Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-20

Searchlight Capital Partners: Ograi BidCo AB offentliggör ett tillägg till erbjudandehandlingen avseende dess kontanterbju...

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller
indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller
Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt
lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara
förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i
Sverige och som önskar acceptera det Reviderade Erbjudandet
(definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende
tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare
hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet
"Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande och av den
erbjudandehandling som publicerats på Ograi BidCos webbplats
www.ograioffer.com. Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet
"Särskild information till aktieägare i USA" i slutet av detta
pressmeddelande.

Den 2 december 2019 offentliggjorde Ograi BidCo AB ("Ograi BidCo") ett
offentligt erbjudande till aktieägarna i Opus Group AB (publ)
("Opus"), att överlåta samtliga sina aktier i Opus till Ograi BidCo
för 7,75 kronor per aktie ("Erbjudandet"). Den 20 december 2019
offentliggjorde Ograi BidCo en höjning av vederlaget i dess
kontanterbjudande till aktieägarna i Opus från 7,75 kronor till 8,50
kronor per aktie (det "Reviderade Erbjudandet") och förlänga
acceptfristen till den 13 januari 2020. Styrelsen i Opus har
enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna i Opus att acceptera
det Reviderade Erbjudandet.

Med anledning av Ograi BidCos pressmeddelande som offentliggjordes
tidigare idag angående höjningen av vederlaget i Erbjudandet och
förlängning av acceptperioden samt Opus pressmeddelande som
offentliggjordes tidigare idag angående styrelsens enhälliga beslut
att rekommendera aktieägarna i Opus att acceptera det Reviderade
Erbjudandet, har Ograi BidCo upprättat ett tillägg till
erbjudandehandlingen ("Tilläggshandlingen"). Tilläggshandlingen har
idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
Tilläggshandlingen har offentliggjorts och finns, tillsammans med
erbjudandehandlingen och anmälningssedel, tillgänglig på Ograi BidCos
webbplats (www.ograioffer.com) och Handelsbankens webbplats
(www.handelsbanken.se/prospekt).

Tilläggshandlingen ska i alla avseenden läsas tillsammans med och
utgör en integrerad del av erbjudandehandlingen som godkändes och
offentliggjordes den 4 december 2019.

Information om Erbjudandet:

För ytterligare information om Erbjudandet och det Reviderade
Erbjudandet, hänvisas vänligen till erbjudandehandlingen och
Tilläggshandlingen som är och kommer att vara tillgängliga på Ograi
BidCos webbplats www.ograioffer.com.

För förfrågningar, vänligen kontakta:

Birgitta Henriksson, Partner, Fogel & Partners

Tel: +46 708 12 86 39, e-post: birgitta.henriksson@fogelpartners.se

För administrativa frågor om Erbjudandet och det Reviderade
Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller
förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg. Informationen lämnades för offentliggörande
den 20 december 2019, kl. 12:00 (CET).

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska.

Erbjudandet (vilket i detta avsnitt "Viktig information" avser såväl
Erbjudandet som det Reviderade Erbjudandet) lämnas inte, vare sig
direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel
(inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon
och internet) som används vid nationell eller internationell handel
eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet
kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant
kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan
dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således inte, och ska
inte, sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till
Erbjudandet sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med
registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, handlare och
andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för
personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller
Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra
till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller
omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt
och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet,
utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt,
men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms",
"avses", "förväntas", "tros", eller liknande uttryck.
Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker
och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende
av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera
faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Ograi BidCos
kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte
väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den
framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad
information gäller endast för den dag den förmedlas och Ograi BidCo
har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att
uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny
information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet
med gällande lagar och bestämmelser.

Jefferies International Ltd ansvarar inte gentemot någon annan än
Ograi BidCo för rådgivning i samband med Erbjudandet.

