Du är här

2017-09-01

SenzaGen: SenzaGen offentliggör prospekt inför listning på Nasdaq First North

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND,
SYDAFRIKA, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG

SenzaGen AB (publ) ("SenzaGen" eller "Bolaget") offentliggör
erbjudande till allmänheten och ansöker om notering av Bolagets
aktier på Nasdaq First North i Stockholm ("Erbjudandet"). I anledning
därav har Bolaget upprättat ett prospekt ("Prospektet") som idag har
godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu
tillgängligt på bland annat Bolagets webbplats,
www.senzagen.com/investors.

SenzaGen har beslutat att genom nyemission av Bolagets aktier erbjuda
allmänheten i Sverige och Danmark (med vissa begränsningar), samt
institutionella investerare i Sverige och utomlands, att förvärva
aktier i Bolaget och i samband med detta ansöka om notering på Nasdaq
First North i Stockholm. Syftet med Erbjudandet är att finansiera
utvecklingen av Bolagets kommersiella organisation och den befintliga
produktportföljen med nya tester baserade på den befintliga
GARD-plattformen.

Erbjudandet och den efterföljande noteringen på Nasdaq First North ger
Bolaget tillgång till kapitalmarknaden, skapar likviditet i Bolagets
aktier och möjliggör även att SenzaGen tillförs nya aktieägare som
kan stärka Bolagets utveckling. En notering av SenzaGen bedöms också
ha en positiv effekt på Bolagets relationer med samarbetspartners och
potentiella kunder.

Erbjudandet i korthet

· Erbjudandet omfattar upp till 4 645 000 aktier.
· Teckningskurs har fastställts till 19,40 SEK per aktie.
· Erbjudandet uppgår till totalt cirka 90 miljoner SEK.
· Den del av Erbjudandet som avser allmänheten i Danmark är
begränsat till aktier för ett totalt belopp understigande 1 miljon
EURO eller motsvarande belopp i SEK.

· Det totala Erbjudandet motsvarar en värdering av SenzaGen om cirka
210 miljoner SEK (pre-money).

· Anmälningsperioden för allmänheten pågår under perioden 4
september - 12 september 2017.

· Likviddagen är den 19 september 2017.
· Beräknad första dag för handel, under förutsättning att Nasdaq
Stockholm AB godkänner Bolagets ansökan, är den 21 september 2017.

Anmälningssedel kommer under hela anmälningsperioden att finnas
tillgänglig på SenzaGens webbplats, www.senzagen.com/investors, Vator
Securities webbplats, www.vatorsecurities.se samt Nordnets webbplats,
www.nordnet.se/emissioner.

Teckningsåtaganden
Flertalet befintliga samt nya institutionella och kvalificerade
investerare har på förhand åtagit sig att teckna aktier för totalt
cirka 75 miljoner SEK, vilket motsvarar 83 procent av Erbjudandet.
Däribland kan nämnas Ålandsbanken Funds Ltd, Leif GW Persson, Jörgen
Book, tidigare globalt marknadsansvarig för strategi och prissättning
av respiratoriska produkter på AstraZeneca, och Per Lindberg,
tidigare global teknologianalytiker och numera investerare.

Prospekt
För fullständig information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet.
Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen
och finns tillgängligt på SenzaGens webbplats,
www.senzagen.com/investors, Vator Securities webbplats,
www.vatorsec.se och kommer inom några dagar finnas tillgängligt på
Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

Rådgivare samt emissionsinstitut
Vator Securities är Bolagets finansiella rådgivare och Baker McKenzie
är Bolagets legala rådgivare. Emissionsinstitut för transaktionen är
Nordnet Bank.

Mer information
För ytterligare information hänvisas till Prospektet som godkänts och
registrerats av Finansinspektionen med anledning av nyemissionen
inför den planerade noteringen på Nasdaq First North.

För ytterligare information, vänligen besök Bolagets webbplats,
www.senzagen.com eller kontakta: Anki Malmborg Hager, vd för SenzaGen
AB (publ), e-post: anki.malmborg.hager@senzagen.com, telefon: +46 76
828 48 22.

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i
provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår
vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om
kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets
patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger
mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs
i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra
länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta
till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester.
SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco,
USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test,
genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med upp till
90 % precision. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är
djurtester på möss som har endast 70-75% precision. SenzaGens test
har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och
kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Viktig information
Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om
att sälja eller förvärva värdepapper.

Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas
till, USA, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika,
Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan
spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra
åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte
och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid
gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act")
och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att
registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt
Securities Act samt i enlighet med tillämplig
värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att
registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt
erbjudande av värdepapper i USA.

Ett erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation har
lämnats genom ett prospekt som offentliggörs genom denna
kommunikation. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt
direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga
implementeringsåtgärder i något medlemsland, ("Prospektdirektivet").
Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta
meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda
prospekt.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden.
Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta
och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar",
"väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör"
eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är
baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall
baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa
antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade
uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra
väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som
ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och
väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma
att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller
underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade
uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade
uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta
meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/senzagen/r/senzagen-offentliggor-prospekt-info...
http://mb.cision.com/Main/14439/2337878/716992.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.