Du är här

2017-09-15

Senzime: KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Senzime ab (publ)

Extra bolagsstämma i Senzime AB (publ) ("Bolaget") hölls den 15
september 2017 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i
Uppsala.

Aktieägarna i Bolaget har vid extra bolagsstämma beslutat, i enlighet
med styrelsens förslag, att genomföra en emission av
teckningsoptioner och införa ett personaloptionsprogram.

Motiv för införande av personaloptionsprogram

Bolaget har funnit det lämpligt att genom ett väl avvägt
incitamentsprogram kunna erbjuda anställda/ledning ett delägande,
varigenom dessa ges en möjlighet att ta del av en positiv utveckling
i Bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms också öka
möjligheten att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare.

Sammanfattning av beslutet

Bolagsstämman beslutade om införande av ett personaloptionsprogram
genom riktad emission av teckningsoptioner till Bolagets helägda
dotterbolag, MD Biomedical AB, samt att godkänna överlåtelse av
teckningsoptionerna från dotterbolaget till deltagare i
personaloptionsprogrammet. Varje teckningsoption ska ge innehavaren
rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget.

Emissionen uppgår till 1 300 000 teckningsoptioner. Cirka 300 000 av
dessa optioner ska kunna säljas för att stärka Bolagets likviditet
och egna kapital (således ingen resultatpåverkan). De medel som
inflyter till följd av en överlåtelse av dessa optioner kan användas
för att betala Bolagets eventuella sociala avgifter till följd av
programmet. Detta innebär att ca 1 000 000 optioner kan tilldelas
inom ramen för personaloptionsprogrammet till nuvarande (högst 800
000) och framtida anställda (högst 200 000).

Varje teckningsoption ska, under perioden till och med den 31 december
2020 berättiga till teckning av en (1) ny aktie. Vid fullt
utnyttjande kommer aktiekapitalet att öka med 162 500 kronor.

Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Teckningskursen ska vara 8,80 kronor. Rätt att teckna optionerna ska
endast tillkomma det helägda dotterbolaget. Dotterbolaget ges rätt
att förfoga över teckningsoptionerna för att infria de åtaganden som
följer av optionsprogrammet.

Teckning ska ske på teckningslista senast den 22 september 2017.
Styrelsen har emellertid rätt att förlänga teckningstiden.

Optionerna förutsätter fortsatt anställning i Bolaget och är inte
överlåtbara. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och
hanteringen av personaloptionsprogrammet inom ramen för de ovan
angivna huvudvillkoren.

Tilldelning beslutas av styrelsen enligt följande kategorier:

VD: 160 000 optioner

Ledningsgrupp: 120 000 optioner/person

Övriga anställda: 80 000 optioner/person

Baserat på befintligt antal aktier och samtliga utestående
teckningsoptioner, blir utspädningen till följd av det föreslagna
programmet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas
för nyteckning av aktier, högst 3,2 procent av aktierna och rösterna.

Beslutet fattades med erforderlig majoritet enligt aktiebolagslagen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD för Senzime

Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

------------

Senzime AB (publ)

Styrelsen

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt
att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför,
under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som
möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska
ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att
monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att
säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med
operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande
marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10
miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North
(ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/senzime/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-...
http://mb.cision.com/Main/11572/2347537/723365.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.