Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-12

SenzaGen: Kallelse till extra bolagsstämma i SenzaGen AB

Aktieägarna i SenzaGen AB, org. nr 556821-9207, ("Bolaget") kallas
härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 27 november 2019 kl.
10.15 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7, 8 tr, i
Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas kl. 10.00.

Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämman

Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman måste:

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen som är torsdagen den 21 november 2019. Den som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste senast torsdagen den 21
november 2019 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina
aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman;

ii. dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast torsdagen den 21
november 2019. Anmälan om deltagande i stämman görs per post med
adress Baker & McKenzie Advokatbyrå, Att: Per Blom, Box 180, 101 23
Stockholm eller per e-post till per.blom@bakermckenzie.com. Vid
anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande
fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare
vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad
fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk
person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande
("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten
får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara
äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre
period, längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt
Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av
desamma bör i god tid före stämman insändas per post eller per e-post
enligt ovan och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha
kommit Bolaget tillhanda senast den 21 november 2019.
Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida
www.senzagen.com.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en justeringsperson
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

7. Stämman avslutas
Förslag till beslut:

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman väljer jur. kand. Ian Gulam
vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

Punkt 6: Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av
aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen för Bolaget föreslår att stämman beslutar att godkänna
styrelsens beslut om emission av högst 3 373 065 aktier, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 168
653,25 kronor.

Teckningskursen för aktierna ska vara 18,85 kronor per aktie, vilket
baseras på priset som fastställts vid en bookbuilding-process
genomförd av Vator Securities AB, totalt 63 582 275,25 kronor om
samtliga aktier tecknas.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma investerare som anmält intresse i
bookbuilding-processen.

Aktieteckning ska ske på särskild teckningslista senast den 27
november 2019. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas till anvisat konto senast
den 2 december 2019. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för
betalning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de
nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att
diversifiera ägarbasen i Bolaget bland svenska investerare av
institutionell karaktär och utnyttja möjligheten att på fördelaktiga
villkor anskaffa kapital på ett tidseffektivt sätt. Vidare syftar
emissionen till att finansiera investeringar i marknadsexpansion och
applikationsoptimering i syfte öka försäljningsvolymerna. Genom att
teckningskursen i nyemissionen fastställs genom en
bookbuilding-process är det styrelsens bedömning att teckningskursens
marknadsmässighet är säkerställd.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de
justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna
kallelse till 15 736 500 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget
innehar inga egna aktier.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkten 6, krävs att detta har biträtts av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

Övrig information

Fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär och övriga
handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls
tillgängliga senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar
enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på adress: Medicon
Village, Scheelevägen 2, Building 401, 223 81 Lund och på Bolagets
webbplats, www.senzagen.com enligt ovan och sänds till de aktieägare
som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära
upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet
med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till
den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s
hemsida:
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

****

Stockholm i november 2019

SenzaGen AB

Styrelsen

För mer information:

Axel Sjöblad, VD, SenzaGen AB

Email: axel.sjoblad@senzagen.com | Mobil: 0705-35 93 51

Carl Borrebaeck, Styrelseordförande, SenzaGen AB

Email: carl.borrebaeck@immun.lth.se | Mobil: 0708-21 83 30

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications, SenzaGen AB

Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708-20 29 44

Om GARD®

GARD® består av en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga
att starta en allergisk reaktion hos människa. Testerna utförs på
mänskliga celler (in vitro) i kombination med artificiell
intelligens. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD®
stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents
precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod - tester på
djur - som endast uppnår 70-75 procents precision. Produktportföljen
består av säkerhetstester för hud- och luftrörsallergi: GARD®skin,
GARD®air, GARD®potency och GARD®skin Medical Device.

Om SenzaGen AB

SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med cellbaserade
tester för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår
vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om
kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets
patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och
innehåller mer information än traditionella utvärderingsmetoder.
Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA samt genom partners i
flera andra länder. I strategin ingår att expandera geografiskt,
knyta till sig fler distributions- och licenspartners och lansera
nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och
dotterbolag i USA. För mer information, besök www.senzagen.com
(https://urldefense.com/v3/__http:/www.senzagen.com__;!L2-IAYVWw0s!HIU89Z...$).

SenzaGen är listat på Nasdaq First North Growth Market (ticker:
SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är Bolagets
Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/senzagen/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i...
https://mb.cision.com/Main/14439/2959018/1139604.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.