Du är här

2018-08-07

Sectra: Kallelse till årsstämma i Sectra AB (publ)

Linköping - 7 augusti 2018 - Aktieägarna i medicinteknik- och
cybersäkerhetsföretaget Sectra AB (publ) kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 6 september 2018 kl. 15:30 på Collegium, Teknikringen 7
i Linköping.

De aktieägare som närvarar vid årsstämman är efter stämman välkomna
att besöka Sectras kontor på Teknikringen 20 i Linköping där bolaget
bjuder på enklare förtäring och visar sina produkter för ett friskare
och tryggare samhälle.

Anmälan m.m.

Aktieägare ska för att få delta vid årsstämman dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 31 augusti 2018,
dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 31 augusti 2018 kl.
16:00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid
före den 31 augusti 2018, genom förvaltares försorg, tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn för att kunna delta vid årsstämman.

Anmälan om deltagande vid årsstämman ska ske skriftligen till adress
Sectra AB, Årsstämma, Teknikringen 20, 583 30 Linköping, per telefon
013 - 23 52 00 eller via e-post info.investor@sectra.com. Vid anmälan
ska uppgift lämnas om aktieägares namn, person-/organisationsnummer,
adress, telefonnummer och aktieinnehav samt, i förekommande fall,
uppgift om ombud eller biträde (högst två). Sker deltagande med stöd
av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i
bolagsstämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på
bolagets webbplats, www.sectra.com/arsstamma, och sändas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Beställning kan
även ske per telefon 013-23 52 00 eller via e-post
info.investor@sectra.com.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två protokolljusterare.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut
(a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

(b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen, samt

(c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

9. Beslut om antalet styrelseledamöter, revisorer och suppleanter.
10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt val av
revisor.

12. Beslut om inrättande av valberedning.
13. Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor
för bolagsledningen.

14. Uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande
innefattande

(a) beslut om genomförande av uppdelning av aktier,
(b) beslut om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen
av aktier, samt

(c) beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelser av bolagets egna aktier.

17. Beslut om emission av konvertibler till anställda.
18. Beslut om emission av konvertibler till externa styrelseledamöter.
19. Övriga frågor.
20. Årsstämmans avslutande.
Val av ordförande, punkt 2

Valberedningen bestående av styrelsens ordförande Carl-Erik
Ridderstråle, Torbjörn Kronander, Jan-Olof Brüer och Jan Särlvik
representerande Nordea Investment Funds, föreslår att advokat Per
Nyberg väljs till ordförande vid årsstämman.

Utdelning, punkt 8(b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen ordinarie
utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017/2018. Styrelsen föreslår
istället ett inlösenprogram enligt vad som framgår av punkt 14 nedan.

Styrelse m.m., punkt 9-11

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan
suppleanter. Till styrelseledamöter föreslås omval av Anders Persson,
Christer Nilsson, Torbjörn Kronander, Ulrika Hagdahl, Tomas Puusepp
och Jan-Olof Brüer samt nyval av Birgitta Hagenfeldt. Carl-Erik
Ridderstråle och Jakob Svärdström har avböjt omval.

Jan-Olof Brüer föreslås bli ny ordförande i styrelsen.

Birgitta Hagenfeldt är civilekonom och född 1961. Hon är CFO och vice
vd på Avanza Bank Holding. För ytterligare information om den
föreslagna nya ledamoten hänvisas till valberedningens motiverade
yttrande.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till
styrelse samt övrig information om de föreslagna ledamöterna finns på
www.sectra.com/arsstamma.

Valberedningen föreslår vidare att Grant Thornton Sweden AB väljs till
revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Arvode föreslås oförändrat utgå med 225 000 kronor till var och en av
styrelsens externa ledamöter och med 450 000 kronor till styrelsens
ordförande. För revisionsutskottsarbetet föreslås arvode oförändrat
utgå med 40 000 kronor till var och en av styrelsens externa
ledamöter och med 80 000 kronor till revisionsutskottets ordförande.
Inget separat arvode föreslås utgå för ersättningsutskottsarbete.
Vidare föreslår valberedningen att revisorsarvode ska utgå enligt
godkänd räkning.

Valberedningens förslag stöds av aktieägare som företräder mer än 65
procent av samtliga röster i bolaget.

