Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-24

Seamless Distribution AB: Rättelse av pressrelease 2017-07-20

("Rättelse av pressrelease 2017-07-20 ("Offentliggörande av utfallet i
Erbjudandet att förvärva aktier i Seamless Distribution Systems AB -
handel på Nasdaq First North Premier inleds imorgon")")

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER
DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA,
JAPAN, HONGKONG, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
SÅDAN ÅTGÄRD ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Rättelsen avser storleken på mängden aktier som köpts med stöd av
inköpsrätter i erbjudandet och därmed även storleken på den
försäljningslikvid som Seamless erhåller. Korrekta uppgifter följer
nedan.

Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet att förvärva aktier i
Seamless Distribution Systems AB

Seamless Distribution AB ("Seamless") har lämnat erbjudande till sina
aktieägare att förvärva upp till 5 876 530 aktier i Seamless
Distribution Systems AB ("SDS") ("Erbjudandet"). Anmälningsperioden
för Erbjudandet avslutades den 14 juli 2017 och Seamless styrelse har
den 20 juli 2017 bekräftat utfallet av Erbjudandet och beslutat om
tilldelning avseende aktier i SDS förvärvade utan stöd av
inköpsrätter.

Totalt förvärvades 2 891 914 aktier i SDS med stöd av inköpsrätter,
vilket motsvarar cirka 49,2 procent av Erbjudandet. Därtill mottogs
anmälningar om att förvärva sammanlagt 186 423 aktier i SDS utan stöd
av inköpsrätter, vilket motsvarar cirka 3,2 procent av Erbjudandet.
Dessa 3 078 337 aktier har tilldelats i enlighet med de
fördelningsprinciper som beskrivs i prospektet. Erbjudandet
utnyttjades därmed till cirka 52,4 procent under anmälningsperioden,
vilket innebär att 100 procent av garantiåtaganden tagits i anspråk,
motsvarande cirka 37,9 procent av Erbjudandet.

Efter ianspråktagande av garantiåtagandena kommer Seamless därmed att
tillföras en sammanlagd försäljningslikvid om 191 miljoner kronor i
samband med Erbjudandet, före kostnader för Erbjudandet. Efter
Erbjudandets genomförande kommer Seamless att inneha cirka 23,3
procent av aktierna i SDS.

Besked om tilldelning av aktier i SDS förvärvade utan stöd av
inköpsrätter lämnades genom utskick av avräkningsnotor den 21 juli
2017 och ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna.
Meddelande utgår endast till den som erhållit tilldelning. Beräknad
likviddag för köp av aktier utan stöd av inköpsrätter är den 25 juli
2017.

Handel i SDS aktie på Nasdaq First North Premier inleddes den 21 juli.

Rådgivare
ABG Sundal Collier och DNB Markets är finansiella rådgivare till
Seamless i samband med Erbjudandet. Wigge & Partners Advokat KB är
legal rådgivare till Seamless.

För ytterligare information, kontakta:

Martin Larsson, Head of Treasury & Investor Relations
martin.larsson@seamless.se
+46 707 22 56 65

Denna information är sådan information som Seamless Distribution AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juli
2017 kl. 08:50 CET.

Om Seamless
Seamless är en av världens ledande leverantörer av betalsystem för
mobiltelefoner. Seamless tillhandahåller den mobila
betalningsplattformen Seqr, som finns i över tio länder. Seamless
handlas på Nasdaq Stockholm med kortnamn SEAM.

Viktig Information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva värdepapper i USA. Värdepapper får inte erbjudas i USA utan
registrering hos the United States Securities and Exchange Commission
eller tillämpligt undantag från registreringskraven i U.S. Securities
Act från 1933 i gällande lydelse ("Securities Act"). Varken Seamless
Distribution AB eller Seamless Distribution Systems AB avser
registrera någon del av erbjudandet i USA eller lämna ett erbjudande
till allmänheten i USA avseende aktier. Värdepapper som säljs i USA
kommer endast att säljas till personer som är "qualified
institutional buyers" (såsom dessa definieras i Rule 144A i the
Securities Act) i enlighet med Rule 144A.

Detta dokument får endast distribueras till och riktar sig enbart till
(i) personer som befinner sig utom Storbritannien eller (ii) till
professionella investerare som faller inom Article 19(5) av Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
("Order") eller (iii) bolag med högt eget kapital och andra personer
till vilka det lagligen kan kommuniceras, vilka faller inom Article
49(2) (a) till (d) av Order (samtliga sådana personer i (i), (ii),
och (iii) ovan benämns gemensamt som "Relevanta Personer"). Aktierna
och inköpsrätterna är endast tillgängliga för, och en inbjudan,
erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat vis
förvärva sådana värdepapper kommer endast att ske till Relevanta
Personer. En person som inte är en Relevant Person ska inte agera på
basis av eller förlita sig på detta dokument eller något av dess
innehåll.

FCA/ICMA stabilisering är tillämplig.

I medlemsstater i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES")
vilka har implementerat Prospektdirektivet (förutom Sverige) är detta
pressmeddelande endast avsett för och är endast riktat till
kvalificerade investerare i sådan medlemsstat, såsom dessa definieras
i Prospektdirektivet. Uttrycket "Prospektdirektivet" betyder
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (och tillägg
därtill, inklusive Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU,
i den utsträckning det implementerats i relevant medlemsstat) och
inkluderar varje relevant implementeringsåtgärd i relevant
medlemsstat.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/seamless-distribution-ab/r/rattelse-av-pressre...
http://mb.cision.com/Main/4815/2317822/703828.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.