Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-23

Simris Alg: Simris Alg offentliggör nyemissioner om 57,5 MSEK samt reviderade finansiella mål

Styrelsen i Simris Alg AB (publ) ("Simris Alg" eller "Bolaget") har
idag beslutat att genomföra en företrädesemission av units bestående
av aktier och teckningsoptioner ("Företrädesemissionen") och en
riktad emission av teckningsoptioner (den "Riktade emissionen") om
totalt cirka 57,5 MSEK vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna
("Nyemissionen"), under förutsättning av godkännande vid extra
bolagsstämman som hålls den 10 oktober 2019. Nyemissionen avses
främst finansiera den internationella marknadsexpansionen samt
återbetala brygglån. Företrädesemissionen är garanterad upp till
cirka 75 procent genom tecknings- och garantiåtaganden. Bolaget har
upptagit ett brygglån från huvudägare för att säkerställa det
kortfristiga rörelsekapitalbehovet. I samband med Nyemissionen har
Bolaget upptagit ett lån med cirka 12 månaders löptid för att
finansiera expansionen.

Motiv till Företrädesemissionen
Motivet till Nyemissionerna är primärt att erhålla resurser för att
öka försäljningen via marknadsaktiviteter och etablera företagets
produkter på utvalda marknader.

Simris Algs styrelse har därför föreslagit extra bolagstämma att ta
ställning till förestående Företrädesemission, som initialt uppgår
till cirka 37,6 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden om 33,1
MSEK tillsammans med lån samt finansiering från interna medel, bedöms
som tillräckligt för Bolagets expansion till utvalda målmarknader det
närmaste året och avses disponeras för följande ändamål angivna i
prioritetsordning:

Användning av initial emissionslikvid

· försäljnings- och marknadsföringskostnader för att nå utvalda
marknader - 40 procent

· återbetalning av brygglån - 30 procent
· förstärkning av rörelsekapital - 30 procent
Nettolikviden från teckningsoptionerna (TO 2 B) om 11,4 MSEK beräknas
inflyta under november-december 2020 och avses disponeras för
följande ändamål angivna i prioritetsordning:

Användning av likvid från utnyttjande av teckningsoptioner av serie
2019/2 (TO 2 B)

· försäljnings- och marknadsföringskostnader för att nå utvalda
marknader - 50 procent

· förstärkning av rörelsekapital - 50 procent
Företrädesemissionen
Företrädesemissionen består av högst 2 688 751 units - vardera unit
består av fyra (4) nyemitterade B-aktier och en (1) ny
teckningsoption av serie 2019/2 - motsvarande emission av högst 10
755 004 B-aktier och 2 688 751 teckningsoptioner. Vid full teckning
tillförs Bolaget cirka 37,6 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt
nyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare cirka
12,1 MSEK.

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 75 procent av den
totala emissionsvolymen, varav teckningsförbindelser utgör cirka 19,1
procent motsvarande cirka 7,2 MSEK och garantiförbindelser cirka 55,9
procent motsvarande cirka 21,1 MSEK.

Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare äger
företrädesrätt att teckna units. Innehav av en (1) befintlig aktie
oavsett serie (dvs. A- eller B-aktie) på avstämningsdagen i Bolaget
berättigar till en (1) uniträtt. Innehav av fem (5) uniträtter
berättigar teckning till av en (1) unit bestående av fyra (4)
nyemitterade aktier av serie B och en (1) teckningsoption av serie
2019/2 (TO 2 B). Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare
att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av units.

· Teckningskursen uppgår till 14,00 SEK per unit, motsvarande 3,50
kr per aktie

· Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt och ger rätt att teckna
aktier till kursen 4,5 kr per aktie

· Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna löper mellan den 16
november - 16 december 2020

· Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth
Market under perioden den 18 - 29 oktober 2019

Bolaget kommer att upprätta ett EU tillväxtprospekt med anledning av
Företrädesemissionen. Prospektet beräknas offentliggöras någon dag
innan teckningstidens början den 18 oktober 2019.

Riktad emission av teckningsoptioner samt lånefinansiering
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman den 10 oktober 2019
beslutar om en riktad emission av 1 724 691 teckningsoptioner av
serie 2019/2 (TO 2 B). Den Riktade emissionen riktar sig till
kvalificerade investerare. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna
tillförs bolaget ytterligare cirka 7,8 MSEK. De kvalificerade
investerarna som deltar i den riktade emissionen av teckningsoptioner
har lånat ut cirka 7,8 MSEK till Bolaget med en löptid till omkring
november 2020, till en årsränta mellan 7-9 procent.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
tillgodose bolagets finansieringsbehov.

