Du är här

2018-08-24

Simris Alg: Simris Alg offentliggör informationsmemorandum

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Simris Alg AB (publ) ("Simris Alg" eller "Bolaget") offentliggör idag
informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som
Bolaget genomför med teckningsperiod 27 augusti - 10 september 2018.

Extra bolagsstämman beslutade den 25 juli 2018 att genomföra en
företrädesemission av B-aktier om 24,5 MSEK. Likviden skall i
huvudsak användas för att finansiera Bolagets marknadssatsning i USA.
Företrädesemissionen är säkerställd upp till 85,0 procent genom
teckningsåtaganden från större aktieägare, delar av styrelsen inkl.
styrelsens ordförande samt VD samt garantiåtaganden från ett antal
externa investerare.

Informationsmemorandumet avseende företrädesemissionen finns idag
tillgängligt på Bolagets hemsida (www.simrisalg.se) och Arctic
Securities AS, filial Sveriges hemsida (www.arctic.com/secse).
Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas
informationsfolder och förtryckt emissionsredovisning.
Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att tillsändas
informationsfolder.

Tryckta informationsmemorandum och anmälningssedlar kan kostnadsfritt
beställas via e-post; subscription@arctic.com eller per post på
adress Arctic Securities AS, filial Sverige, Biblioteksgatan 8, 111
77, Stockholm.

Tidplan för företrädesemissionen

+------------------------------+-------------------------------------------------+
|27 augusti - 6 september 2018 |Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North |
+------------------------------+-------------------------------------------------+
|27 augusti - 10 september 2018|Teckningsperiod för företrädesemissionen |
+------------------------------+-------------------------------------------------+
|Omkring 14 september 2018 |Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen|
+------------------------------+-------------------------------------------------+

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Simris Alg i samband med
företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige. Legal
rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Delphi.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrika Gullfot - VD, Simris Alg AB
Telefon: +46 (0) 761 345 474, email: gullfot@simrisalg.se

Denna information är sådan information som Simris Alg AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 augusti 2018 klockan 08.00 CET.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i Simris Alg AB (publ). Inbjudan till berörda personer
att teckna aktier i Simris Alg kommer endast att ske genom det
informationsmemorandum som Simris Alg kommer att offentliggöra. Ingen
åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Simris Alg för att
tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än
Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA eller
annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är
tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner
eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än
vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning
kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt
United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får
inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller
indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Simris
Alg och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i
relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som
återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida
händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive
uttalanden avseende Emissionen samt uttalanden rörande vägledning,
planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses",
"bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget
anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och
förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade
uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden
inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan
verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet
gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att
ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att
offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade
uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller
dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller
aktiemarknadsrättslig reglering.

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som
tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades
2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik
industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen.
Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3,
som växtbaserat premiumalternativ till fiskolja. I produktportföljen
ingår även hälsoprodukter och livsmedel från odlade alger i serien
Simris® Select. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med
kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är
Västra Hamnen Corporate Finance.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/simris-alg/r/simris-alg-offentliggor-informati...
http://mb.cision.com/Main/14177/2599783/896595.pdf
http://mb.cision.com/Public/14177/2599783/94821ce8dccd8c37.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.