Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-20

SERSTECH AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Serstech AB (publ) 

Idag, den 20 november 2019, hölls extra bolagsstämma i Serstech AB (publ).
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades
med erforderlig majoritet.

Val av ny styrelseledamot
Stämman beslutade att nyvälja Christer Fåhraeus som styrelseledamot.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
Stämman godkände styrelsens beslut om företrädesemission enligt nedan.

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst
801 491,2875 kronor genom nyemission av högst 7 124 367 aktier till en
teckningskurs om 3,50 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår
till högst 24 935 284,50 kronor.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:

1. Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För varje
befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Nio (9) sådana
teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
1.  Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för
fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med
företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 25 november 2019. Även
annan kan teckna i emissionen.
1. För varje tecknad aktie ska erläggas 3,50 kronor kontant.
1. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 28
november 2019 till och med den 12 december 2019. Teckning med stöd av
företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som
görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista
och betalning ska erläggas senast fjärde bankdagen efter det att
besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt
att förlänga tiden för teckning och betalning.
1. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt
ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta
om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av
företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska
ske. 

I första hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med
stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på
avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa
inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det
antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den
mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter,
och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska
tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var
och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken
av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.

1. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de
nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.
1. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om
smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket
och Euroclear Sweden AB.

Lund i november 2019
Serstech AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan
Sandor,                                                                 Thomas
Pileby,
VD, Serstech
AB                                                              Styrelseordförande,
Serstech AB
telefon: +46 739
606067                                                   telefon: +46 702
072643
e-post:
ss@serstech.com                                                 e-post:
tp@serstech.com

Bolagets hemsida: www.serstech.com

This is information that Serstech AB (publ.) is obliged to make public
pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act.
The information was submitted for publication, through the agency of the
contact person set out above at 10.45 CET on November 20, 2019.

Certified advisor to Serstech is Västra Hamnen Corporate Finance AB, phone:
040-20 02 50, e-mail: ca@vhcorp.se

.

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.