Du är här

2017-05-24

Sensori: Valberedningens beslutsförslag till Bolagsstämma i Sensori AB (publ)

Aktieägarna i Sensori AB (publ), 556536-8684, ("Bolaget") kommer hålla
årsstämma torsdagen den 8 juni 2017 klockan 16.00, i DLA Nordics
lokaler, Kungsgatan 9 i centrala Stockholm.

Årsstämman 2016 beslutade om Valberedningens uppdrag inför
bolagsstämman 2017 samt att den skulle bestå av utsedda
representanter från de tre största aktieägarna per den 30/9 2016 samt
Sensoris ordförande. Valberedningen har bestått av: Ebbe Damm,
representerar sig själv. Joachim Hjerpe, representerar Tommy
Rönngren. Benny Johansson, representerar sig själv samt Lars
Gunneflo, styrelseordförande i Sensori AB. Valberedningen har
enhälligt beslutat att utse Joachim Hjerpe till Valberedningens
ordförande.

Samtliga av Valberedningens förslag är enhälliga.

Punkt 2 i kallelsen - Val av ordförande vid stämman

Föreslås, Advokat Peter Näslund

Punkt 12 i kallelsen - Beslut om antalet styrelseledamöter
Föreslås att antalet ordinarie ledamöter skall vara fem stycken utan
styrelsesuppleanter

Punkt 13 i kallelsen - Beslut om arvoden åt styrelse och revisor
Föreslås att ersättning till styrelsen utgår med 500 000 SEK att
fördelas med 200 000 SEK till styrelsens ordförande samt 75 000 kr
vardera för övriga ledamöter. Därutöver föreslås att arbetande
styrelseordförande erhåller en månatlig ersättning från bolaget på 74
500 kr och pensionsavsättning på 23 % av bruttobeloppet enligt
särskilt uppdragsavtal.

Styrelseledamot äger fakturera styrelsearvode via bolag så länge det
är kostnadsneutralt för Sensori. Ersättning till revisorerna föreslås
utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 i kallelsen - Val av styrelse, styrelseordförande och
revisorer

Förslag till styrelse i Sensori AB:
Jim Blomqvist (omval), Charles Randquist (omval), Tommy Rönngren
(omval), Robert Tranquilli (omval), Cédric Ménard (nyval) med Tommy
Rönngren som ordförande. Lars Gunneflo har meddelat Valberedningen
att han av hälsoskäl inte står till förfogande till omval.

Cédric Ménard arbetar som Digital Media Director & Intl.Business
Director för ECI Media Management. Han har mycket god erfarenhet och
kunnande inom marknadsföring och annonsering inom digitala media
internationellt vilket blivit en allt viktigare del för Sensori.

Föreslås omval av Bengt Beergrehn vid Finnhammars Revisionsbyrå AB som
revisor, med Kerstin Hedberg vid samma byrå som suppleant, för tiden
fram till nästa årsstämma.

Punkt 15 i kallelsen - Beslut om valberedningens sammansättning och
arbete inför årsstämman 2018

Föreslås att besluta att Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå
av fyra ledamöter varav en av ledamöterna ska vara styrelsens
ordförande och tre av ledamöterna representera de största
aktieägarna. Vidare föreslås stämman anta följande principer för
valberedningens sammansättning och arbete.

Principer för valberedningens sammansättning och arbete
Stämman beslutade att Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av
fyra ledamöter varav en av ledamöterna ska vara styrelsens ordförande
och tre av ledamöterna representera de största aktieägarna.

Baserat på den ägarstatistik som bolaget erhåller från Euroclear per
den sista bankdagen i september månad, ska valberedningen enligt ovan
konstitueras genom styrelseordförandens försorg. Ordföranden ska
kontakta de största aktieägarna och uppmana dessa att namnge den
person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Avstår
aktieägaren från sin rätt att utse ledamot ska rätten att utse
ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast
följande största aktieägare som inte redan utsett eller har rätt att
utse ledamot av valberedningen. Aktieägande fördelat på juridiska
och/eller andra personer inom samma närstående familj ska
sammanräknas.

Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den
röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt
beslutat utse annan ledamot till valberedningens ordförande.

Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts,
ska valberedningen meddela bolaget detta och därvid lämna erforderlig
information om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken
aktieägare en ledamot representerar. Bolaget ska utan dröjsmål
offentliggöra valberedningens sammansättning genom att publicera
informationen i särskilt meddelande på bolagets hemsida.

Valberedningen ska anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag
när informationen publicerats i särskilt meddelande på bolagets
hemsida enligt ovan. Valberedningens mandatperiod löper till dess
nästa valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess
mandatperiod börjat.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som åligger en valberedning
enligt koden för bolagsstyrning såvitt avser framtagande av förslag
till ordförande på bolagsstämman, förslag på ordförande och övriga
styrelseledamöter, revisorer samt förslag till arvode till styrelse
och revisorer.

Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under
mandatperioden eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt
uppdrag, ska styrelseordföranden utan dröjsmål uppmana den aktieägare
som utsett ledamoten att, inom en med hänsyn till omständigheterna
rimlig tid som dock inte får överstiga 20 dagar, utse ny ledamot av
valberedningen.

Utser inte aktieägaren en ny ledamot inom angiven tid, ska rätten att
utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till
röstetalet störste aktieägaren som inte redan utsett ledamot av
valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt.

För det fall valberedningen vid något tillfälle inte består av fulla
antalet ledamöter, ska valberedningen likväl vara behörig att
fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt detta
bolagsstämmobeslut förutsatt att minst tre ledamöter är närvarande.

Valberedningen kan arbeta per telefon och/eller fysiskt möte efter
ordförandens val med hänsyn till vad som är praktiskt möjligt och
lämpligt.

För ytterligare information

Joachim Hjerpe, Valberedningens ordförande, telefon + 46 72 - 968 90
86

Torsten Engevik, CFO/IR, telefon + 46 73 - 820 25 40

Om Sensori AB

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer
hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda
dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett
halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett
unikt raster kan reglera nervfunktionerna i ljudsystemet. Antinitus®
är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic
MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som
Mentor.

Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdagen
den 24 maj 2017. För mer information om Sensori, vänligen besök
www.sensori.se

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sensori/r/valberedningens-beslutsforslag-till-...
http://mb.cision.com/Main/15269/2272865/679591.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.