Du är här

2014-04-15

SinterCast: Kallelse till årsstämma i SinterCast AB (publ)

Aktieägarna i SinterCast AB (publ), org. nr. 556233-6494 ("SinterCast") kallas
härmed till årsstämma tisdagen den 20 maj 2014 kl. 15.00 i Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) lokaler, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Rätt att delta och rösta
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

* dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den
14 maj 2014,
* dels anmäla sitt deltagande till SinterCast senast onsdagen den 14 maj
2014.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn före onsdagen den 14 maj 2014 för att äga
rätt att delta i årsstämman. Förvaltaren bör underrättas i god tid före
onsdagen den 14 maj 2014, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Anmälan
Anmälan kan göras per post till SinterCast AB (publ), Box 10203, 100 55
Stockholm, per telefon 08-660 77 50, per fax
08-661 79 79 eller via e-post:agm.registration@sintercast.com.

Varje aktieägare (eller ombud för aktieägare) som önskar deltaga vid
årsstämman skall vid anmälan uppge sitt namn, personnummer eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet biträden
(en aktieägare får ha med sig upp till två biträden under förutsättning att
antalet biträden anmäls på det sätt som anges ovan).

Ombud
Då aktieägarens deltagande på årsstämman sker genom ombud bör
behörighetshandlingar, såsom skriftlig daterad fullmakt, sändas till
SinterCast i god tid före årsstämman, lämpligen tillsammans med anmälan om
deltagande (senast onsdagen den 14 maj 2014). Fullmaktsformulär finns
tillgängligt att ladda ner viawww.sintercast.comsamt sänds ut till de
aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Företrädare för juridiska
personer skall tillhandahålla kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar utvisande behöriga firmatecknare.

Förslag till dagordning

------------------------------------------------------------------------------------
|1 Årsstämmans öppnande |
|2 Val av ordförande vid årsstämman |
|3 Upprättande och godkännande av röstlängd |
|4 Godkännande av dagordning |
|5 Val av justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet |
|6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad |
|7 Gästanförande av Raffaele De Vivo, President VM Motori North America |
|8 Anförande av verkställande direktören |
|9 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning |
| och koncernrevisionsberättelse |
|10 Beslut om: |
| (a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt |
| koncernresultaträkning och koncernbalansräkning |
| (b) disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning |
| (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören |
|11 Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter |
| samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter |
|12 Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor |
|13 Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter, styrelseordförande |
| och vice styrelseordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter |
|14 Val av ledamöter till valberedningen |
|15 Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande |
| befattningshavare |
|16 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och |
| överlåtelse av bolagets egna aktier |
|17 Årsstämmans avslutande |
------------------------------------------------------------------------------------
Förslag

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att Jan Rynning väljs till ordförande vid årsstämman.

Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd
balansräkning (punkt 10 b)
Till årsstämmans förfogande står 57 400 665 kronor och styrelsen föreslår en
utdelning om totalt 1,20 kronor per aktie (totalt 8 508 159,60 kronor) för
räkenskapsåret 2013 och att resterande disponibla vinstmedel i moderbolaget
om 48 892 505,40 kronor balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för
utdelning föreslås fredagen den 23 maj 2014. Beslutar årsstämman i enlighet
med förslaget, beräknas utdelningen kunna utsändas av Euroclear Sweden AB
onsdagen den 28 maj 2014.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter (punkt 11)
Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara
sju, inklusive styrelseordföranden och vice styrelseordföranden, och att inga
styrelsesuppleanter skall utses.

Valberedningen föreslår vidare att bolaget skall ha ett registrerat
revisionsbolag som revisor och att inga revisorssuppleanter skall utses.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor (punkt 12)
Valberedningen föreslår att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, skall utgå med totalt
980 000 kronor att fördelas i enlighet med följande: 280 000 kronor till
styrelseordföranden och 140 000 kronor till var och en av de
bolagsstämmovalda styrelseledamöterna med undantag för verkställande
direktören. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn skall utgå
löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Arvode till styrelseledamot får, om vissa förutsättningar är uppfyllda,
faktureras genom styrelseledamots bolag. Förfarandet skall vara
kostnadsneutralt för SinterCast.

Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter, styrelseordförande
och vice styrelseordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter
(punkt 13)
Valberedningen föreslår omval av styrelsens nuvarande ledamöter Hans-Erik
Andersson, Aage Figenschou, Robert Dover, Laurence Vine-Chatterton samt Steve
Dawson som ordinarie ledamöter samt nyval av Carina Andersson och Jason
Singer som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, styrelseledamot sedan 2002, har avböjt omval.
Hans-Erik Andersson föreslås vara styrelsens ordförande och Aage Figenschou
föreslås kvarstå som vice styrelseordförande. Information om de föreslagna
styrelseledamöterna finns tillgänglig på SinterCasts hemsida
(www.sintercast.com).

Valberedningen föreslår omval av bolagets nuvarande revisor, det registrerade
revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Tobias Holmer
Stråhle som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma.

Val av ledamöter till valberedningen (punkt 14)
Valberedningen föreslår att valberedningen skall bestå av fyra ledamöter och
föreslår omval av Karl-Arne Henriksson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist och
Andrea Fessler samt nyval av Hans-Erik Andersson. Karl-Arne Henriksson
föreslås vara valberedningens ordförande. För det fall en ledamot av
valberedningen väljer att avgå innan dess uppdrag är slutfört skall
valberedningens ordförande ges i uppdrag att kontakta den störste aktieägaren
som inte redan utsett ledamot och be denne att utse ledamot. Önskar denne
aktieägare inte utse ledamot tillfrågas den näst störste osv.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till
verkställande direktören och övriga tjänstemän i koncernledningen enligt
följande. Ersättningen skall bestå av en balanserad kombination av fast lön,
rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram, pension och andra
förmåner. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och baseras
på prestationer. Den fasta lönen skall beslutas individuellt och baseras på
varje individs ansvarsområde, uppdrag, kompetens och position. Den rörliga
ersättningen skall baseras på förutbestämda mål på koncernnivå och på
individuell nivå, med hänsyn till det långsiktiga resultatet. Vid
extraordinära prestationer kan en särskild ersättning utgå i syfte att
attrahera och behålla nyckelkompetens. Rörlig ersättning och sådan särskild
ersättning (dvs. med undantag för ersättning enligt långsiktiga
incitamentsprogram som antagits av bolagsstämman) skall inte överstiga ett
belopp motsvarande 75 procent av den fasta årliga lönen.

SinterCasts pensionsförmåner är premiebestämda. Premiebestämd pension innebär
att koncernen betalar en fast premie till ett fristående bolag. Koncernen har
inga legala skyldigheter att betala ytterligare premier för det fall att det
fristående bolaget inte har tillräckliga medel att betala alla anställda de
förmåner som är relaterade till nuvarande och tidigare anställningsperioder.

Vid uppsägning från bolagets sida är uppsägningstiden 9 månader för VD och 6
månader för övriga tjänstemän i koncernledningen. Vid uppsägning av VD från
bolagets sida utgår ett avgångsvederlag motsvarande 9 månaders ersättning.
Avgångsvederlag förekommer inte för övriga tjänstemän i koncernledningen. Vid
uppsägning från bolagets sida avseende VD sker ingen avräkning av
ersättningar erhållna från ny arbetsgivare.

Styrelsen, och på uppdrag av styrelsen, styrelsens ersättningsutskott, skall
äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl som motiverar det.

De huvudsakliga villkoren för ersättning till ledande befattningshavare i de
nuvarande anställningsavtalen framgår av not 5 i årsredovisningen för 2013.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av bolagets egna aktier (punkt 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att,
vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma,

* besluta om förvärv av egna aktier. SinterCast får högst förvärva så många
aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av
samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier får ske på NASDAQ OMX
Stockholm AB till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade
kursintervallet,
* besluta om överlåtelse av högst alla egna aktier som bolaget innehar vid
varje tidpunkt på NASDAQ OMX Stockholm AB eller på annat sätt, exempelvis i
samband med förvärv av företag eller verksamhet, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport eller
kvittning. Överl...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.