Du är här

2017-08-31

Senzime: Senzime kallar till extra bolagsstämma med anledning av förslag till införande av personaloptionsprogram

Uppsala, 31 augusti 2017. Senzime AB (publ) kallar till extra
bolagsstämma med anledning av förslag till införande av
personaloptionsprogram. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar
att emittera högst 1 300 000 teckningsoptioner samt införande av ett
personaloptionsprogram.

Baserat på befintligt antal aktier och samtliga utestående
teckningsoptioner, blir utspädningen till följd av det föreslagna
programmet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas
för nyteckning av aktier, högst 3,2 procent av aktierna och rösterna.
Programmet är riktat till anställda och teckningsoptionerna är ej
överlåtbara.

Styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse
att de anställda, vilka bedöms vara viktiga för Bolagets vidare
utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på
aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan
förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och
resultatutveckling samt höja deltagarnas motivation och samhörighet
med Bolaget och dess aktieägare.

Extra bolagsstämma kommer att äga rum fredagen 15 september 2017 kl
15.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Vaksalagatan 10, Uppsala.
Fullständig kallelse finns nu tillgänglig på bolagets hemsida
www.senzime.com

Nedan framgår de väsentliga punkterna på dagordningen:

Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av
personaloptionsprogram

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera
teckningsoptioner samt i övrigt godkänner nedan beskrivna åtgärder
för införande av ett personaloptionsprogram.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman emitterar högst 1 300 000
teckningsoptioner. Cirka 300 000 av dessa optioner ska användas för
att täcka Bolagets kostnader, eller del av dessa, avseende sociala
avgifter. Det innebär att ca 1 000 000 optioner kan tilldelas inom
ramen för personaloptionsprogrammet till nuvarande (högst 800 000)
och framtida anställda (högst 200 000).

Varje teckningsoption ska, under perioden till och med den 31 december
2020 berättiga till teckning av en (1) ny aktie. Vid fullt
utnyttjande kommer aktiekapitalet att öka med 162 500 kronor.

Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Teckningskursen ska vara 8,80 kronor. Rätt att teckna optionerna ska
endast tillkomma det helägda dotterbolaget MD Biomedical AB.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att nämnda dotterbolag
ges rätt att förfoga över teckningsoptionerna för att infria de
åtaganden som följer av optionsprogrammet.

Teckning ska ske på teckningslista senast den 22 september 2017.
Styrelsen har emellertid rätt att förlänga teckningstiden.

Optionerna förutsätter fortsatt anställning i Bolaget och är inte
överlåtbara. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och
hanteringen av personaloptionsprogrammet inom ramen för de ovan
angivna huvudvillkoren.

Tilldelning beslutas av styrelsen enligt följande kategorier:

VD: 160 000 optioner

Ledningsgrupp: 120 000 optioner/person

Övriga anställda: 80 000 optioner/person

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget
funnit det lämpligt att genom ett väl avvägt incitamentsprogram kunna
erbjuda anställda/ledning ett delägande, varigenom dessa ges en
möjlighet att ta del av en positiv utveckling i Bolaget. Förekomsten
av ett sådant program bedöms också öka möjligheten att attrahera och
behålla kvalificerade medarbetare.

Aktie som tillkommit på grund av nyteckning ska medföra rätt till
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som
infaller närmast efter det att nyteckningen registrerats vid
Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken.

Baserat på befintligt antal aktier och samtliga utestående
teckningsoptioner, blir utspädningen till följd av det föreslagna
programmet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas
för nyteckning av aktier, högst 3,2 procent av aktierna och rösterna.

Den verkställande direktören, eller den styrelsen utser, har rätt att
vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med
registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet
biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

För teckningsoptionerna gäller sedvanliga omräkningsvillkor. Dessa
finns tillgängliga hos Bolaget på adress nedan.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets
kontor med adress Vallvägen 4A, 756 51 Uppsala. Handlingarna skickas
utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin
postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid
stämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD för Senzime AB

Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt
att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför,
under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som
möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska
ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att
monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att
säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med
operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande
marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10
miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North
(ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 31 augusti 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/senzime/r/senzime-kallar-till-extra-bolagsstam...
http://mb.cision.com/Main/11572/2337168/716456.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.