Särskild information till aktieägare i USA

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser aktierna i
Opus, ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål för svenska
offentliggörande- och förfaranderegler, vilka skiljer sig från de
regler som gäller i USA. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med
Section 14(e) och Regulation 14E i U.S. Securities Exchange Act från
1934, såsom uppdaterad ("U.S. Exchange Act"), enligt undantaget i
Rule 14d - 1(d) ("Tier II-undantaget") i U.S. Exchange Act och i
övrigt i enlighet med de regler som följer av svensk lag. Erbjudandet
regleras således av andra offentliggörande- och förfaranderegler,
innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för
Erbjudandet, förfarande för redovisning av likvid samt tidpunkt för
betalning, än de som följer av amerikanska lagar och regler avseende
offentliga uppköpserbjudanden, och vissa regler tillämpliga på
amerikanska offentliga uppköpserbjudanden lämnade i USA är inte
tillämpliga. Innehavare av aktier i Opus som är bosatta i USA
("Amerikanska Aktieägare") uppmanas att ta kontakt med egna rådgivare
gällande Erbjudandet.

Bolagets finansiella rapporter, och all finansiell information som
inkluderas häri, eller andra dokument relaterade till Erbjudandet, är
eller kommer upprättas i enlighet med IFRS, vilka inte kan jämföras
med finansiella rapporter för bolag i USA eller andra bolag vars
finansiella rapporter har upprättats i enlighet med amerikanska i
allmänhet accepterade redovisningsprinciper.

Såsom tillåtet enligt Tier II-undantaget baseras utbetalningen av
vederlag i Erbjudandet på tillämplig svensk lag, vilken skiljer sig
från det sedvanliga förfarandet för utbetalning av vederlag i USA,
särskilt avseende tidpunkten för utbetalning. Erbjudandet, vilket är
föremål för svensk rätt, lämnas till Amerikanska Aktieägare i
enlighet med tillämplig amerikansk värdepapperslagstiftning och de
tillämpliga undantagen därtill, särskilt Tier II-undantaget. I den
utsträckning Erbjudandet är föremål för amerikansk
värdepapperslagstiftning ska dessa regler endast tillämpas på
Amerikanska Aktieägare och således inte medföra skyldigheter för
några andra personer. Amerikanska Aktieägare bör uppmärksamma att
priset i Erbjudandet betalas ut i kronor och att ingen justering
kommer att göras mot bakgrund av valutakursförändringar.

Det kan vara svårt för Amerikanska Aktieägare att genomdriva sina
rättigheter och eventuella krav som de skulle kunna ha enligt
amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning med
anledning av Erbjudandet, eftersom Bolaget och Ograi BidCo är belägna
utanför USA och vissa eller samtliga av deras ledande
befattningshavare och styrelseledamöter är bosatta i andra länder än
USA. Amerikanska Aktieägare kommer eventuellt inte att kunna stämma
Bolaget eller Ograi BidCo eller deras ledande befattningshavare eller
styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av
amerikansk värdepapperslagstiftning, och det kan vara svårt att få
Bolaget, Ograi BidCo och/eller deras närstående att underkasta sig
amerikansk jurisdiktion eller en dom från en amerikansk domstol.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler
kan Ograi BidCo och dess närstående eller mäklare (i egenskap av
agenter för Ograi BidCo eller, om tillämpligt, dess närstående) från
tid till annan från denna dag, vid sidan av Erbjudandet, under
acceptperioden, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av
aktier i Bolaget utanför USA, som är föremål för Erbjudandet, eller
andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller
utnyttjas för teckning av sådana aktier. Sådana köp kan antingen ske
på den öppna marknaden till rådande pris eller genom privata
transaktioner till förhandlat pris. Vidare kan Ograi BidCos
finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende
värdepapper i Bolaget, vilket kan inkludera köp eller arrangemang
avseende köp av sådana värdepapper såtillvida sådana köp eller
arrangemang följer tillämplig lag. All information beträffande sådana
köp kommer att offentliggöras, på svenska och genom en icke-bindande
engelsk översättning tillgänglig för Amerikanska Aktieägare, via
relevant elektronisk media om, och i den utsträckning sådant
offentliggörande krävs enligt tillämplig svensk eller amerikansk lag,
förordningar eller bestämmelser.

Mottagandet av kontantvederlag i enlighet med Erbjudandet av en
Amerikansk Aktieägare kan komma att utgöra en skattepliktig
transaktion i amerikanskt federalt inkomstskattehänseende och enligt
tillämpliga amerikanska statliga och lokala, samt utländska,
skattelagar. Varje aktieägare uppmanas att konsultera en självständig
egen skatterådgi...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.