Extra bolagsstämma hålls den 10 oktober 2019 för att besluta om
godkännande av styrelsens beslut avseende Nyemissionen.

I syfte att trygga Bolagets likviditet till dess att
Företrädesemissionen är genomförd har Bolaget ingått marknadsmässiga
brygglåneavtal med tre huvudägare om totalt 3,8 MSEK. Lånet löper med
en årsränta om 12 procent och ska återbetalas senast den 30 november
2019. Brygglånet säkerställer Bolagets kortfristiga
rörelsekapitalbehov.

Antal aktier och aktiekapital i Nyemissionen
Företrädesemissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 934
344,52 SEK genom emission av högst 10 755 004 B-aktier, envar med ett
kvotvärde om cirka 0,0869 SEK.

Nyttjas samtliga teckningsoptioner som ingår i Företrädesemissionen
innebär det ökning av aktiekapitalet högst 233 586,13 SEK genom
emission av högst 2 688 751 B-aktier, envar med ett kvotvärde om
knappt 0,0869 SEK.

Nyttjas samtliga teckningsoptioner i Den Riktade Emissionen innebär
det, vid fullteckning, en ökning av aktiekapitalet med högst 149
833,10 SEK genom emission av högst 1 724 691 B-aktier, envar med ett
kvotvärde om knappt 0,0869 SEK.

Efter Nyemissionen kommer aktiekapitalet att uppgå till högst 2 488
011,97 SEK och antalet aktier kommer att uppgå till högst 28 638 878
aktier, varav 250 000 A-aktier och högst 28 388 878 B-aktier.

Preliminär tidplan

+-------------+----------------------------------+
|10 oktober |Extra bolagsstämma för godkännande|
|2019 |av styrelsens beslut om |
| |Nyemissionen |
+-------------+----------------------------------+
|16 oktober |Avstämningsdag för |
|2019 |Företrädesemissionen |
+-------------+----------------------------------+
|18 oktober - |Teckningsperiod |
|31 oktober | |
|2019 | |
+-------------+----------------------------------+
|Omkring 4 |Utfallet i Företrädesemissionen |
|november 2019|offentliggörs |
+-------------+----------------------------------+

Nya finansiella mål
Bolaget har reviderat sina försäljningsmål för 2019 från 7-12 MSEK
till 5-8 MSEK på grund av försening av e-handelsprojektet, vilket
lett till förskjutningar i försäljningsutvecklingen.
E-handelsplattformen är under utveckling med planerad lansering till
oktober 2019. Därefter intensifieras marknadsföring och försäljning.

Sedan tidigare har introduktion i utvalda butiker inletts fram för
allt på den amerikanska västkusten.

Övrigt
Se separat pressmeddelande med kallelse till den extra bolagsstämman
för ytterligare information.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare, Advokatfirman
Delphi är legal rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission är
emissionsinstitut i samband med Nyemissionen.

För mer information:
Simris Alg AB (publ)

Fredrika Gullfot, VD
Tel: +46 (0) 761 345 474
E-post: gullfot@simris.com

Jonas Sohlman, CFO
Tel: +46 (0) 706 552 582
E-post: jonas@simris.com

Om Simris Alg
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som
tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades
2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik
industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen.
Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3,
och riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och
wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North Growth
Market med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified
Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance, telefon 040-20 02 50 och
email ca@vhcorp.se.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell
rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende
kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till
börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate
Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A
Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43
länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som
står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i
branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information
se: www.stockholmcorp.se
(http://gantrack3.com/t/l/2628819/4_MDQ2NDk1NzAwNTE=/)

Denna information är sådan information som Simris Alg AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 september 2019 kl. 08.35 CET.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med
aktier/teckningsoptioner, teckningsrätter/uniträtter eller andra
värdepapper i Simris Alg AB (publ). Inbjudan till berörda personer
att teckna units (bestående av aktier och teckningsoptioner) kommer
endast att ske genom det prospekt som förväntas offentliggöras i
samband med att teckningstiden i Företrädesemissionen inleds.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Sydkorea,
Singapore, Schweiz eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan
åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller
skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder
än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på
sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära
sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott
mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga
teckningsrätter/uniträtter, betalda tecknade akti...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.