Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-03

Shelton Petroleum AB: Shelton Petroleum förlänger acceptperioden för det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Petrogrand

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER
PUBLICERAS TILL ELLER INOM AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, HONGKONG,
JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE TILL (OCH
ACCEPTER GODKÄNNS INTE FRÅN) PERSONER I DESSA LÄNDER ELLER PERSONER I NÅGOT
ANNAT LAND DÄR ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE KRÄVA YTTERLIGARE DOKUMENTATION,
REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

* Erbjudandet har i den förlängda acceptperioden accepterats av innehavare
till sammanlagt 1 397 974 aktier i Petrogrand, motsvarande omkring 3,4 % av
aktierna i Petrogrand
* Sammanlagt äger Shelton 11 449 886 aktier i Petrogrand motsvarande cirka
28,4 % av aktierna i Petrogrand
* Acceptperioden förlängs till och med den 11 april 2014

Shelton Petroleum AB (publ) (”Shelton”) offentliggjorde den 22 januari 2014
ett erbjudande till aktieägarna i Petrogrand AB (publ) (”Petrogrand”) att
överlåta samtliga aktier i Petrogrand till Shelton (”Erbjudandet”). Den 26
februari 2014 offentliggjorde Shelton en höjning av det erbjudna vederlaget i
Erbjudandet från 0,30 till 0,34 aktier av Serie B i Shelton per aktie i
Petrogrand samt en förlängning av acceptperioden till och med den 12 mars
2014. Den 14 mars 2014 offentliggjorde Shelton ett fullföljande av
Erbjudandet, en höjning av det erbjudna vederlaget i Erbjudandet från 0,34
till 0,44 aktier av Serie B i Shelton per aktie i Petrogrand samt en
förlängning av acceptperioden till och med den 28 mars 2014.

Erbjudandet har i den förlängda acceptperioden accepterats av innehavare till
sammanlagt 1 397 974 aktier i Petrogrand, motsvarande omkring 3,4 % av
aktierna och rösterna i Petrogrand.

Redovisning av vederlag avseende de aktier som lämnats in i Erbjudandets
förlängda acceptperiod som löpte ut den 28 mars 2014 beräknas ske omkring den
4 april 2014. Vederlaget består initialt av Shelton BTA (betald tecknad
aktie), och inbokning av desamma på tecknarens vp-konto kommer aviseras med
en vp-avi. Någon vp-avi som redovisar utbokning av Petrogrand-aktier från
apportkonton kommer inte att skickas ut. Shelton BTA kommer att ersättas av
Shelton-aktier av serie B så snart som praktiskt möjligt efter att emissionen
registrerats hos Bolagsverket. Ombokning av BTA till aktie av serie B
beräknas ske under vecka 15 utan särskild avisering. Ingen handel med Shelton
BTA kommer att ombesörjas.

Shelton har beslutat att förlänga acceptperioden till och med den 11 april
2014 kl. 17.00 för att möjliggöra för aktieägare som ännu inte accepterat
Erbjudandet att acceptera detta. Redovisning av vederlag till de aktieägare
som accepterar Erbjudandet under den förlängda anmälningsperioden kan komma
att ske löpande, dock beräknas slutlig redovisning ske omkring den 22 april
2014. Eftersom Erbjudandet är ovillkorat har de aktieägare som accepterar
Erbjudandet under den förlängda acceptperioden inte rätt att återkalla sina
accepter.

Styrelsen i Shelton har med anledning av de aktier som lämnats in i
Erbjudandets förlängda acceptperiod som löpte ut den 28 mars 2014 och de
aktier som kan komma att lämnas in i Erbjudandets förlängda acceptperiod som
löper ut den 11 april 2014 beslutat om en nyemission av högst 4 444 000
aktier av serie B med bestämmelse om betalning med apportegendom bestående av
aktier i Petrogrand på de villkor som framgår ovan. Rätt att teckna aktier
ska således uteslutande tillkomma sådana aktieägare i Petrogrand som
accepterat Erbjudandet. Vid full teckning kan Bolagets aktiekapital komma att
ökas med högst 22 220 000 kronor. Teckning ska ske under tiden från och med
den 2 april 2014 till och med den 22 april 2014. Styrelsen äger rätt att
förlänga teckningstiden. Per dagen för detta pressmeddelande har 615 108
aktier av serie B tecknats och tilldelats med anledning av de aktier som
lämnats in i Erbjudandets förlängda acceptperiod som löpte ut den 28 mars
2014.

Shelton har inte förvärvat några aktier i Petrogrand utanför Erbjudandet. Per
3 april 2014 äger Shelton sammanlagt 11 449 886 aktier i Petrogrand
motsvarande cirka 28,4 % av aktierna och rösterna i Petrogrand.

Shelton förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen. För övriga villkor
och information om Erbjudandet hänvisas till det prospekt samt tillhörande
tillägg som upprättats i samband med Erbjudandet, vilka kan laddas ner i
elektroniskt format från Sheltons webbplats www.sheltonpetroleum.com och från
Pareto Securities ABs (”Pareto Securities”) webbplats www.paretosec.com.
Papperskopia av dessa handlingar kan erhållas från Sheltons respektive Pareto
Securities kontor.

Stockholm den 3 april 2014

Shelton Petroleum AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd Shelton Petroleum, +46 709 565 141

robert.karlsson@sheltonpetroleum.com

www.sheltonpetroleum.com

Shelton lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden och Kollegiet för svensk bolagsstyrnings
regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska
aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar. Informationen
lämnades för offentliggörande den 3 april 2014 kl 9.20 (CET).

Fakta om Shelton Petroleum
Shelton Petroleum är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och
utvinning av olja och gas i Ryssland samt utvalda resursrika områden i
Ukraina. I Ryssland äger bolaget tre licenser i Volga-Ural-regionen i
Basjkirien och har påbörjat produktion av olja på Rustamovskoye-fältet efter
ett framgångsrikt prospekteringsprogram. I Ukraina har Shelton Petroleums
helägda dotterbolag ingått joint-venture med Ukrnafta och Chornomornaftogaz,
två ledande ukrainska olje- och gasbolag. Shelton Petroleums aktie handlas på
NASDAQ OMX Stockholm under namnet SHEL B.

VIKTIG INFORMATION

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER
PUBLICERAS TILL ELLER INOM AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, HONGKONG,
JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE TILL (OCH
ACCEPTER GODKÄNNS INTE FRÅN) PERSONER I DESSA LÄNDER ELLER PERSONER I NÅGOT
ANNAT LAND DÄR ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE KRÄVA YTTERLIGARE DOKUMENTATION,
REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden vilka i
förhållande till Erbjudandet innebär vissa risker och osäkerhetsfaktorer,
innefattande de förväntade fördelarna av förvärvet för Shelton och Sheltons
strategiska och operativa förväntningar. Faktiska händelser eller resultat
kan på grund av ett antal risker och osäkerhetsmoment skilja sig väsentligt
från de som beskrivs i detta pressmeddelande, innefattande bland annat att
Erbjudandet inte kan fullföljas eller att fullföljandet försenas och att de
förväntade fördelarna av Erbjudandet för Shelton inte kan förverkligas.

Alla uppgifter som framgår av detta pressmeddelande har lämnats per den 3
april 2014, och Shelton har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera
informationen.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.