenskaperna som funktionsprototypen uppvisat, bibehålls i den
serietillverkade produkten. Nu pågår framtagning av den första
tillverkningsserien. Den kommer att frisläppas till marknaden och
utvärderas i användartester ute hos kund. Genom detta förfarande
räknar vi med att få in värdefull feedback om hur olika
plastpåstillverkare önskar få produktionsavvikelser presenterade för
sig, genom larm eller omedelbart produktionsstopp.

En styrkefaktor är att SealWacs i det arbetet samarbetar med två
ledande svenska plastpåstillverkare, två av aktörerna på bolagets
framtida marknad.

Verksamhetens kostnader har hela tiden följt plan med god marginal.
Åtgärderna mot ovan nämnda stabilitetsproblem, produktionsberedning,
kvalitetssäkring och tillverkning har dock förbrukat fler
ingenjörstimmar och krävt ökade materialkostnader.

- SealWacs marknadsstrategi

Marknadsföring och försäljningsaktiviteter utgör den största kostnaden
vid introduktion av en ny teknik på marknaden. SealWacs styrelse har
noggrant analyserat marknaden och kommit fram till att den mest
lönsamma marknadsstrategin är att ingå allianser med företag som
redan har etablerade kontakter med plastpåstillverkarna. Endast ett
fåtal maskintillverkare levererar svetsutrustning till producenterna
av plastpåsar. SealWacs avser att erbjuda SealWacs Sensor till
maskintillverkarna, vilken möjliggör en mycket kostnadseffektiv
marknadsföringsprocess.

Bolaget räknar med att initialt kunna bygga marknaden med en endast en
branscherfaren säljare och är väl förberett för en kommande
rekrytering.

Genom att marknadsföra sensorn mot det tiotal ledande aktörer, som
förser plastpåsindustrin med produktionsutrustning och
svetsanläggningar, kommer bolaget hålla marknadsföringskostnaderna på
en låg nivå. SealWacs kan snabbt nå den internationella marknaden
genom att låta dessa internationellt verksamma aktörer distribuera
produkten till slutanvändarna. Bolaget har redan etablerat kontakt
med tillverkare av produktionsutrustning och svetsanläggningar och
fått bekräftat att det är en framkomlig väg.

I inledningsfasen kommer dock bolaget att sälja sensorn direkt till
ett fåtal plastpåstillverkare, i syfte att få viktig feedback på
produkten. Framförallt behöver SealWacs få bättre kännedom om hur
kunderna önskar erhålla utsignalen från sensorn. Vill man få ett larm
om undermåliga svetsar eller föredrar man ett direktstopp av
produktionen? Förutom ökad kännedom om önskvärt presentationsformat
behöver vi lära oss mer om hur sensorn passar in i och påverkar de
normala tillverkningsrutinerna.

Den globala marknaden för tillverkning av plastpåsar på rulle är
gigantisk. Miljarder plastpåsar konsumeras dagligen i världen.
Tusentals tillverkare agerar på marknaden och många tusentals
tillverkningslinjer körs mer eller mindre dygnet runt för att
tillfredsställa det stora behovet av plastpåsar. Enligt bolagets
bedömning är det inte realistiskt att bygga en marknadsorganisation
för direktbea...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.