Du är här

2018-08-21

SeaTwirl: Kallelse till extra bolagsstämma i SeaTwirl AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SEATWIRL AB (PUBL)

Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ), org.nr 556890-1135, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 11 september 2018, kl. 15.00 i Gula salongen, våning 1 i Universitetsbyggnaden, Vasaparken i Göteborg.

Anmälan
Aktieägare, som önskar delta vid stämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 5 september 2018, dels anmäla sitt deltagande per brev under adressen SeaTwirl AB, "Årsstämma", Erik Dahlbergsgatan 11A, 411 26 Göteborg, eller per e-post till info@seatwirl.com mailto:info@seatwirl.com senast tisdagen den 5 september 2018 kl. 17.00. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav samt antal biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett onsdagen den 5 september 2018. Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.seatwirl.com http://www.seatwirl.com . Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.

Ärenden på stämman
Förslag till dagordning
Stämman öppnas;
Val av ordförande vid stämman;
Upprättande och godkännande av röstlängd;
Val av en eller flera justeringsmän;
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
Godkännande av förslag till dagordning;
Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter;
Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;
Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Beslut om val till styrelse (p. 7)
Som ny styrelseledamot föreslås Jens Tommerup.

Beskrivning av föreslagen styrelseledamot:
Jens Tommerup har mångårig erfarenhet från vindkraftsbranschen, senast som VD för MHI Vestas.

Övriga handlingar
Fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Erik Dahlbergsgatan 11A i Göteborg samt på bolagets webbplats (www.seatwirl.com http://www.seatwirl.com ) senast tre veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar
Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Antal aktier och röster
Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 1 743 783 st. Det totala antalet röster uppgår till 1 743 783. Bolaget innehar inga egna aktier.

Göteborg den 21 augusti 2018

Göteborg, augusti 2018
SeaTwirl AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gabriel Strängberg, VD
Telefon: +46 70 480 55 29
E-post: gabriel.strangberg@seatwirl.com mailto:gabriel.strangberg@seatwirl.com

Roger Cederberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 73 363 10 75
E-post: roger.cederberg@ventures.gu.se mailto:roger.cederberg@ventures.gu.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
SeaTwirl kallelse till extra bolagsstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23838

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på: www.SeaTwirl.com http://www.SeaTwirl.com .

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer: +46 8 5030 1550.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.