Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-22

SenzaGen: Kallelse till extra Bolagsstämma i SenzaGen AB

Aktieägarna i SenzaGen AB, org. nr 556821-9207, ("Bolaget") kallas
härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 september 2018 kl.
08.00 på Medicon Village, hus 401 Länken 2, Scheelevägen 2 i Lund.

Rätt att delta i stämman och anmälan

Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman ska vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är
lördagen den 1 september 2018 (då avstämningsdagen infaller på en
lördag måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken senast fredagen den 31 augusti 2018).

Aktieägare ska även senast måndagen den 3 september 2018 anmäla sig
och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till
SenzaGen AB, Medicon Village, byggnad 401, 223 81 Lund eller per
e-post till anmalan@senzagen.com. I anmälan bör uppges fullständigt
namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare,
ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller
annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta
inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i
stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara
verkställd senast fredagen den 31 augusti 2018 och måste därför
begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande
behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat
fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen,
bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst
fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget
på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis
ska även uppvisas på extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär kommer
att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.senzagen.com.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Val av ny styrelseledamot.
7. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Carl Borrebaeck väljs till ordförande vid
stämman.

Punkt 6: Val av ny styrelseledamot

Föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Föreslås vidare att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor till
den för nyval föreslagna ledamoten. I enlighet med det vid årsstämman
beslutade arvodet kommer det totala arvodet för styrelsen att uppgå
till 600 000 kronor.

Föreslås att Peter Nählstedt väljs som ny styrelseledamot.
Styrelseledamöterna Carl Borrebaeck (ordförande), Ann Gidner, Ian
Kimber och Laura Chirica kvarstår som ledamöter.

Mer information om den föreslagna styrelseledamoten

Peter Nählstedt

Utbildning och bakgrund

Peter Nählstedt är civilingenjör i kemiteknik och har en
kandidatexamens i företagsekonomi. Peter var tidigare VD för Probi AB
och styrelseordförande i International Probiotics Association Europe.
Han har även varit verksam i en rad befattningar inom GE Healthcare
Life Sciences, däribland som general manager inom BioProcess North
America, samt som ledamot i South America Trelleborg Marine Systems.

Pågående uppdrag: Inga

Födelseår: 1974

Nationalitet: Svensk

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk
person: 0

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna
kallelse till 15 559 250 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget
innehar inga egna aktier.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut framgår av denna kallelse. Kallelsen
och fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget på Medicon
Village, byggnad 401 i Lund och på Bolagets webbplats,
www.senzagen.com senast två (2) veckor före extra bolagsstämman.
Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare som begär
det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära
upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet
med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Lund i augusti 2018

SenzaGen AB

Styrelsen

För mer information, kontakta:

Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB

Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com

Telefon: 0768 284822

Om GARD™

GARD™ är en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att
starta en allergisk reaktion hos människa. Genom att analysera
hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar
resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med
dagens standardmetod - tester på möss - som endast uppnår 70-75
procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den
allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen

SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i
provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår
vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om
kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets
patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger
mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs
i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra
länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta
till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester.
SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco,
USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

Denna information är sådan information som SenzaGen är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande 22 augusti 2018,
kl.09.30.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA).
FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns
att tillgå via http://www.senzagen.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/senzagen/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-...
http://mb.cision.com/Main/14439/2597716/895414.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.