Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-11

Siili Solutions Oyj Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Siili Solutions Oyj Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 11.8.2020 kello 14.30

Siili Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.8.2020 Helsingissä.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2019 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja tilikauden aikana toimineille toimitusjohtajille vastuuvapauden.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2019 vahvistetun taseen perusteella yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,26 euroa osakkeelta, eli yhteensä noin 1,82 miljoonaa euroa, ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.8.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 20.8.2020.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää lisäosingon jakamisesta yhtiön vapaasta omasta pääomasta yhdessä tai useammassa erässä siten, että jaettavan lisäosingon määrä on yhteensä enintään 0,10 euroa osakkeelta. Jos valtuutus käytetään kokonaan, jaettavan lisäosingon määrä on yhteensä noin 700 000 euroa. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallitus on valtuutuksen perusteella oikeutettu päättämään lisäosingon määrästä edellä mainitun enimmäismäärän rajoissa, lisäosingonmaksun täsmäytyspäivästä, lisäosingon maksupäivästä sekä muista asian vaatimista toimenpiteistä. Yhtiö julkistaa jokaisen osingonjakopäätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä lopulliset täsmäytys- ja maksupäivät. Hallituksen päätöksen perusteella jaettava lisäosinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Toimielinten palkitsemispolitiikka

Yhtiökokous kannatti esitettyä toimielinten palkitsemispolitiikkaa.

Hallitus, hallituksen palkkiot ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin neljä (4). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Harry Brade, Anu Nissinen, Kati Hagros sekä uutena jäsenenä Tero Ojanperä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan: Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3.500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 2.700 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1.800 euroa kuukaudessa. Valiokuntien puheenjohtajille maksetaan valiokuntatyöstä 200 euroa kuukaudessa sekä valiokuntatyöstä kokouspalkkiona kaikille valiokunnan jäsenille 300 euroa/kokous. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Leenakaisa Winbergin. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 480.000 kappaletta, mikä vastaa noin 6,86 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinapaikalla järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen muista ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.

Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 690.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,86 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen, kannustinjärjestelmissä tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta Erina Oy:n ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että yhtiön hallituksella ja sen jäsenillä on riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus. Toimikunta valmistelee yhtiökokouksille ehdotukset hallituksen jäsenten lukumäärästä ja henkilöistä sekä palkitsemisesta.

Toimikunta koostuu viidestä jäsenestä, joista yhtiön neljä suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Toimikunnan viidentenä jäsenenä asiantuntijan roolissa toimii yhtiön kulloinen hallituksen puheenjohtaja. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle toimikunnan ensimmäisen kokouksen. Jatkossa toimikunnan koollekutsumisesta vastaa toimikunnan keskuudestaan valitsema puheenjohtaja. Toimikunnan tulee antaa ehdotuksensa vuosittain yhtiön hallitukselle viimeistään yhtiön varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun loppuun mennessä.
Helsingissä elokuun 11. päivänä 2020

Yhtiökokouksen pöytäkirja 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla https://www.siili.com/fi/sijoittajille viimeistään 25.8.2020.


Siili Solutions Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Johtaja, lakiasiat ja sijoittajasuhteet Hanna Seppänen
Puhelin: 045 635 7416, sähköposti: hanna.seppanen(at)siili.com


Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.siili.com/fi


Siili Solutions lyhyesti:
Siili Solutions Oyj on uuden ajan ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kumppani, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia teknologiariippumattomia IT-asiantuntijapalveluita Suomen ja maailman johtaville yrityksille. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.