Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-12

Sjöstrand Coffee: Styrelsens förslag till extra bolagsstämman 2020-06-29

Förslag om riktad nyemission av aktier mot kontant betalning

Styrelsen för Sjöstrand Coffee Int AB, org.nr 559024-7275 (nedan "bolaget" eller "SCC") föreslår genomförande av riktad nyemission till den extra bolagsstämman den 29 juni 2020. Den riktade nyemissionen vid full teckning ger bolaget ett kassalikviditetstillskott om ca 1,95 Mkr efter emissionskostnader (den beräknade totala emissionskostnaden är 15 000 kr).

Aktiekapitalökning och antal aktier

Styrelsen föreslår att öka aktiekapitalet med högst 468 000 kronor genom nyemission av högst 4 680 000 aktier av serie B. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

Rätt att teckna nya aktier 

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma nedan listade personer, privat eller via bolag:

Teckningsberättigande                                                                Antal aktier (serie B)

Torrahf Invest AB                                                                                1 250 000

Cecilia Hjertzell, VD och ledamot i SCC, tecknar via bolag                  850 000

Michael Steinle, via bolag                                                                     850 000

John Patrick Berlips, ledamot i SCC, tecknar via bolag                        480 000

Gunnar Steinn Jónsson, tecknar privat och via bolag                           500 000

Jenny Kessler Mersch, ledamot i SCC                                                  250 000

Fredrik Petersson, Ordf i SCC                                                               250 000

Peter Ekeberg                                                                                        250 000

Summa antal aktier:                                                                            4 680 000

Teckningskurs, teckning och betalning

För varje tecknad aktie ska erläggas en teckningskurs om 0,42 kronor, envar med ett kvotvärde på 0,1 kronor.

Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista inom tre (3) vardagar efter beslut om emission. 

Betalning för de nya aktierna ska erläggas kontant till ett av Bolaget anvisat konto inom tio (10) vardagar efter beslut om emission. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Emissionskostnaderna beräknas uppgå till ca 15 000 kr.

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grund för teckningskursen

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget behöver stärka kassan på ett kostnads- och tidseffektivt sätt. Bolaget gör fortfarande minusresultat och behöver tillskott för fortsatt drift. Tidigare garanterade företrädesemissioner har varit kostsamma, tids och resurskrävande. Den riktade nyemissionen och kapitalet som följer med den medför att bolaget kan säkerställa produktförsörjningen i en fas av förväntad tillväxt. En riktad nyemission givet förutsättningarna gynnar bolaget och alla dess aktieägare.

Aktien har en hög volatilitet och handlas i relativt små volymer vilket gör att aktiekursen kan svänga kraftigt från dag till dag. Teckningskursen motsvarar aktiens snittstängningskurs över den senaste 30 dagars perioden (utan att någon rabatt ges och med ett påslag om extra ca 2%), detta enligt en överenskommelse med investerare för att möjliggöra emissionsbeloppet och samtidigt följa god sed på aktiemarknaden. Styrelsen är av uppfattningen att teckningskursen följer god sed på aktiemarknaden.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Majoritetskrav

Beslutet omfattas av ett särskilt krav med minst nio tiondelars majoritet av de avgivna rösterna som är företrädda vid bolagsstämman, enligt aktiebolagslagen.

Övrigt

Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Vid tidpunkten för utfärdandet av detta PM finns totalt 20 548 998 utestående aktier varav 19 748 998 av serie B och 800 000 aktier av serie A.

Stockholm, 2020-06-12

/Styrelsen

Författare Sjöstrand Coffee

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.