Inrättande av valberedning, punkt 12

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om inrättande av en
valberedning enligt följande principer. Styrelsens ordförande ska
senast den 30 november 2018 kontakta de till röstetalet tre största
aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot vardera till
valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin
rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i
storleksordning (vad avser röstetalet) beredas tillfälle att utse
ledamot till valberedningen. Därutöver ingår styrelsens ordförande i
valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till
valberedningens första sammanträde.

Till ordförande i valberedningen bör utses den ägarrepresentant som
representerar den till röstetalet största aktieägaren.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny
valberedning utsetts. Avgår ledamot i förtid från valberedningen ska
ersättare utses på motsvarande sätt. Valberedningens sammansättning
ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägande i
bolaget per den 31 oktober 2018. Om väsentliga förändringar sker i
ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också
valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna
ovan. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:

· val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets
styrelse,

· styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter
samt eventuell ersättning för utskottsarbete,

· val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i
förekommande fall),

· beslut om principer för utseende av valberedning, samt
· ordförande vid årsstämma.
Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen, punkt 13

Styrelsen föreslår att de principer för ersättning och övriga
anställningsvillkor för bolagsledningen (varmed avses verkställande
direktören och övriga medlemmar av koncernledningsgruppen) som antogs
av årsstämman 2017 ska fortsätta att tillämpas.

Ersättningen till bolagsledningen ska utformas efter marknadsmässiga
villkor och samtidigt stödja aktieägarintresset. Ersättningen ska i
huvudsak bestå av fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner samt övriga
förmåner, till exempel tjänstebil. Pensionsförmåner ska vara
premiebaserade.

Den fasta lönen ska fastställas med hänsyn tagen till
befattningshavarens erfarenhet, ansvar och prestation samt ska
baseras på marknadsmässiga förutsättningar. Den rörliga ersättningen
ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet.
Därtill ska den vara maximerad och baseras på uppfyllelse av mål som
främjar bolagets långsiktiga värdeskapande. Den rörliga delen ska, i
förekommande fall, vara kopplad till förutbestämda och mätbara
kriterier och ska även kunna utgöras av aktierelaterade instrument.
Bolagets kostnad för den rörliga delen för vd och övriga personer i
bolagsledningen, ska högst uppgå till 50 procent av den fasta
lönekostnaden.

Uppsägningstiden ska vara högst 12 månader från befattningshavarens
sida. Vid uppsägning från bolaget ska summan av uppsägningstid och
den tid under vilken avgångsvederlag utgår maximalt vara 24 månader.

Ordinarie pensionsålder ska vara 65 år. Pensionsvillkor ska vara
marknadsmässiga och baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar.
Pensionspremien ska vara maximerad till 30 procent av den fasta och
rörliga lönen.

Styrelseledamot med särskild kompetens som utför tjänster för bolaget
utanför styrelseuppdraget ska kunna erhålla marknadsmässigt arvode
för sådana tjänster. Beslut om sådant arvode ska handläggas av
styrelsen, där berörd styrelseledamot inte får delta i handläggningen
eller beslutet.

Frågan om ersättning till bolagsledningen behandlas av verkställande
direktören. Ersättning till verkställande direktören beslutas av
styrelsen.

Styrelsen ska kunna avvika från de av årsstämman beslutade
riktlinjerna för ersättning, om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det.

Uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande, punkt 14

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ett
obligatoriskt inlösenprogram i enlighet med vad som framgår av
punkterna 14 a - 14 c nedan. Samtliga beslut föreslås vara villkorade
av varandra och fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut
krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om genomförande av uppdelning av aktier (punkt 14 a)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en
uppdelning av aktier, s.k. aktiesplit, varvid en befintlig aktie i
Sectra delas i två aktier. En av dessa aktier kommer att vara en s.k.
inlösenaktie. Styrelsen föreslår att avstämningsdag för aktiesplit
ska vara den 4 oktober 2018.

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av
aktier (punkt 14 b)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets
aktiekapital med 19 059 834,50 kronor genom indragning av sammanlagt
2 620 692 A-aktier och 35 498 977 B-aktier för återbetalning till
aktieägarna.

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.